Team Foundation Server 2015 Update 3

Poslední aktualizace 31. 1. 2018

Datum vydání: 27. června 2016

S radostí dnes oznamujeme dostupnost sady Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 3. Je to nejnovější verze platformy pro spolupráci Team Foundation Server (TFS), která je jádrem řešení správy životního cyklu aplikací (ALM) společnosti Microsoft. Pokud zde není zpráva k vydání verze, kterou jste čekali, přešli jste ke zprávě k vydání pro nejaktuálnější verzi.

K odeslání připomínek použijte v sadě Visual Studio možnost Zpětná vazba. Svoje návrhy můžete odeslat také prostřednictvím webu Visual Studio 2015 UserVoice.

Stáhnout: Team Foundation Server Update 3

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce Soubory ke stažení.

Co je nového?

Další změny

Podpora SSH pro úložiště Git

Pomocí TFS 2015 Update 3 se nyní můžete přihlásit k libovolnému úložišti Git sady Team Foundation Server s využitím klíče SSH. To je velmi užitečné, pokud vyvíjíte v prostředí Linuxu nebo Macu. Stačí jenom nahrát osobní klíč SSH a je to.

SDK pro pomůcky řídicího panelu

Ve verzi Update 3 můžete nejenom využívat předem připravené pomůcky řídicího panelu, ale pomocí sady SDK můžete vytvářet i svoje vlastní. Další informace naleznete na stránce věnované přidání pomůcky řídicího panelu na VisualStudio.com.

Testování – nové funkce a opravy chyb

Testování – nové funkce – podpora pro Azure, SCVMM a VMWare

Nyní můžete dynamicky nastavovat testovací počítače v cloudu s Azure, nebo v místním prostředí pomocí SCVMM nebo VMWare a využívat tyto počítače k distribuovanému spuštění testů. Ke spuštění testů můžete použít jednu z úloh pro zřízení počítače – Azure, SCVMM nebo VMWare následovanou úlohou pro spuštění funkčních testů. Další informace najdete na stránce Instalace a konfigurace testovacích agentů.

Testování – opravy chyb

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:

 • Když je vybraná možnost paralelního spouštění, soubor s nastavením testu se ignoruje.
 • Po dokončení nasazení testovacího agenta se nevyčistí složka TEMP.
 • Řetězec zdrojového filtru se vyžaduje, i když je jako Výběr testů nastavený testovací plán. Pokud je řetězec prázdný, uživateli se zobrazí chyba Nelze vázat argument na parametr SourceFilter, protože se jedná o prázdný řetězec.
 • Funkce odeslání testovacích artefaktů e-mailem nebo jejich vytištění přestane reagovat a vyvolá výjimku TypeError jazyka JavaScript.
 • V okně webového nástroje Test Runner se už nezalamuje text.

Ostatní opravy chyb:

 • V tomto vydání dochází k chybě typu DistributedTests: Při analýze buildId došlo k výjimce.
 • Vzdálené spuštění testu se náhle přeruší s chybou Přístup k cestě byl odepřen.
 • Výsledky testu nejde v tomto vydání odeslat z úloh nástrojů Ant, Maven nebo Gradle.
 • Úloha VsTest se nezdaří, pokud jsou zadané 2 úplné cesty ke knihovnám DLL oddělené středníkem.
 • V tomto vydání se nezobrazí žádné výsledky testů, pokud jsou výsledky seskupené podle sady testů a jako prostředí je vybrané nastavení Vše.
 • Úloha Visual Studio Test neodešle výsledky testu, pokud je soubor výsledků nakonfigurovaný v souboru runsettings.
 • V e-mailové žádosti je nesprávně nakonfigurovaný hypertextový odkaz žádosti o zpětnou vazbu.
 • Pokud jsou všechny testovací případy v sadě testů založené na dotazech přiřazeny ke spuštění různým testerům, sada nereflektuje testy správně.
 • Výjimka Microsoft.TeamFoundation.TestManagement.Server.InvalidStructurePathException: Cesta struktury CEBIS FWK není platná.
 • Chyba v centru testování po upgradu TFS na 2015.1.
 • MTM 2015 | 2013 – TFS 2015.2 | Karty Analyzovat testovací běhy – výsledky a plán se pro konkrétní uživatele zobrazí prázdné.
 • Po chybě se zopakuje pokus o odeslání souboru snímku obrazovky MTM s chybou typu Soubor nenalezen.

