Visual Studio 2013 Update 5 (2013.5) RTMVisual Studio 2013 Update 5 (2013.5) RTM

Poslední aktualizace 16. 2. 2018

Vydáno 20. července 2015Released on July 20, 2015

Tento článek obsahuje archivní informace o vydání sady Visual Studio 2013 a řešení Team Foundation Server 2013 Update 5 Release to Manufacturing (RTM).This article contains archived release information for Visual Studio 2013 and Team Foundation Server 2013 Update 5 Release to Manufacturing (RTM).

Stažení: Visual Studio 2013 můžete stáhnout ze stránky stahování určené pro starší verze.Download: You can download Visual Studio 2013 from the download page for older versions.

Tato aktualizace je součástí kumulativní řady technologických vylepšení a oprav chyb pro sadu Visual Studio 2013.This update is a cumulative series of technology improvements and bug fixes for Visual Studio 2013. Pravidelné aktualizace pomáhají vylepšovat a rozšiřovat sadu Visual Studio i Team Foundation Server častěji tak, aby byly podporovány nejnovější inovace v oblasti vývoje softwaru pro tvorbu a správu moderních aplikací.Periodic updates enable us to enhance and expand both Visual Studio and Team Foundation Server more frequently to support the latest software development innovations for building and managing modern apps.

Poznámka: Podpora pro sadu 2013 je poskytována pouze pro tuto aktuální aktualizaci, která je brána jako aktualizace Visual Studio 2013 Service Pack.Note: Support for Visual Studio 2013 is only provided on this current update, which is considered the Visual Studio 2013 Service Pack. Verze Visual Studio 2013 RTM, vydaná v listopadu 2013, bude podporována pouze po dobu jednoho roku od vydání této aktualizace.The Visual Studio 2013 RTM version, released in November of 2013, will only be supported for one year after the release of this update. Další informace najdete v článku Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft.For more information, see the Microsoft Support Lifecycle Policy.

Dále upozorňujeme: Všechny předchozí verze Nástrojů pro Apache Cordova nejsou s verzí Update 5 kompatibilní.Also note: All prior releases of the Tools for Apache Cordova are incompatible with Update 5. Pokud jste dříve nainstalovali rozšíření CTP pro Nástroje pro Apache Cordova, je třeba toto rozšíření odinstalovat před zahájením instalace Visual Studio 2013 Update 5.If you have previously installed a Tools for Apache Cordova CTP extension, you must uninstall that extension before installing Visual Studio 2013 Update 5. Potřebujete-li podporu aplikace Apache Cordova, doporučujeme vyzkoušet sadu Visual Studio 2015.If you require Apache Cordova support, we encourage you to try Visual Studio 2015.

Novinky ve verzi Visual Studio 2013 Update 5What's new in Visual Studio 2013 Update 5

Cloudové zátěžové testy z datových center Azure po celém světěCloud-based load testing from Azure datacenters worldwide

Nastavení infrastruktury potřebné pro zátěžový test pomocí služby Visual Studio Team Foundation Service se zjednodušilo. Nyní můžete cloudový zátěžový test provést z libovolného podporovaného datového centra Azure na světě.Setting up the infrastructure required to run load testing by using the Visual Studio Team Foundation Service just got easier: Now, you can perform cloud-based load testing from any of the supported Azure datacenters around the world.

Další informace o výběru umístění pro zátěžový test.Learn more about choosing a location for your load test.

Token dotazu aktuální iteraceCurrent iteration query token

V sadě Visual Studio můžete nyní spouštět dotazy s tokenem @currentIteration ve službě Visual Studio Online nebo na Visual Studio Team Foundation Serveru 2015.You now can run queries in Visual Studio with the @currentIteration token on Visual Studio Online or Visual Studio Team Foundation Server 2015.

Další informace o tokenu dotazu aktuální iterace.Learn more about the current iteration query token.

Podpora přejmenování týmového projektu pro místní pracovní prostoryTeam Project Rename support for Local Workspaces

Přidali jsme možnost aktualizovat místní pracovní prostory po přejmenování týmového projektu.We've included the ability to update local workspaces after a team project is renamed. Provedení načtení nebo vrácení se změnami automaticky opraví mapování pracovního prostoru tak, aby používal nový název týmového projektu.Performing a get or check-in will automatically correct the workspace mapping so that it uses the new team project name.

Další informace o přejmenování týmového projektu.Learn more about renaming a team project.

Opravy chybBug Fixes

Ladicí programDebugger

 • Zaznamenávání vyrovnávacích pamětí hloubky u hardwaru verze 9.3 je nyní podporováno.Capturing depth buffers on version 9.3 hardware is now supported. Umožňuje to podporu grafického ladění u aplikací vytvořených v Unity, které běží na Windows Phonu.This enables support for graphics debugging Unity-based applications that run on Windows Phone.

Integrované vývojové prostředí sady Visual StudioVisual Studio IDE

 • Závažné oznámení v Centru oznámení může znamenat, že musíte získat nebo obnovit vývojářskou licenci.A critical notification in the Notification Hub may indicate that you must obtain or renew a developer license. Pokud toto oznámení zavřete a pak otevřete další projekt, zobrazí se znovu.If you dismiss this notice, and then you open another project, the critical notification appears again.
 • Když sestavíte aplikaci pro Windows Store, která vyžaduje registrace WinRT, nebude se za běhu vyvolávat výjimka System.TypeLoadException.When you build a Windows Store application that requires WinRT registrations, you no longer receive the System.TypeLoadException exception at runtime.
 • Předpokládejme, že jste v systému Windows 10 Insider Preview nastavili jako výchozí prohlížeč Spartan.Assume that you have set your default browser to Spartan on Windows 10 Insider Preview. Když stisknete klávesu F1 u klíčového slova nebo panelu nástrojů, může se stát, že se žádné žádosti o online nápovědu neprovedou a obsah online nápovědy se nezobrazí.When you press F1 on a keyword or a tool window, you may found all online help calls now fail and you cannot get to any online help content.
 • Když jste se dříve připojovali k jiné kolekci, nebylo větvení bez restartu sady Visual Studio možné.When you have been previously connected to another collection, you could not branch unless Visual Studio is restarted. Tato aktualizace se problému zbavuje.With this Update this issue no longer exists.
 • Po této aktualizaci se už při pokusu o odeslání sady probíhajících změn do dříve přejmenovaného týmového projektu nebude zobrazovat zbytečná zpráva.With this update, you will no longer see an unhelpful message after attempting to check in a set of pending changes to a team project that was previously renamed.
 • Některé úpravy se už v pracovním prostoru serveru pro probíhající změny v klientovi neztrácí.Some edits are no longer lost in your server workspace for pending changes in the client.

