Známé problémy v sadě Visual Studio 2017

Last Update: 30. 10. 2017

Další informace o sadě Visual Studio 2017 najdete na stránce s aktuální zprávou k vydání verze. Můžete také navštívit stránku s produkty ke stažení, kde najdete další produkty sady Visual Studio.

Poznámka

Vašim připomínkám a názorům nasloucháme a plně se jim věnujeme. Navštivte prosím web komunity vývojářů, kde můžete vyhledat nejnovější problémy, zaznamenat nové problémy a podpořit svým hlasem stávající problémy.


Problémy s instalací

Nedá se spustit Průzkumník cloudu

 • Problém:

  Pokud nainstalujete Průzkumník cloudu se sadou funkcí pro vývoj, může dojít při jeho spuštění k chybě, která zobrazí chybovou zprávu s informacemi o tom, že instalační program nemůže pokračovat, když je spuštěná sada Visual Studio. Zavřete sadu Visual Studio a zkuste to znovu. Příčinou jsou chybějící závislosti.

 • Alternativní řešení:

  Nainstalujte sadu funkcí pro vývoj na platformě Azure a potom znovu spusťte Průzkumník cloudu.

Když jste odpojení od internetu a použijete složku offline instalace, nenainstaluje se Windows Emulator

 • Problém:

  Když nejste připojení k internetu a chcete nainstalovat Visual Studio pomocí složky offline instalace, která obsahuje Windows 10 Mobile Emulator (Creators Update), instalační program sady Visual Studio skončí se zprávou „Instalace se dokončila s upozorněními“ a Windows Emulator se nenainstaluje.

 • Alternativní řešení:

  Nainstalujte Windows 10 Mobile Emulator odděleně od sady Visual Studio.

  1. Otevřete složku offline instalace pro Visual Studio a přejděte do složky „Win10_Emulator_10.0.15063,version=10.0.15063.12,chip=x64“.
  2. Spusťte EmulatorSetup.exe a nainstalujte Windows Emulator.

   Pokud jste Visual Studio ještě nenainstalovali, můžete nejdřív nainstalovat Windows Emulator.

   1. Nainstalujte Windows Emulator podle výše uvedených pokynů.
   2. Spusťte instalační program sady Visual Studio – nebude hlásit upozornění.

DISM selže nebo způsobí, že instalační program přestane reagovat.

 • Problém:

  Visual Studio může hlásit chyby při povolování určitých funkcí operačního systému pomocí nástroje DISM, například NetFx4Extended-ASPNET45. Příčinou můžou být poškozené manifesty.

 • Alternativní řešení:

 • Otevřete příkazový řádek jako správce a opravte manifesty DISM spuštěním příkazu dism /online /cleanup-image /restorehealth.
 • Restartování
 • Oprava sady Visual Studio

Problémy editoru a rozhraní IDE

Při použití sestavení Windows Insider se u změněných souborů zobrazí v Průzkumníku řešení symboly pozastavení nebo upozornění.

 • Problém:

  V některých sestaveních Windows Insider může uložení souborů v projektech .NET Core, UPW a sdílených projektech vyvolat zobrazení symbolů pozastavení nebo upozornění vedle změněných souborů.

 • Alternativní řešení:

  Symboly pozastavení nebo upozornění jsou neškodné a můžete je s klidným svědomím ignorovat. Když řešení načtete znovu, symboly pozastavení nebo upozornění zmizí.

Otevření projektu, když je aktivní GoTo, způsobí, že v sadě Visual Studio dojde k chybě.

 • Problém:

  Otevření projektu, když je aktivní GoTo, způsobí, že v sadě Visual Studio dojde k chybě.

 • Alternativní řešení:

  Před otevřením nového projektu je nutné zkontrolovat, že je GoTo zavřené.

JavaScript IntelliSense přestane fungovat

 • Problém:

  Při otevření projektu s více než 25 MB javascriptového kódu se zobrazí chyba s informacemi o tom, že služba jazyka je pro projekt zakázaná, protože obsahovala velký počet souborů .js. Zvažte možnost vyloučit soubory pomocí oddílu exclude v souboru tsconfig.json.

 • Alternativní řešení:

  Přidejte tsconfig.json do kořenu projektu s následujícím kódem:

  {
    "compilerOptions": {
      "allowJs": true,      // These settings apply to .js files as well as .ts files
      "noEmit": true       // Do not compile the JS (or TS) files in this project on build
    },
    "exclude": [
      "node_modules",       // Don't include any JavaScript found under "node_modules" or "bower_components"
      "bower_components"
    ]
  }
  

  Add additional folders with JavaScript code libraries. Another common one is Scripts/Office/1 if you're using office-js.

V projektech ASP.NET Core se nerozpozná TypeScript

 • Problém:

  Soubory TypeScriptu v projektech ASP.NET Core nemají IntelliSense a při sestavování se nekompilují.

 • Alternativní řešení:

  Přidejte do kořene projektu prázdný soubor tsconfig.json.

Problémy se správcem balíčků NuGet

Při používání konzoly Správce balíčků nemusí fungovat klávesa Enter

 • Problém:

  Někdy nefunguje klávesa Enter v konzole Správce balíčků. Když toto chování zpozorujete, zjistěte prosím, jak to vypadá s opravou, a poskytněte jakékoli další užitečné informace o postupu, jak tuto chybu reprodukovat (NuGet#4204 a NuGet#4570).

 • Alternativní řešení:

  Před spuštěním řešení restartujte Visual Studio a otevřete konzolu PMC. Alternativně můžete odstranit a znovu obnovit project.lock.json.

