Známé problémy v sadě Visual Studio 2017 (verze 15.2)

Last Update: 25. 7. 2017

Další informace o sadě Visual Studio 2017 najdete na stránce s aktuální zprávou k vydání verze. Můžete také navštívit stránku s produkty ke stažení, kde najdete další informace o ostatních produktech sady Visual Studio.

Toto jsou známé problémy a dostupná řešení pro tuto verzi.


Problémy s instalací

Nedá se spustit Průzkumník cloudu

 • Problém:

  Pokud nainstalujete Průzkumník cloudu se sadou funkcí pro vývoj, může dojít při jeho spuštění k chybě, která zobrazí chybovou zprávu s informacemi o tom, že instalační program nemůže pokračovat, když je spuštěná sada Visual Studio. Zavřete sadu Visual Studio a zkuste to znovu. Příčinou jsou chybějící závislosti.

 • Alternativní řešení:

  Nainstalujte sadu funkcí pro vývoj na platformě Azure a potom znovu spusťte Průzkumník cloudu.

Když jste odpojení od internetu a použijete složku offline instalace, nenainstaluje se Windows Emulator

 • Problém:

  Když nejste připojení k internetu a chcete nainstalovat Visual Studio pomocí složky offline instalace, která obsahuje Windows 10 Mobile Emulator (Creators Update), instalační program sady Visual Studio skončí se zprávou „Instalace se dokončila s upozorněními“ a Windows Emulator se nenainstaluje.

 • Alternativní řešení:

  Nainstalujte Windows 10 Mobile Emulator odděleně od sady Visual Studio.

  1. Otevřete složku offline instalace pro Visual Studio a přejděte do složky „Win10_Emulator_10.0.15063,version=10.0.15063.12,chip=x64“.
  2. Spusťte EmulatorSetup.exe a nainstalujte Windows Emulator.

   Pokud jste Visual Studio ještě nenainstalovali, můžete nejdřív nainstalovat Windows Emulator.

   1. Nainstalujte Windows Emulator podle výše uvedených pokynů.
   2. Spusťte instalační program sady Visual Studio – nebude hlásit upozornění.

V nabídce Start se nezobrazuje zástupce instalačního programu sady Visual Studio

 • Problém:

  V nabídce Start chybí zástupce instalačního programu sady Visual Studio.

 • Alternativní řešení:

  V 64bitových systémech vytvořte zástupce na %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe a v 32bitových systémech zástupce na %ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe.

Problémy editoru a rozhraní IDE

Nesprávné vybarvení textového editoru v tmavém motivu

 • Problém:

  Když instalujete úlohu F# a spustíte poprvé sadu VS, nebo ji spustíte poprvé po instalaci F#, nenačtou se některá písma a znovu se nastaví pevně zakódované výchozí hodnoty.

 • Alternativní řešení:

  Odinstalujte nebo zakažte F# NEBO změňte motiv z nabídky Nástroje | Možnosti -> Prostředí -> Obecné -> Barevný motiv a potom znovu přepněte na Tmavý motiv. Jedná se o dočasné řešení problému, ale problém se opět projeví při příští aktualizaci sady VS nebo instalaci rozšíření.

Soubory XML nepodporují EditorConfig

 • Problém:

  Konvence stylu kódování definované v souboru .editorconfig se nepoužívají při úpravách souborů XML.

 • Alternativní řešení:

  Pro tento problém zatím neexistuje alternativní řešení.

Vlastnosti insert_final_newline a trim_trailing_whitespace EditorConfigu se nepodporují.

 • Problém:

  Vlastnosti insert_final_newline a trim_trailing_whitespace definované v souboru .editorconfig nemají žádný vliv.

 • Alternativní řešení:

  Pro tento problém zatím neexistuje alternativní řešení.

JavaScript IntelliSense přestane fungovat

 • Problém:

  Při otevření projektu s více než 25 MB javascriptového kódu se zobrazí chyba s informacemi o tom, že služba jazyka je pro projekt zakázaná, protože obsahovala velký počet souborů .js. Zvažte možnost vyloučit soubory pomocí oddílu exclude v souboru tsconfig.json.

 • Alternativní řešení:

  Přidejte tsconfig.json do kořenu projektu s následujícím kódem:

  {
    "compilerOptions": {
      "allowJs": true,      // These settings apply to .js files as well as .ts files
      "noEmit": true       // Do not compile the JS (or TS) files in this project on build
    },
    "exclude": [
      "node_modules",       // Don't include any JavaScript found under "node_modules" or "bower_components"
      "bower_components"
    ]
  }
  

  Add additional folders with JavaScript code libraries. Another common one is Scripts/Office/1 if you're using office-js.

V projektech ASP.NET Core se nerozpozná TypeScript

 • Problém:

  Soubory TypeScriptu v projektech ASP.NET Core nemají IntelliSense a při sestavování se nekompilují.

 • Alternativní řešení:

  Přidejte do kořene projektu prázdný soubor tsconfig.json.