Opravy agilních chyb

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:

 • Nastavení stylů na kartách panelu sprintu může způsobit chybu, pokud je jako národní prostředí nastavená francouzština.
 • Nastavení stylů na kartách panelu sprintu může způsobit chybu, pokud je jako národní prostředí nastavená němčina.
 • Pokud existuje klauzule, pro kterou cesta oblasti zahrnuje nestandardní znaky, jako jsou podtržítko nebo jednoduchá uvozovka, nejde vytvořit dotaz.
 • Ovládací prvek popisek hypertextového odkazu nezobrazuje hypertextové odkazy ve webovém přístupu.
 • Vytvoření nového týmového projektu způsobí chybu TF30177 Do objektu dbo.Constants nelze vložit duplicitní klíčový řádek.
 • Dialogové okno Přidat pomůcku respektuje jazyk prohlížeče (nikoli jazyk vybraný v části Můj profil).
 • Ve widgetu grafu buildu se poslední pruh v grafu zobrazí zeleně, i když je sestavení neúspěšné.
 • Chybí banner Účastník, takže uživatelé nevědí, že jsou přihlášení jako účastníci a že nemají přístup ke všem funkcím.
 • Soubory Readme nejsou vždycky zobrazené na úvodní stránce týmového projektu.
 • Při nastavení části času při sledování pracovní položky se může přehodit hodnota měsíce a dne.

Ostatní opravy chyb:

 • Ovládací prvek webové stránky Sledování pracovních položek odkazující na pole identity jako Param vrací chybu, pokud je tato hodnota prázdná.
 • Chyba při změně názvu widgetu Výsledek dotazu.
 • Vstup pro zbývající hodiny není na kartě dost velký.
 • Pokud uživatel nemá oprávnění k nadřazené pracovní položce, backlog se nenačte.
 • Přechod do centra WORK po změně výsledků týmových projektů způsobí chybu TF400483.
 • Ikona správce řídicího panelu nemá vizuální upozornění na fokus.
 • Ikona Přidat řídicí panel ve správci řídicího panelu nemá zřetelné vizuální upozornění na fokus.
 • Tlačítka pro přidání a odstranění řídicího panelu ve správci řídicího panelu při stisknutí klávesy ENTER nefungují.
 • Pokud ve widgetech Dlaždice dotazu a Graf pracovních položek stisknutím klávesy Tabulátor procházíte oknem konfigurace, vstup v selektoru dotazů se zablokuje a zobrazí se chyba, že není vybraný žádný dotaz.
 • Při upgradu z verze Team Foundation 2013 Update 1 nebo dřívější se nemigruje obsah domovské stránky projektu.
 • Pokud je uživatel licencovaný jako účastník, nemůže přecházet mezi řídicími panely.
 • Pokud markdown ve widgetu Markdown odkazuje na obrázek ve správě zdrojového kódu, nezobrazí se.
 • Pokud je widget jiného výrobce v chybovém stavu, nezdaří se načtení celého řídicího panelu.
 • Pokud je widget jiného výrobce v chybovém stavu, nové widgety se přidají jaké prázdné.
 • Pokud je widget jiného výrobce v chybovém stavu a odebere se z řídicího panelu, banner informující o chybě se nevymaže.
 • Pokud se přidají widgety řídicího panelu, které jsou vzájemně v konfliktu, například v různých relacích prohlížeče najednou, chyba není popisná.
 • Ve widgetu žádosti o přijetí změn se nenačtou avatary.
 • Ve widgetu grafu buildu je ikona stavu posledního dokončení nesprávná při porovnání s grafem buildu.
 • Pokud je řídicí panel v režimu úprav, je banner informující o chybách zakrytý pozadím řídicího panelu.
 • Ve widgetu Visual Studio Links je obrázek Otevřít v sadě Visual Studio celý fialový.
 • Pokud rušíte změny prováděné v okně konfiguračního widgetu, nezobrazí výzva k potvrzení zahození změn.
 • Pokud ve widgetu dojde k chybě, uživatel může přesto uložit změny konfigurace.
 • Při zobrazení náhledu se widget na řídicím panelu zobrazí zblízka a rozmazaně.
 • Pokud v režimu úprav řídicího panelu procházíte karty pomocí klávesy Tabulátor, nebudete procházet ikony pro odstranění a konfiguraci, ale widget.
 • Pokud je řídicí panel v režimu úprav, stisknutí klávesy ESC by mělo tento režim ukončit.
 • Při vytváření nového widgetu Graf pracovních položek ve Firefoxu mají typy grafů různou velikost.
 • Ve widgetu Graf pracovních položek se možnosti grafu zobrazí až po výběru dotazu.
 • Nastavení dat iterace ve widgetu přehledu sprintu nezpůsobí aktualizaci widgetu.
 • Pokud ve widgetu Úbytek práce sprintu přejdete pomocí klávesy Tabulátor do grafu a pak stisknete Enter, lightbox se neotevře.
 • Pole vstupu pro pravidlo na dlaždici podmíněného dotazu umožňuje zadat pěticiferná čísla, ale zobrazuje jenom čtyři číslice.