Team Foundation ServerTeam Foundation Server

 • Dokumenty SharePointu s názvy, které obsahují příliš mnoho znaků Unicode, se už otevírají správně, když se je pokoušíte otevřít pomocí Team Exploreru.SharePoint documents that have names that contains too many Unicode characters no longer open incorrectly when you try to open them by using Team Explorer.
 • Ve verzi Team Foundation Server 2013 Update 4 nemůžete pomocí klienta Feedback Client odesílat zpětnou vazbu, pokud patříte do úrovně licence účastníka.In Team Foundation Server 2013 Update 4, you cannot submit feedback by using Feedback Client when you are at the stakeholder license level. Ve verzi Team Foundation Server 2013 Update 5 však zpětnou vazbu pomocí klienta Feedback Client, pokud patříte do úrovně licence účastníka, odesílat můžete.However, in Team Foundation Server 2013 Update 5, you can submit feedback by using Feedback Client when you are at the stakeholder license level.
 • Pokud zároveň s jiným uživatelem změníte pracovní položku v aplikaci Web Access, následující problémy už nenastanou:When you change a work item simultaneously with another user in Web Access, you no longer experience one of the following issues:
  • Pracovní položka se úspěšně uloží.A work item is saved successfully. Pokud jste však změnili pole Stav a nastavili jste pole Důvod na jinou než výchozí hodnotu, vrátí se hodnota pole Důvod do výchozího stavu.However, if you changed the State field and you set the Reason field to a non-default value, the Reason field value is reverted to the default.
  • Pracovní položka se neuloží a zobrazí se chybová zpráva „Field 'State' cannot be empty“ (Pole Stav nemůže být prázdné).A work item is not saved and you receive a "Field 'State' cannot be empty" error message.
 • Když máte data, která jsou až na pár rozdílů v prázdných znacích identická (například „Ladění“ a „Ladění “), není už používání datového skladu blokované.You are no longer blocked from using the warehouse when you have data that is identical except for differences in white space (for example, "Debug" and "Debug ").
 • Příkaz tf merge se už nezasekává v nekonečné smyčce v prc_PendMerge pro cyklicky přejmenované složky, které obsahují dříve odstraněné podsložky.The tf merge command no longer freezes in an infinite loop in prc_PendMerge for cyclically renamed folders that have previously deleted subfolders.
 • Jako uživatel Gitu můžete nyní provádět klon bez podstruktury anotované značky proti úložišti Gitu, které je hostované na instanci TFS.As a Git user, you can now perform a shallow clone of an annotate tag against a Git repo that is hosted on a TFS instance.
 • Pracovní položky, které mají hodnoty pole DateTime zadané mimo aktuální období letního času se už v aplikaci Web Access zobrazují správně.Work Items that have DateTime field values that are entered outside of the current daylight saving time period no longer appear incorrectly in Web Access.
 • Při obnovení záloh dat pomocí nástroje pro zálohování TFS se už ani soubor protokolu (.ldf) ani datový soubor (.mdf) neobnoví do stejného umístění, pokud je SQL server nastavený na jiná umístění.When you restore database backups by using TFS backup tool, both the log file (.ldf) and data file (.mdf) are no longer restored to same location if SQL Server is set for different locations.
 • Nová vylepšení výkonu se vytváří pro sestavy jako „Úspěch sestavení v čase“, „Pracovní tempo“, „Úbytek práce a pracovní tempo“ a „Přehled scénářů“.New performance improvements are made for reports such as "Build success over time," "Burndown dashboard," "Burndown and burn rate," and "Stories overview."
 • Když si stáhnete změny ve vzdáleném úložišti, váš konfigurační soubor se už nenahradí speciálně vytvořeným souborem.When you download changes in a remote repository, your configuration file is no longer replaced by a specially crafted file. Konfigurační soubor se nachází mimo úložiště.Your configuration file resides outside the repository. Nahrazením tohoto souboru špatným souborem by mohly být příkazy Gitu přemapovány, aby prováděly libovolné příkazy, které poběží pod vašimi přihlašovacími údaji.By replacing this file with a bad file, the Git commands could be remapped in order to execute arbitrary commands that run under your credentials. V této situaci by špatný soubor do úložiště Git být zaveden mohl.In this situation, a bad file could be introduced to the Git repository.
 • Pokud máte oprávnění zobrazovat události, můžete nyní získávat týmová oznámení, když tvůrce týmového odběru nemá oprávnění dané události zobrazit.If you have permission to view events, you can now receive team notifications if the creator of the team subscription does not have permission to view those events.
 • Vylepšili jsme výkon, když v aplikaci Web Access používáte TFS.We have improved the performance when you use TFS in Web Access.
 • Připnuté grafy se nyní zobrazují lépe.Pinned charts are now better displayed. Legenda už není skrytá a existuje lepší zarovnání grafů.The legend is no longer hidden and there is a better alignment of the charts.
 • Určitá pravidla pro pracovní položky, která souvisí s jejich přílohami a odkazy pracovních položek, nyní běží správně.Certain rules on work items that are related to their attachments and work item links now run correctly.
 • Pokud máte nástroj, který zabraňuje modelu COM v registraci při spouštění modulu CLR (např. protokolování Fusion), můžete nyní žádosti o přijetí změn vypnout, abyste službě Job Agent umožnili normální spuštění.If you have a tool that prevents COM from registration during CLR startup (like Fusion logging), you can now disable pull requests in order to allow the Job Agent to run normally.

Známé problémyKnown Issues

ObecnéGeneral

[POZNÁMKA!] Řiďte se pečlivě kroky v této části.[NOTE!] Follow the steps in this section carefully. Při nesprávné úpravě registru může dojít k vážným problémům.Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Než registr začněte upravovat, zálohujte si ho k obnovení pro případ, že dojde k nějakým problémům.Before you modify it, back up the registry for restoration in case problems occur.

Modul plug-in WebTest Recorder pro Internet Explorer se nenačte, když se snaží ze sady Visual Studio provést záznam testu výkonnosti webu.The WebTest recorder plug-in for Internet Explorer does not load when it tries to record a web performance test from Visual Studio. Pokud chcete tento problém obejít, odstraňte z registru tyto klíče:To work around this issue, delete the following registry keys:

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component CategoriesHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component Categories
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component Categories64HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component Categories64

Testování částíUnit Testing

Když upgradujete ze dřívější verze na verzi Visual Studio 2013 Update 5, může se stát, že existující projekty Visual C# aplikace určené pro test jednotek (Windows Phone) se nesestaví.When you upgrade to Visual Studio 2013 Update 5 from an earlier version, you may found the existing Unit Test Application (Windows Phone) Visual C# projects will not build. Pokud chcete tento problém obejít, opravte instalaci sady Visual Studio 2013 Update 5.To work around this issue, repair the Visual Studio 2013 Update 5 installation.