Balíček v projektu .NET Core, který obsahuje sestavení s neplatným podpisem, může aktivovat nekonečnou smyčku obnovení

 • Problém:

  Když použijete balíček, který obsahuje sestavení s neplatným podpisem, nebo když je verze balíčku nastavená pomocí časovače DateTime, může při automatickém obnovení balíčku občas vzniknout nekonečná smyčka (dotnet/project-system#1457).

 • Alternativní řešení:

  Pro tento problém zatím neexistuje alternativní řešení.

Pomocí Správce balíčků NuGet není možné zobrazit, přidat ani aktualizovat DotNetCLITools

 • Problém:

  Správce balíčků NuGet nezobrazuje nebo nepovoluje možnost přidat nebo aktualizovat DotNetCLITools (NuGet#4256).

 • Alternativní řešení:

  V souboru projektu se musí ručně upravit DotNetCLIToolReferences.

Změna cílení cílové verze rozhraní může vést k nekompletnímu IntelliSense

 • Problém:

  Výsledkem změny cílení cílové verze rozhraní v sadě Visual Studio může být nekompletní IntelliSense. Dochází k tomu, když jako formát správce balíčků použijete PackageReferences (NuGet#4216).

 • Alternativní řešení:

  Proveďte ruční obnovení.

Známé problémy s webovými nástroji

Projekty MVC4 se za běhu nepřipojí k databázi SQL Server LocalDB

 • Problém:

  Když v sadě Visual Studio spustíte projekt MVC4, nemusí být přístup aplikace k databázi úspěšný, pokud aplikace používá SQL Server Express LocalDB 2012. Důvodem je, že projekty MVC4 standardně závisí na SQL Serveru Express LocalDB 2012, který se se sadou Visual Studio 2017 neinstaluje.

 • Alternativní řešení:

  Upgradujte projekt tak, aby používal SQL Server Express LocalDB 2016, nebo na počítači ručně stáhněte a nainstalujte SQL Server Express LocalDB 2012.

Problémy s nástroji .NET Core

Aktuální seznam problémů a řešení pro Visual Studio 2017 15.3, .NET Core a ASP.NET Core 2.0 najdete na naší stránce GitHubu.

Problémy s otevřením složky

IntelliSense není k dispozici při úpravách launch.vs.json nebo tasks.vs.json

 • Problém:

  Při úpravách souboru launch.vs.json nebo tasks.vs.json není k dispozici technologie IntelliSense.

 • Alternativní řešení:

  Nainstalujte úlohu Vývoj pro ASP.NET a web.

Refaktoring C# může mít nekonzistentní výsledky

 • Problém:

  Když refaktorujete kód C# nebo VB, můžete v režimu složky narazit na nekonzistentní výsledky.

 • Alternativní řešení:

  Načtěte projekty C# nebo VB v režimu řešení.

Neuložené úpravy souboru launch.vs.json se můžou ztratit

 • Problém:

  Když z místní nabídky vyberete Nastavení ladění a spouštění, ztratí se neuložené změny souboru launch.vs.json.

 • Alternativní řešení:

  Než v místní nabídce vyberete Nastavení ladění a spouštění, uložte změny tohoto souboru.

Opětovné načtení projektu, který se upravil v režimu složky, se nemusí povést a může zobrazit dialog

 • Problém:

  Pokud jste upravili soubor projektu v režimu složky, nemusí se povést ho znovu načíst v režimu řešení.

 • Alternativní řešení:

  Znovu projekt načtěte. Pokud se ho pořád nedaří načíst, načtěte znovu řešení.

Problémy s testovacími nástroji

Pokrytí kódu pro testování jednotek Native C++

 • Problém:

  V pokrytí kódu pro testování jednotek Native C++ se zobrazí chybová zpráva s informacemi o tom, že nebyly načteny žádné moduly.

 • Alternativní řešení:

  Znovu sestavte kód s informacemi o ladění vygenerovanými parametrem /DEBUG:FULL. Nastavení najdete v části vlastnosti projektu | Vlastnosti konfigurace | Linker | Ladění.

Profilování pro testování jednotek Native C++

 • Problém:

  V profilování pro testování jednotek Native C++ se zobrazí chybová zpráva s informacemi o tom, že nebyly načteny žádné moduly.

 • Alternativní řešení:

  Znovu sestavte kód s informacemi o ladění vygenerovanými parametrem /DEBUG:FULL. Nastavení najdete v části vlastnosti projektu | Vlastnosti konfigurace | Linker | Ladění.

Pokrytí kódu pro testování jednotek .NET Core

 • Problém:

  Spuštění analýzy Pokrytí kódu z Průzkumníka testů nefunguje v případě projektů testování jednotek .NET Core.

 • Alternativní řešení:

  Podrobnosti najdete v dokumentu Práce s pokrytím kódu.

Interakce se zjednodušeným načtením řešení

 • Problém:

  Pokud je aktivní zjednodušené načtení řešení, rozevírací seznam Projekt testů v dialogovém okně Vytvořit IntelliTest nemusí obsahovat všechny dostupné projekty testů.

 • Alternativní řešení:

  Projekty, které ještě nejsou načtené, se nezobrazí. Načtěte relevantní projekty z Průzkumníka řešení. Díky tomu se tady zobrazí.

 • Problém:

  U řešení s povoleným zjednodušeným načtením řešení je možné, že nepůjdou rozeznat od odložených projektů (tj. projektů, které nejsou načtené v režimu zjednodušeného řešení).

 • Alternativní řešení:

  Buď u řešení zakažte zjednodušené načtení řešení, nebo načtěte projekty testů, které vás zajímají (rozšířením uzlu projektu v Průzkumníku řešení), a ke zjišťování testů vytvořte nové sestavení.

Ladění a diagnostika

Při používání událostí IntelliTrace a režimu Snímky, nepořizuje IntelliTrace během ladicích relací snímky, pokud je ladicí cílová platforma aplikace nastavená na x86.