Opravy chyb sestavení

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:

 • Ve Firefoxu nejde filtrovat buildy podle značek.
 • Při nastavování oprávnění uživatele k buildu dochází k chybě při uložení.
 • Pokud je spuštění buildu naplánováno na pozdě večer, spustí se o den dřív.
 • V buildu dochází k chybě typu TF14044: Přístup byl odepřen: Sestavovací služba kolekcí uživatelských projektů vyžaduje globální oprávnění AdminWorkspaces.
 • Formátování času v části Můj profil se nepoužívá v centru sestavení.
 • Při spuštění úlohy vlnění v buildu dojde k chybě typu Vlnění se nenašlo na cestě.
 • Ověřované sestavení vrátí chybu typu Sada odložených změn nebyla nalezena.
 • Při vytváření nové definice buildu v prohlížeči Chrome dochází k problémům s formátováním.
 • Pokud má sestavení jazyka XAML velký počet chyb, zobrazí se při chyba Při připojení k serveru došlo k nedefinované chybě. Kód stavu 0.
 • Při změně velikosti sloupce Důvod na stránce buildu se zobrazí celé pole ikon.
 • Změna nastavení hloubky nebo ignorování externích typů na kartě Úložiště v definici sestavení způsobí nastavení zpět na výchozí hodnotu.
 • V buildu dochází k chybě typu Neplatná konfigurace řešení a platforma.
 • Pokud do buildu zahrnete úlohu npm install, dojde v buildu k chybě, že npm install nejde najít.
 • Při úpravě definice buildu, která označuje úložiště Git číslem buildu, se zobrazí chyba typu Neplatný formát popisku zdroje.
 • Při použití externího úložiště Git se kontinuální integrace někdy neaktivuje.
 • U upgradovaných kolekcí projektů se ověřované vrácení se změnami nezdaří, protože místo účtu služby používá účet sestavení.

Ostatní opravy chyb:

 • GetBuildBadge vso-node-api selže, pokud se použije PAT bez oprávnění Všechny obory.
 • Pokud název definice buildu obsahuje hranaté závorky, číslo revize se nevypočte správně.
 • Při rozdělování kolekce týmových projektů existují duplicitní identity sestavovací služby.
 • Při zadání názvu sady odložených změn při zařazování nového sestavení do fronty se zobrazí zavádějící chyba Nastaly problémy s žádostí nebo definicí, které zabrání spuštění sestavení: Hodnota zadaná pro SourceVersion není platnou specifikací verze.
 • Rozšíření s úlohami sestavení pro různé platformy nefungují.
 • Při použití portu SSL 8443 se buildu nepodaří připojit k Subversion.
 • Při použití úložiště SVN pro sestavení, která nemá mapování, se nenastaví verze zdroje.
 • Build Správy verzí Team Foundation z popisku zdroje nelze zařadit do fronty.

Opravy chyb správy verzí

Poznámka: Toto jsou opravy chyb pro správu verzí v sadě Team Foundation Server. Opravy správy verzí v sadě Visual Studio najdete ve zprávě k vydání verze sady Visual Studio.

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:

 • Při použití Git LFS může docházet k problémům s funkcemi, jako je klonování úložiště.
 • Protokol událostí žádosti o přijetí změn úložiště Git obsahuje každou hodinu chybu TF53010: Došlo k následující chybě v součásti nebo rozšíření Team Foundation.

Ostatní opravy chyb:

 • Přidání typu propojení nejnovější verze k pracovní položce nefunguje.
 • Adaptér skladu správy verzí Team Foundation po upgradu ze sady Team Foundation Server 2010 selže.
 • Při vytváření žádosti o přijetí změn při propojování pracovních položek je limit 25 potvrzení.
 • Pokud má úložiště nakonfigurovaných několik definic sestavení, Průzkumník sestavení může zobrazovat název jedné definice, ale odkazovat na poslední sestavení v jiné definici.
 • V žádostech o přijetí změn je výběr identit na pravé straně oříznutý.
 • Soubory Správy verzí Team Foundation ukazují, že došlo ke změně kódování i v případě, že žádná změna nenastala.
 • Při Git push přes SSH dojde k chybě TF401030: Hlavička balíčku Git je neplatná.

Opravy chyb správy

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:

 • Při rozdělování kolekce týmových projektů se po klonování kolekce a odstranění týmového projektu v první kolekci může stát, že se v druhé kolekci tento odstraněný projekt nezobrazí. Přímá adresa URL bude fungovat, ale uživatel nemůže přejít na týmový projekt.

Ostatní opravy chyb:

 • Při upgradu může selhat kontrola připravenosti s chybami Port 8080 je nedostupný a TF401147: Dříve nakonfigurované porty pro web Webová služba aplikační vrstvy se aktuálně používají.
 • V konzole pro správu je adresa URL proxy serveru prázdná.
 • Při konfiguraci TFS se port a vdir může nesprávně vrátit k výchozímu mapování.
 • Při načítání karty kolekcí může v konzole pro správu dojít k chybě.

Opravy chyb rozšiřitelnosti

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:

 • Při vynechání kolekce v adrese URL dojde při použití sad TFS SDK k chybě TF400367: Požadavek se nepodařilo provést z důvodu neshody typu hostitele.
 • Odstranění větvě při použití volaných služeb Jenkins aktivuje build.
 • Při kliknutí na Spravovat události v týmové místnosti dojde k chybě typu Neplatná úroveň navigace.
 • Při práci s výstrahami mohou pole mít neočekávané povolené hodnoty.
 • Pro výstrahy nejsou vždy přijaty e-maily.
 • Výstrahy pro týmové projekty s mezerami v názvu obsahují neplatné odkazy.
 • Chybí odkaz na všechny výstrahy na stránce správy výstrah.
 • V čínské verzi TFS chybí ve volaných službách možnost Slack.

Release Management

Vyřešili jsme některé nahlášené potíže ve webové verzi nástroje Release Management. Zde jsou některé z klíčových bodů, které jsme vyřešili:

 • Při proházení centra verzí se zobrazí nedefinovaná chyba, když je síť v nestabilním stavu.
 • Stažení artefaktů odkládacího adresáře na serveru vytvoří další soubor v adresáři artefaktů sestavení.
 • Dialogové okno vytváření koncových bodů vytváří duplicitní koncové body služeb.
 • V úloze instalačního programu Nuget dojde k chybě pro Release Management.
 • Automatická aktualizace: Po spuštění nasazení se v prostředí nezobrazuje žlutý pruh Čeká na schválení.
 • Pokud v prostředí existuje několik schvalovatelů, není pro schvalování povolená možnost použít e-mail.

Dál jsme také vyřešili několik nahlášených chyb ve verzi WPF nástroje Release Management.

 • Při neshodě verzí rozhraní API by nástroj releasemanagementbuild.exe měl místo chyby 403 zobrazovat správnou chybovou zprávu.
 • Při kopírování souborů do nástroje pro nasazování dochází k občasným chybám sítě.

Známé problémy

Úplný popis známých problémů v tomto vydání najdete v následujícím článku na webu MSDN: Známé problémy v sadě Team Foundation Server Update 3.