Problémy se správcem balíčků NuGet

Při používání konzoly Správce balíčků nemusí fungovat klávesa Enter

 • Problém:

  Někdy nefunguje klávesa Enter v konzole Správce balíčků. Když toto chování zpozorujete, zjistěte prosím, jak to vypadá s opravou, a poskytněte jakékoli další užitečné informace o postupu, jak tuto chybu reprodukovat (NuGet#4204 a NuGet#4570).

 • Alternativní řešení:

  Před spuštěním řešení restartujte Visual Studio a otevřete konzolu PMC. Alternativně můžete odstranit a znovu obnovit project.lock.json.

Balíček v projektu .NET Core, který obsahuje sestavení s neplatným podpisem, může aktivovat nekonečnou smyčku obnovení

 • Problém:

  Když použijete balíček, který obsahuje sestavení s neplatným podpisem, nebo když je verze balíčku nastavená pomocí časovače DateTime, může při automatickém obnovení balíčku občas vzniknout nekonečná smyčka (dotnet/project-system#1457).

 • Alternativní řešení:

  Pro tento problém zatím neexistuje alternativní řešení.

Pomocí Správce balíčků NuGet není možné zobrazit, přidat ani aktualizovat DotNetCLITools

 • Problém:

  Správce balíčků NuGet nezobrazuje nebo nepovoluje možnost přidat nebo aktualizovat DotNetCLITools (NuGet#4256).

 • Alternativní řešení:

  V souboru projektu se musí ručně upravit DotNetCLIToolReferences.

Změna cílení cílové verze rozhraní může vést k nekompletnímu IntelliSense

 • Problém:

  Výsledkem změny cílení cílové verze rozhraní v sadě Visual Studio může být nekompletní IntelliSense. Dochází k tomu, když jako formát správce balíčků použijete PackageReferences (NuGet#4216).

 • Alternativní řešení:

  Proveďte ruční obnovení.

Problémy s funkcí Živé testování částí

Živé testování částí nefunguje s projekty .NET Core.

 • Problém:

  Živé testování částí se u projektů .NET Core nepodporuje.

 • Alternativní řešení:

  Pro tento problém zatím neexistuje alternativní řešení.

Známé problémy s webovými nástroji

Projekty MVC4 se za běhu nepřipojí k databázi SQL Server LocalDB

 • Problém:

  Když v sadě Visual Studio spustíte projekt MVC4, nemusí být přístup aplikace k databázi úspěšný, pokud aplikace používá SQL Server Express LocalDB 2012. Důvodem je, že projekty MVC4 standardně závisí na SQL Serveru Express LocalDB 2012, který se se sadou Visual Studio 2017 neinstaluje.

 • Alternativní řešení:

  Upgradujte projekt tak, aby používal SQL Server Express LocalDB 2016, nebo na počítači ručně stáhněte a nainstalujte SQL Server Express LocalDB 2012.

Problémy s nástroji .NET Core

Aktuální seznam problémů s nástroji .NET Core a ASP.NET Core najdete na naší stránce GitHubu.

Problémy s otevřením složky

IntelliSense není k dispozici při úpravách launch.vs.json nebo tasks.vs.json

 • Problém:

  Při úpravách souboru launch.vs.json nebo tasks.vs.json není k dispozici technologie IntelliSense.

 • Alternativní řešení:

  Nainstalujte úlohu Vývoj pro ASP.NET a web.

Refaktoring C# může mít nekonzistentní výsledky

 • Problém:

  Když refaktorujete kód C# nebo VB, můžete v režimu složky narazit na nekonzistentní výsledky.

 • Alternativní řešení:

  Načtěte projekty C# nebo VB v režimu řešení.

F10 v režimu složky nespustí ladicí program

 • Problém:

  Klávesová zkratka F10 v režimu složky nespustí ladicí program.

 • Alternativní řešení:

  Použijte klávesu F5 nebo F11 a nastavte zarážku na vstupní bod aplikace.

Neuložené úpravy souboru launch.vs.json se můžou ztratit

 • Problém:

  Když z místní nabídky vyberete Nastavení ladění a spouštění, ztratí se neuložené změny souboru launch.vs.json.

 • Alternativní řešení:

  Než v místní nabídce vyberete Nastavení ladění a spouštění, uložte změny tohoto souboru.

Opětovné načtení projektu, který se upravil v režimu složky, se nemusí povést a může zobrazit dialog

 • Problém:

  Pokud jste upravili soubor projektu v režimu složky, nemusí se povést ho znovu načíst v režimu řešení.

 • Alternativní řešení:

  Znovu projekt načtěte. Pokud se ho pořád nedaří načíst, načtěte znovu řešení.

Problémy s testovacími nástroji

Projekty UPW s metodou UITestMethod, vytvořené ve verzi Visual Studio VS2017, se nepodaří zjistit

 • Problém:

  Projekty UPW s testovacími metodami opatřenými atributem UITestMethod, vytvořené ve verzi Visual Studio VS2017, se nepodaří zjistit.

 • