Visual Studio 2013 Update 5 (2013.5) RTM

Last Update: 22. 11. 2017

Vydáno 20. července 2015

Tento článek obsahuje archivní informace o vydání sady Visual Studio 2013 a řešení Team Foundation Server 2013 Update 5 Release to Manufacturing (RTM).

Stažení: Visual Studio 2013 můžete stáhnout ze stránky stahování určené pro starší verze.

Tato aktualizace je součástí kumulativní řady technologických vylepšení a oprav chyb pro sadu Visual Studio 2013. Pravidelné aktualizace pomáhají vylepšovat a rozšiřovat sadu Visual Studio i Team Foundation Server častěji tak, aby byly podporovány nejnovější inovace v oblasti vývoje softwaru pro tvorbu a správu moderních aplikací.

Poznámka: Podpora pro sadu 2013 je poskytována pouze pro tuto aktuální aktualizaci, která je brána jako aktualizace Visual Studio 2013 Service Pack. Verze Visual Studio 2013 RTM, vydaná v listopadu 2013, bude podporována pouze po dobu jednoho roku od vydání této aktualizace. Další informace najdete v článku Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft.

Dále upozorňujeme: Všechny předchozí verze Nástrojů pro Apache Cordova nejsou s verzí Update 5 kompatibilní. Pokud jste dříve nainstalovali rozšíření CTP pro Nástroje pro Apache Cordova, je třeba toto rozšíření odinstalovat před zahájením instalace Visual Studio 2013 Update 5. Potřebujete-li podporu aplikace Apache Cordova, doporučujeme vyzkoušet sadu Visual Studio 2015.

Novinky ve verzi Visual Studio 2013 Update 5

Cloudové zátěžové testy z datových center Azure po celém světě

Nastavení infrastruktury potřebné pro zátěžový test pomocí služby Visual Studio Team Foundation Service se zjednodušilo. Nyní můžete cloudový zátěžový test provést z libovolného podporovaného datového centra Azure na světě.

Další informace o výběru umístění pro zátěžový test.

Token dotazu aktuální iterace

V sadě Visual Studio můžete nyní spouštět dotazy s tokenem @currentIteration ve službě Visual Studio Online nebo na Visual Studio Team Foundation Serveru 2015.

Další informace o tokenu dotazu aktuální iterace.

Podpora přejmenování týmového projektu pro místní pracovní prostory

Přidali jsme možnost aktualizovat místní pracovní prostory po přejmenování týmového projektu. Provedení načtení nebo vrácení se změnami automaticky opraví mapování pracovního prostoru tak, aby používal nový název týmového projektu.

Další informace o přejmenování týmového projektu.

Opravy chyb

Ladicí program

 • Zaznamenávání vyrovnávacích pamětí hloubky u hardwaru verze 9.3 je nyní podporováno. Umožňuje to podporu grafického ladění u aplikací vytvořených v Unity, které běží na Windows Phonu.

Integrované vývojové prostředí sady Visual Studio

 • Závažné oznámení v Centru oznámení může znamenat, že musíte získat nebo obnovit vývojářskou licenci. Pokud toto oznámení zavřete a pak otevřete další projekt, zobrazí se znovu.
 • Když sestavíte aplikaci pro Windows Store, která vyžaduje registrace WinRT, nebude se za běhu vyvolávat výjimka System.TypeLoadException.
 • Předpokládejme, že jste v systému Windows 10 Insider Preview nastavili jako výchozí prohlížeč Spartan. Když stisknete klávesu F1 u klíčového slova nebo panelu nástrojů, může se stát, že se žádné žádosti o online nápovědu neprovedou a obsah online nápovědy se nezobrazí.
 • Když jste se dříve připojovali k jiné kolekci, nebylo větvení bez restartu sady Visual Studio možné. Tato aktualizace se problému zbavuje.
 • Po této aktualizaci se už při pokusu o odeslání sady probíhajících změn do dříve přejmenovaného týmového projektu nebude zobrazovat zbytečná zpráva.
 • Některé úpravy se už v pracovním prostoru serveru pro probíhající změny v klientovi neztrácí.

Team Foundation Server

 • Dokumenty SharePointu s názvy, které obsahují příliš mnoho znaků Unicode, se už otevírají správně, když se je pokoušíte otevřít pomocí Team Exploreru.
 • Ve verzi Team Foundation Server 2013 Update 4 nemůžete pomocí klienta Feedback Client odesílat zpětnou vazbu, pokud patříte do úrovně licence účastníka. Ve verzi Team Foundation Server 2013 Update 5 však zpětnou vazbu pomocí klienta Feedback Client, pokud patříte do úrovně licence účastníka, odesílat můžete.
 • Pokud zároveň s jiným uživatelem změníte pracovní položku v aplikaci Web Access, následující problémy už nenastanou:
  • Pracovní položka se úspěšně uloží. Pokud jste však změnili pole Stav a nastavili jste pole Důvod na jinou než výchozí hodnotu, vrátí se hodnota pole Důvod do výchozího stavu.
  • Pracovní položka se neuloží a zobrazí se chybová zpráva „Field 'State' cannot be empty“ (Pole Stav nemůže být prázdné).
 • Když máte data, která jsou až na pár rozdílů v prázdných znacích identická (například „Ladění“ a „Ladění “), není už používání datového skladu blokované.
 • Příkaz tf merge se už nezasekává v nekonečné smyčce v prc_PendMerge pro cyklicky přejmenované složky, které obsahují dříve odstraněné podsložky.
 • Jako uživatel Gitu můžete nyní provádět klon bez podstruktury anotované značky proti úložišti Gitu, které je hostované na instanci TFS.
 • Pracovní položky, které mají hodnoty pole DateTime zadané mimo aktuální období letního času se už v aplikaci Web Access zobrazují správně.
 • Při obnovení záloh dat pomocí nástroje pro zálohování TFS se už ani soubor protokolu (.ldf) ani datový soubor (.mdf) neobnoví do stejného umístění, pokud je SQL server nastavený na jiná umístění.
 • Nová vylepšení výkonu se vytváří pro sestavy jako „Úspěch sestavení v čase“, „Pracovní tempo“, „Úbytek práce a pracovní tempo“ a „Přehled scénářů“.
 • Když si stáhnete změny ve vzdáleném úložišti, váš konfigurační soubor se už nenahradí speciálně vytvořeným souborem. Konfigurační soubor se nachází mimo úložiště. Nahrazením tohoto souboru špatným souborem by mohly být příkazy Gitu přemapovány, aby prováděly libovolné příkazy, které poběží pod vašimi přihlašovacími údaji. V této situaci by špatný soubor do úložiště Git být zaveden mohl.
 • Pokud máte oprávnění zobrazovat události, můžete nyní získávat týmová oznámení, když tvůrce týmového odběru nemá oprávnění dané události zobrazit.
 • Vylepšili jsme výkon, když v aplikaci Web Access používáte TFS.
 • Připnuté grafy se nyní zobrazují lépe. Legenda už není skrytá a existuje lepší zarovnání grafů.
 • Určitá pravidla pro pracovní položky, která souvisí s jejich přílohami a odkazy pracovních položek, nyní běží správně.
 • Pokud máte nástroj, který zabraňuje modelu COM v registraci při spouštění modulu CLR (např. protokolování Fusion), můžete nyní žádosti o přijetí změn vypnout, abyste službě Job Agent umožnili normální spuštění.

Známé problémy

Obecné

[POZNÁMKA!] Řiďte se pečlivě kroky v této části. Při nesprávné úpravě registru může dojít k vážným problémům. Než registr začněte upravovat, zálohujte si ho k obnovení pro případ, že dojde k nějakým problémům.

Modul plug-in WebTest Recorder pro Internet Explorer se nenačte, když se snaží ze sady Visual Studio provést záznam testu výkonnosti webu. Pokud chcete tento problém obejít, odstraňte z registru tyto klíče:

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component Categories
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component Categories64

Testování částí

Když upgradujete ze dřívější verze na verzi Visual Studio 2013 Update 5, může se stát, že existující projekty Visual C# aplikace určené pro test jednotek (Windows Phone) se nesestaví. Pokud chcete tento problém obejít, opravte instalaci sady Visual Studio 2013 Update 5.