 • Problém:

  Při používání událostí IntelliTrace a režimu Snímky, nepořizuje IntelliTrace během ladicích relací snímky, pokud je ladicí cílová platforma aplikace nastavená na x86.

 • Alternativní řešení:

  • Nainstalujte z instalačního programu Visual studio sadu nástrojů VC++ 2015.3 v140 pro desktop (x86, x64).
  • Sestavte cílovou aplikaci.
  • Z příkazového řádku použijte nástroj editbin a pro cílový spustitelný soubor nastavte příznak Largeaddressaware. Příklad (vaše cesty se mohou lišit): „C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Preview\Enterprise\VC\Tools\MSVC\14.12.25718\bin\Hostx86\x86\editbin.exe“ /Largeaddressaware „C:\Path\To\Application\app.exe“
  • Klávesou F5 spusťte ladění. Nyní budou snímky pořízeny u kroků a zarážek ladicího programu.
   • Nezapomeňte, že příznak se bude muset nastavit znovu pokaždé, když se spustitelný soubor znovu sestaví se změnami.

Aktualizace proměnné v místním okně se pro projekt node.js neprojeví v uživatelském rozhraní ihned správně.

 • Problém:

  Při pokusu aktualizovat v místním okně pro projekt node.js hodnotu lokální proměnné to v uživatelském rozhraní vypadá, že se změna neprojevila. Změna hodnoty lokální proměnné ve skutečnosti funguje správně i přes tento problém aktualizace uživatelského rozhraní. Uživatelské rozhraní bude správně aktualizované, až bude provádění pokračovat.

 • Alternativní řešení:

  Uživatelské rozhraní bude správně aktualizované po přechodu na další řádek kódu.

Problémy se Zjednodušeným načtením řešení

Pokud je Zjednodušené načtení řešení povolené, nemusí se některá rozšíření chovat dle očekávání.

 • Problém:

  Pokud je Zjednodušené načtení řešení povolené, nemusí se některá rozšíření chovat dle očekávání.

 • Alternativní řešení:

  Zakažte Zjednodušené načtení řešení a načtěte řešení znovu.

Funkce Upravit a pokračovat nefunguje, když je povolené zjednodušené načtení řešení

 • Problém:

  Když je povolené zjednodušené načtení řešení, nemusí funkce Upravit a pokračovat fungovat podle očekávání.

 • Alternativní řešení:

  Před použitím funkce Upravit a pokračovat zakažte Zjednodušené načtení řešení a načtěte řešení znovu.

IntelliSense se po změně konfigurace nemusí aktualizovat.

 • Problém:

  Po změně konfigurace se nemusí aktualizovat IntelliSense (například uvolnění pro ladění a naopak). Dopad bude záviset na rozdílech v kódu kvůli změně konfigurace.

 • Alternativní řešení:

  Po změně konfigurace znovu načtěte řešení.

Odložené projekty se nezobrazí v seznamu projektů pro průvodce vytvoření IntelliTestu a vytvoření testu jednotek.

 • Problém:

  Odložené projekty (projekty, které nejsou načtené ve zjednodušeném režimu řešení) se nezobrazí v seznamu projektů testů pro průvodce vytvoření IntelliTestu ani pro průvodce vytvoření testu jednotek. To může být relevantní, pokud vytváříte testy jednotek pro tyto projekty, které nejsou načtené.

 • Alternativní řešení:

  Rozbalte další projekty podle potřeby.

Některé odkazy nejsou zobrazené v Prohlížeči objektů, pokud je povolené zjednodušené načtení řešení.

 • Problém:

  Když je povolené zjednodušené načtení řešení a projekt není rozbalený v Průzkumníkovi řešení, odkazy z takových projektů se nezobrazí v Prohlížeči objektů.

 • Alternativní řešení:

  Pokud chcete odkazy zobrazit, rozbalte projekt v Průzkumníkovi řešení.

Navštivte prosím stránku o optimalizaci doby spouštění sady Visual Studio, kde najdete další informace o zjednodušeném načtení řešení a tipy pro řešení potíží.

Problémy s Application Insights

Při kliknutí pravým tlačítkem na projekt se nepovede načíst rozšiřitelné poskytovatele Application Insights

 • Problém:

  Při kliknutí pravým tlačítkem na projekt v sadě Visual Studio se nepovede načíst rozšiřitelné poskytovatele Application Insights. Příčinou je, že rozšiřitelní poskytovatelé po načtení řešení načítají binární soubory z NuGetu ve vlákně na pozadí. Někteří rozšiřitelní poskytovatelé, třeba pro PHP a Azure Service Fabric, jsou už nainstalovaní, takže tento problém nemají. Oprava tohoto problému bude k dispozici prostřednictvím automatické aktualizace krátce po počáteční verzi sady Visual Studio 2017.

 • Alternativní řešení:

  Otevřete příkazový řádek s oprávněními správce a spusťte následující příkaz podle toho, jakou verzi sady Visual Studio máte:

  • Visual Studio Enterprise

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled
  • Visual Studio Professional

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Professional\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Professional" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled
  • Visual Studio Community

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled

Některé projekty ASP.NET Core nedokážou přidat fragment kódu Application Insights JavaScript pro kolekci zobrazení stránek

 • Problém:

  Projekty ASP.NET Core s nakonfigurovanou službou Application Insights, které se nevytvořily v sadě Visual Studio 2017, se nepovede spustit. Při pokusu o spuštění takové aplikace dojde k této chybě: InvalidOperationException: Není zaregistrovaná žádná služba typu Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.JavascriptSnippet.

 • Alternativní řešení:

  Když se nakonfiguruje Application Insights, fragment kódu JavaScript se přidá do souboru Views/Shared/_Layout.cshtml. Existují dvě alternativní řešení podle toho, jestli chcete, aby služba Application Insights shromažďovala z vaší aplikace zobrazení stránek:

  1. Shromažďovat zobrazení stránek – do WebHostBuilder v souboru Program.cs přidejte .UseApplicationInsights().
  2. Neshromažďovat zobrazení stránek – z Views/Shared/_Layout.cshtml odstraňte tyto řádky:
   • @inject Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.JavaScriptSnippet JavaScriptSnippet
   • @Html.Raw(JavaScriptSnippet.FullScript)

Problémy s Team Explorerem

Příkazy Gitu, které upravují index, můžou selhat, pokud existuje osamocený soubor index.lock

 • Problém:

  Když spustíte příkaz Gitu, který upravuje index, může tento příkaz selhat, pokud existuje osamocený soubor Gitu index.lock. Git tento soubor používá k tomu, aby jiným procesům Gitu indikoval, že dané úložiště je zamknuté a nejde ho upravovat. Pokud proces, který úpravu provádí, přestane reagovat (ať už kvůli chybě nebo proto, že byl ukončen), soubor index.lock se nemusí odstranit a může bránit dalším procesům Gitu v úpravách úložiště.

 • Alternativní řešení:

  Když dojde k tomuto problému, podívejte se prosím do složky .git/ vašeho úložiště a zkuste najít soubor index.lock. Pokud existuje a v danou chvíli neběží aktivně žádný příkaz Gitu, odstraňte ho.

Nedaří se klonovat přes protokol SSH

 • Problém:

  V Team Exploreru se nedaří klonovat přes protokol SSH. Tento problém bude vyřešen v některé budoucí aktualizaci.

 • Alternativní řešení:

  Pokud chcete použít protokol SSH, proveďte klonování z příkazového řádku a pak přidejte úložiště do seznamu místních úložišť v Team Exploreru. Taky můžete klonování provést přes protokol HTTP v Team Exploreru a pak nastavit vzdálená úložiště tak, aby používala protokol SSH. To se dělá přes Nastavení > Nastavení úložiště > Vzdálená úložiště. Tato chyba byla opravena v sadě Visual Studio 2017 verze 15.3, která je ve verzi Preview.

Zrušení příkazů Gitu v Team Exploreru nefunguje

 • Problém:

  Zrušení příkazu Gitu (třeba clone) v Team Exploreru nefunguje, místo toho se operace dokončí. Tento problém nemá vliv na ostatní operace Team Exploreru.

 • Alternativní řešení:

  Pro tento problém zatím neexistuje alternativní řešení.

Problémy při vývoji spravované úlohy

Projekty .NET 2.0/3.0/3.5 generují sestavení s nesprávným cílem

 • Problém:

  Když na nově nainstalovaný počítač nainstalujete Visual Studio 2017 bez toho, abyste na kartě Jednotlivé komponenty nejdříve zvolili Vývojové nástroje pro .NET Framework 3.5, a sestavíte projekt .NET 2.0 (nebo 3.0/3.5), některá sestavení (třeba prostředky) se po sestavení označí jako .NET 4.0, i když projekt cílí na .NET 2.0. Příčinou je to, že Visual Studio 2017 už standardně neinstaluje sadu .NET Framework 3.5 SDK. Vzhledem k tomu, že sada SDK chybí, proces sestavení použije výchozí nastavení (sadu .NET 4.X SDK).

 • Alternativní řešení:

  Sada .NET 3.5 SDK je teď jenom volitelnou komponentou. Pokud váš vývoj cílí na produkt .NET 3.5 (2.0/3.0/3.5), budete muset během instalace na kartě Jednotlivé komponenty navíc vybrat Vývojové nástroje pro .NET 3.5. Tím se na počítač, který se používá během procesu sestavení, nainstaluje požadovaná sada .NET 3.5 SDK.

Problémy s úlohou Vývoj Univerzální platformy pro Windows

Návrhář XAML pro projekty pro UPW určené pro Windows Fall Creators Update SDK

 • Problém:

  Používání elementu ValueConverter v návrháři XAML může způsobit jeho chybové ukončení.

 • Alternativní řešení:

  V tuto chvíli žádné není. Intenzivně pracujeme, na opravě pro další verzi Preview.

 • Problém:

  Vybírání nebo přetahování ovládacích prvků po návrhové ploše může být pomalé, zejména s více složitějšími ovládacími prvky.

 • Alternativní řešení:

  V tuto chvíli žádné není. Intenzivně pracujeme, na opravě pro další verzi Preview.

 • Problém:

  Prvek d:DesignData (ukázková data) se v návrháři nevykresluje.

 • Alternativní řešení:

  Pro ukázková data použijte d:DesignInstance.

 • Problém:

  Využívání prvku UserControl v aplikaci C++ UWP nebo spravované aplikaci UWP kompilované pomocí .NET Native s prvkem TargetPlatformMinVersion nastaveným na 10.0.10240.0 nebo 10.0.10586.0 se v návrháři XAML nevykresluje.

 • Alternativní řešení:

  Pro tento problém neexistuje alternativní řešení.

 • Problém:

  Pokud vytvoříte v souboru App.xaml objekty prostředků, které mají být vytvořeny pouze jednou, návrhář XAML využívající tyto prostředky nebude správně fungovat.

 • Alternativní řešení:

  Změňte konstruktory takových objektů na statické.

 • Problém:

  Po přidání odkazu na knihovnu (přetažení z panelu nástrojů) neobsahuje XAML nově přidaný nástroj.

 • Alternativní řešení:

  Nástroj znovu sestavte a přidejte.

 • Problém:

  Dočasně jsme zakázali několik funkcí, které existují v současném návrháři XAML, včetně:

  • úpravy aktuálního stylu
  • nastavení preview, která zařízením umožňují testování vysokého kontrastu, motivů atd.
  • nástroje správy vizuálního stavu
  • animačního nástroje
  • ukázkových dat, ale s podporou instance návrháře
  • příkazů pro objednávání
  • příkazů pro zarovnání
  • příkazů pro seskupení
  • příkazů pro kombinování
  • příkazů pro cesty
  • možnosti Vytvořit jako ovládací prvek
  • nástroje pro úpravu textu
  • panelů prostředků v Blendu
  • panelů dat v Blendu
  • doby návrhu slovníku prostředků
  • některých nástrojů v podokně nástrojů Blendu
  • úpravy v rámci šablony
  • rozšíření návrháře
  • nástrojů chování v Blendu

Není k dispozici Návrhář XAML

 • Problém:

  Při vývoji aplikace pro UPW není k dispozici Návrhář XAML.

 • Alternativní řešení:

  Návrhář XAML není k dispozici, pokud verze cílové platformy pro aplikaci není stejná nebo nižší než verze Windows 10, na které používáte Visual Studio. Příklad: Pokud používáte Visual Studio na Windows 10 Anniversary Update (sestavení 14393) a verze cílové platformy pro vaši aplikaci pro UPW je Windows 10 Creators Update, nebude Návrhář XAML pro tento projekt aplikace k dispozici. Pokud chcete mít jistotu, že Návrhář XAML bude k dispozici, upgradujte na nejnovější verzi Windows 10.

Při otevření projektu pro UPW se vyžaduje aktualizace sady Visual Studio

 • Problém:

  Když v sadě Visual Studio otevřete projekt, který byl vytvořen v sadě Visual Studio 2017 Preview, může se zobrazit dialog Vyžaduje se aktualizace sady Visual Studio, který dává pokyn k instalaci aktualizované sady SDK platformy. Na webu s archivem sad Windows SDK, na který dialog odkazuje, není uvedená sada Windows SDK dostupná.

 • Alternativní řešení:

  Jedná se o očekávané chování, protože sada Visual Studio 2017 Preview obsahovala předběžnou verzi sady Windows SDK. Tento problém můžete vyřešit tak, že v projektovém souboru změníte verzi cílové platformy na verzi sady Windows SDK, na kterou chcete cílit. V případě Windows 10 Creators Update jde o verzi 10.0.15063.0.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na projekt a vyberte Upravit [NázevAplikace].[xx]proj, kde [xx]proj může být csproj, vcxproj atd.
  2. V projektovém souboru vyhledejte vlastnost TargetPlatformVersion (pro projekty v jazycích C#, VB a JS) nebo WindowsTargetPlatformVersion (pro jazyk C++) a změňte její hodnotu na 10.0.15063.0 nebo na verzi jiné sady SDK, kterou máte nainstalovanou.

Některé ovládací prvky XAML nejsou k dispozici v sadě nástrojů

 • Problém:

  Když používáte ovládací prvky XAML nainstalované ze sad SDK rozšíření, nemusíte vidět některé ovládací prvky na panelu nástrojů.

 • Alternativní řešení:

  Pokud chcete tyto ovládací prvky použít, přidejte je ručně v editoru XAML.

Při pokusu o použití rozhraní .NET Standard 2.0 na Xboxu se aplikaci nepovede spustit.

 • #### Problém: Pokud vyvíjíte aplikaci .NET UWP s prvkem TargetPlatformMinVersion nastaveným na Windows 10 Fall Creators Update (10.0.16299.0), aplikace se na Xboxu nespustí.
 • #### Alternativní řešení: Nastavte prvek TargetPlatformMinVersion na Windows 10 Creators Update (10.0.15063.0) nebo nižší. Případně zakažte svou aplikaci pro Xbox buď prostřednictvím Storu, nebo úpravou manifestu.

Známé problémy s desktopovými projekty Visual C++

Průvodce aplikací MFC v některých jazycích nefunguje

 • Problém:

  V sadě VS v některých jazycích: V dialogovém okně Soubor->Nový->Projekt způsobí výběr Visual C++->MFC->Aplikace MFC chybu při vytváření nového řešení nebo projektu.

 • Alternativní řešení:

  Použijte Visual C++->Aplikace MFC (tj. průvodce v kořenovém uzlu Visual C++) v dialogovém okně Soubor->Nový->Projekt.

Šablona projektu MFCCtlWiz nefunguje.

 • Problém:

  Výběr šablony projektu MFCCtlWiz v nabídce Soubor->Nový projekt nemá žádný efekt. To byla (nesprávná) stará položka pro Průvodce ovládacím prvkem MFC ActiveX, která unikla pozornosti.

 • Alternativní řešení:

  Tuto položku ignorujte. Použijte místo ní Průvodce ovládacím prvkem MFC ActiveX.

Po instalaci Windows 10 Creators Update SDK (10.0.15063.0) nejde sestavit nově vytvořený desktopový projekt Win32 C++

 • Problém:

  Sada Windows 10 Creators Update SDK byla refaktorována, aby se ve výchozím nastavení snížily nároky instalace. Když instalujete tuto sadu SDK prostřednictvím úlohy UPW, nenainstalují se hlavičky/knihovny požadované pro desktopové projekty Win32 C++. Desktopové projekty Visual C++ ale zjistí tuto sadu SDK jako nainstalovanou a ve výchozím nastavení se pokusí v nově vytvořených projektech cílit na sestavení 10.0.15063.0.

 • Alternativní řešení:

  V instalačním programu sady Visual Studio:

  • Vyberte funkci „Windows 10 SDK (10.0.15063.0) pro Desktop C++ x86 a x64“ pod úlohou „Vývoj desktopových aplikací pomocí C++“.
  • Máte i jinou možnost – zvolit v dialogovém okně Vlastnosti projektu starší verzi sady SDK, která je plně nainstalovaná v systému (například 10.0.14393.0).

Nezdaří se spuštění ResEdit jenom s nainstalovanou sadou Windows 10 Creators Update SDK (10.0.15063.0) z důvodu chybějící knihovny rcdll.dll

 • Problém:

  Spuštění ResEdit jenom s nainstalovanou sadou Windows 10 Creators Update SDK (10.0.15063.0) se z důvodu chybějící knihovny rcdll.dll nezdaří. Příčinou tohoto problému je refaktoring rozložení adresáře v sadě SDK RS2, jehož důsledkem je zahrnutí knihovny rcdll.dll do umístění adresáře s označením verze.

 • Alternativní řešení:

  Nainstalujte aktualizaci Anniversary Update sady Windows 10 SDK (10.0.14393.0) nebo starší.

Problémy s Xamarinem

Sestavování bylo zrušeno s chybou: Projekt název_projektu vyžaduje, aby v počítači byly nainstalovány následující součásti

 • Problém:

  Sestavování aplikací pro Android může vyžadovat instalaci dalších součástí. To může být nutné v několika případech. Jedná se například o situaci, kdy použijete novou komponentu, jako je balíček NuGet, nebo když na daném počítači poprvé sestavíte řešení Xamarin.Forms.

 • Alternativní řešení:

  • Zkontrolujte, že se v seznamu zobrazují chyby technologie IntelliSense. Xamarin pro Visual Studio tyto chybějící prostředky detekuje. Zobrazí se chyba s informacemi o prostředcích, které je potřeba stáhnout a nainstalovat. Poklikejte na chybu v seznamu. Tím se spustí stažení a instalace chybějících komponent. Chyby IntelliSense se musí v seznamu zobrazovat, jinak tuto chybu neuvidíte. Pokud se pokusíte nějaký projekt v řešení sestavit bez instalace chybějících součástí, sestavování se zruší.
  • Volitelným způsobem instalace chybějících součástí je sestavení z příkazového řádku.

Problémy s Pythonem

Šablona modulu rozšíření Python se nesestaví.

 • Problém:

  Když vyberete volitelnou komponentu Nativní vývoj v Pythonu, nainstaluje se pro sestavení modulů rozšíření šablona projektu C++. Toto je výchozí šablona pro Python 3.5, který se při výběru Pythonu 3.6 nemusí nainstalovat.

 • Alternativní řešení:

  Uvolněte projekt a upravte ho. Existuje vlastnost PythonVersion, která má hodnotu 3.5, ale měla by mít hodnotu 3.6, aby bylo možné sestavovat moduly v Pythonu 3.6.

Projekty Azure Cloud Service se nenačítají.

 • Problém:

  Při vytváření projektu Azure Cloud Service s rolemi Python se může zobrazit chyba s informacemi o tom, že systém nemůže najít zadaný soubor. Důvodem je to, že úloha Pythonu ve výchozím nastavení nenainstaluje správně všechny povinné soubory.

 • Alternativní řešení:

  Spusťte instalační program sady Visual Studio a změňte instalaci. V úloze vývoje v Pythonu zaškrtněte políčko Základní nástroje pro Azure Cloud Services a změnu použijte. Tím přidáte chybějící soubory.

Konzola pro správu Django se nespustí.

 • Problém:

  Při otevření konzoly pro správu projektu Django z místní nabídky projektu se zobrazí chybová zpráva, která obsahuje django.core.exceptions.ImproperlyConfigured. Důvodem je to, že proměnná prostředí DJANGO_SETTINGS_MODULE nebyla před spuštěním konzoly správně nastavena.

 • Alternativní řešení:

  Do souboru settings.py přidejte následující kód a nahraďte zástupný název modulu nastavení skutečným názvem vašeho modulu.

import os
os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "<module name placeholder>")

Při otevření konzoly pro správu byste jako první měli spustit příkaz django.setup(). Poté by se konzola měla chovat normálně.

Při úpravě souborů HTML v projektu Django se zobrazí chyba.

 • Problém:

  Při otevření souboru, který je součástí projektu Django, se zobrazí zpráva a informace, že JavaScript se nepodporuje. Důvodem je to, že podpora JavaScriptu v editoru závisí na nainstalované verzi sady TypeScript SDK a výchozí možnosti instalace neobsahují TypeScript.

 • Alternativní řešení:

  Spusťte instalační program sady Visual Studio a změňte instalaci. V seznamu jednotlivých součástí vyhledejte a vyberte možnost TypeScript SDK a použijte změnu.

Moduly v cestách pro hledání se nezobrazují v seznamu pro doplňování importu.

 • Problém:

  Po přidání cesty pro hledání do projektu se balíčky a moduly dostupné v dané cestě nezobrazují v seznamech pro doplňování import a from ... import.

 • Alternativní řešení:

  Žádné alternativní řešení není k dispozici. Pokud zadáte název balíčku nebo modulu, doplňování z těchto modulů by se mělo zobrazovat správně.

Potíže s .NET Core

Aktuální seznam problémů a řešení pro .NET Core a ASP.NET Core 2.0 najdete na naší stránce GitHubu.

Problémy s testovacími nástroji

Pokrytí kódu pro testování jednotek Native C++

 • Problém:

  V pokrytí kódu pro testování jednotek Native C++ se zobrazí chybová zpráva s informacemi o tom, že nebyly načteny žádné moduly.

 • Alternativní řešení:

  Znovu sestavte kód s informacemi o ladění vygenerovanými parametrem /DEBUG:FULL. Nastavení najdete v části vlastnosti projektu | Vlastnosti konfigurace | Linker | Ladění.

Pokrytí kódu pro testování jednotek .NET Core

Možnosti projektů při vytváření IntelliTestu

 • Problém:

  Pokud je aktivní zjednodušené načtení řešení, rozevírací seznam Projekt testů v dialogovém okně Vytvořit IntelliTest nemusí obsahovat všechny dostupné projekty testů.

 • Alternativní řešení:

  Projekty, které ještě nejsou načtené, se nezobrazí. Načtěte relevantní projekty z Průzkumníka řešení. Díky tomu se tady zobrazí.

Problémy při ladění a diagnostice

F# Tools

 • Problém:

  Klávesy Enter, Backspace a šipkové klávesy občas nefungují. Když otevřete řešení s otevřenými dokumenty, nebudou navíc fungovat ani v těchto dokumentech.

 • Alternativní řešení:

  • Oprava tohoto problému je v nočním vydání Visual F# a oprava bude také k dispozici v budoucí aktualizaci. Tento problém v daném souboru vyřeší i zavření a nové otevření souboru, je to však jenom dočasné řešení.
  • S podporou F# pro projekty .NET Core a .NET Standard souvisejí i další problémy, proto je nepovažujeme za plně podporované. Aktuálně pracujeme na zajištění plné podpory. Tyto problémy bychom ale tady rádi uvedli pro případ, že budete chtít načíst tyto typy projektů.
 • Problém:

  Neexistuje postup, jak vytvořit nový projekt .NET Core nebo .NET Standard v sadě Visual Studio.

 • Alternativní řešení:

  V tomto okamžiku není žádné. Vytváření nových projektů F# a .NET Core nebo .NET Standard v sadě Visual Studio jsme zakázali do doby, než budou plně podporované.

 • Problém:

  Závislosti se nenačtou a IntelliSense hlásí chyby, i když se program zkompiluje, spustí a odladí.

 • Alternativní řešení:

  V tomto okamžiku není žádné.

 • Problém:

  IntelliSense nerozpozná nově přidané soubory, i když se program zkompiluje, spustí a odladí.

 • Alternativní řešení:

  V tomto okamžiku není žádné.

Python

Vzdálený ladicí program se nepodaří připojit.

 • Problém:

  Při připojení ke vzdálenému počítači, který používá ptvsd, se zobrazí chybová zpráva.

 • Alternativní řešení:

  V této verzi byly provedeny významné změny ptvsd. Aktualizujte si prosím verzi ptvsd na vzdáleném počítači.

Ve vzdáleném ladicím programu dochází náhodně k chybám.

 • Problém:

  Při ladění vzdáleného kódu může ladicí program přestat běžet, jako kdyby byla vyvolána výjimka, ale bez zobrazení informací.

 • Alternativní řešení:

  Neexistuje žádné známé alternativní řešení. Stiskněte F5 nebo Pokračovat, aby se proces obnovil.

Testy s dekoratéry se v testovacím okně nezobrazí.

 • #### Problém: Pokud testovací metody mají také dekoratéra, nemusí se v testovacím okně zobrazit:
  @patch.object(os.path, 'isfile')
  def test_A(self):
    ''' Doesn't appear in Test Window'''
    self.fail("Not implemented")

  def test_B(self):
    ''' This does appear in Test Window'''
    self.fail("Not implemented")
 • #### Alternativní řešení: Momentálně žádné alternativní řešení neexistuje, kromě odebrání dekoratéra. Ke spuštění těchto testů použijte unittest nebo PyTest z příkazového řádku.

Další problémy

Na počítači architektury x86 se nejde připojit k (LocalDB)\MSSQLLocalDB

 • Problém:

  Známým problémem LocalDB 2014, ke kterému nedochází vždy, je nemožnost připojit (LocalDB)\MSSQLLocalDB na počítači architektury x86.

 • Alternativní řešení:

  V příkazovém řádku spusťte následující příkazy:

  1. sqllocaldb stop mssqllocaldb
  2. sqllocaldb delete mssqllocaldb
  3. sqllocaldb start mssqllocaldb

V pracovních postupech služby SharePoint nejde vytvořit zarážky funkcí

 • Problém:

  V podokně Zarážky v sadě Visual Studio bylo dřív možné vytvářet zarážky typu pracovní postup. Tato funkce byla odebrána.

 • Alternativní řešení:

  Zarážky vytvořte v zobrazení návrháře z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši.

Aktivity pracovního postupu SharePointu se v Návrháři postupu provádění nemusí načíst správně

 • Problém:

  Když vytváříte nový projekt doplňku nebo řešení pro SharePoint s pracovním postupem a aktivitami SharePointu, může se vám po sestavení projektu v Návrháři postupu provádění zobrazit chyba s informacemi o tom, že aktivitu nelze načíst, protože úloha XAML obsahuje chyby. Ve výchozím nastavení nový projekt doplňku pro SharePoint cílí na .NET Framework 4.5.2. Abyste mohli používat aktivity SharePointu v pracovním postupu, musí projekt cílit na .NET Framework 4.5.

 • Alternativní řešení:

  • Přejděte k vlastnostem projektu, a to buď z místní nabídky v Průzkumníku řešení, nebo prostřednictvím nabídky Projekt.
  • Na kartě Aplikace nastavte Cílovou architekturu na .NET Framework 4.5.

Průvodce projektem doplňku pro SharePoint nemusí správně rozpoznat verzi SharePointu, na kterou projekt cílí

 • Problém:

  Při vytváření projektu doplňku pro SharePoint se dialogové okno nového projektu pokusí rozpoznat správnou verzi SharePointu podle vámi zadané adresy URL webu. Pokud ale máte nainstalovanou i sadu Visual Studio 2015 nebo starší verzi klientských součástí SharePointu, může dialogové okno nového projektu nesprávně určit, že projekt cílí na SharePoint 2016 místo SharePointu Online.

 • Alternativní řešení:

  U nových projektů doplňku pro SharePoint ověřte, že poslední stránka dialogového okna nového projektu obsahuje vybranou správnou verzi SharePointu, na kterou váš projekt cílí. U existujících projektů můžete změnit verzi SharePointu, na kterou projekt cílí, následujícím postupem:

  • Přejděte k vlastnostem projektu, a to buď z místní nabídky v Průzkumníku řešení, nebo prostřednictvím nabídky Projekt.
  • Na kartě SharePoint nastavte cílovou verzi SharePointu na správnou verzi SharePointu, na kterou váš projekt cílí.

Úloha Vývojové nástroje pro web v SKU Visual Studio Build Tools neobsahuje balíčky .NET Targeting Pack

 • Problém:

  Úloha Vývojové nástroje pro Web v SKU Visual Studio Build Tools neobsahuje žádné balíčky .NET Targeting Pack. To znamená, že binární soubory .NET se dají sestavit jenom s cílením na 4.6.

 • Alternativní řešení:

  Balíčky .NET Targeting Pack si stáhněte na sestavující počítač ručně od Microsoftu.

Soubory zahrnuté pomocí podpory zástupných znaků se nezobrazují v Průzkumníku řešení, pokud nejsou v kořenovém adresáři projektu

 • Problém:

  Všechny soubory zahrnuté u projektů .NET Core a ASP.NET Core pomocí vzorů podpory zástupných znaků se v Průzkumníku řešení zobrazí jen v případě, že se nacházejí v kořenovém adresáři projektu. Jakékoli soubory mimo kořenový adresář projektu se nezobrazí. Zapnutí možnosti Zobrazit všechny soubory tento problém nevyřeší. K těmto souborům se navíc nedostanete pomocí hledání, hledání v souborech, příkazu Přejít na ani Přejít na definici.

 • Alternativní řešení:

  Pro zobrazení chybějících souborů v Průzkumníku řešení nebo přechod na tyto soubory neexistuje žádné alternativní řešení. Sestavování a ladění těchto projektů by ale mělo fungovat bez problémů. Ve většině případů byste měli být schopni tyto soubory normálně upravit tak, že je otevřete ručně. Prozatím doporučujeme místo externích vzorů podpory zástupných znaků používat jednotlivě připojené soubory.

VS Test Professional 2017 neobsahuje Průzkumníka týmových projektů, což omezuje přístup k sestavám založeným na Excelu nebo SSRS z datového skladu nebo datové krychle TFS

 • Chyba je opravená ve verzi 15.1 (26403.00):

  Při instalaci sady VS Test Professional se už nenainstaluje Průzkumník týmových projektů, který umožňuje získat přístup k sestavám založeným na Excelu nebo SSRS z datového skladu nebo datové krychle TFS. Na klienta Microsoft Test Manageru (MTM) to nemá vliv. Nadále funguje bez jakýchkoli známých problémů.

 • Problém:

  Když otevřete složku s projektem VC, hledání NavigateTo nevrací externí soubory.

 • Alternativní řešení:

  Otevřete složku se zapnutým Zjednodušeným načtením řešení, zavřete řešení a znovu otevřete složku.

Globy s lomítkem (tj. */.cs) se v projektech CPS (.NET Core a Cordova) nepodporují.

 • Problém:

  Globy s lomítkem se v projektech CPS nepodporují a způsobí nezávažnou chybu.

 • Alternativní řešení:

  Pro tento problém zatím neexistuje alternativní řešení.

Nejdou vytvořit týmové projekty nebo aktualizovat šablony procesů.

 • Problém:

  Zákazníci nemůžou vytvořit nové týmové projekty nebo nahrát nebo upravit šablony procesů ze sady Visual Studio 2017 verze 15.3. Vytváření projektů z webového přístupu nadále funguje.

 • Alternativní řešení:

  V tomto okamžiku prosím použijte vydanou sadu Visual Studio 2017 verze 15.2 nebo starší, pokud potřebujete vytvořit týmové projekty nebo nahrát šablony procesů ze sady Visual Studio.

Chyba při otevírání složky, pokud není nainstalovaný C# a komponenta Visual Basic

 • Problém:

  Pokud není nainstalovaný C# a komponenta Visual Basic, objeví se při otevření složky chybová zpráva o výjimce způsobené cílem vyvolání.

 • Alternativní řešení:

  Nainstalujte C# a komponentu Visual Basic.

Klient Microsoft Test Manager (MTM) se nemůže připojit k Team Foundation Serveru nebo službám Visual Studio Team Services.

 • Problém:

  Klient MTM se nemůže připojit k Team Foundation Serveru nebo službám Visual Studio Team Services a brání uživatelům ve vytváření a spouštění testovacích případů.

 • Alternativní řešení

  V tuto chvíli prosím použijte následující alternativní řešení:

Najděte složku, ve které je nainstalovaný soubor mtm.exe (vyhledejte ho přes nabídku Start). Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a zvolte Otevřít umístění souboru. Upravte soubor mtm.exe.config umístěný ve stejné složce přidáním následujícího oddílu do oddílu konfigurace -> runtime:

 <dependentAssembly>
  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Threading" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
  <bindingRedirect oldVersion="10.0.0.0-15.0.0.0" newVersion="15.3.0.0"/>
 </dependentAssembly>

Sestavení projektu DSL se nezdaří a dojde k výjimce FileNotFoundException.

 • Problém:

  Sestavení nově vytvořeného projektu DSL se nezdaří a dojde k výjimce FileNotFoundException.

 • Alternativní řešení:

  Do elementu assemblyBinding v souboru MSBuild.exe.config (v adresáři \MSBuild\15.0\Bin) přidejte tento fragment:

  <dependentAssembly>
   <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Zip.9.0" culture="neutral" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" />
   <codeBase version="9.0.0.0" href="..\..\..\Common7\IDE\PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.Zip.9.0.dll" />
  </dependentAssembly>
Na začátek stránky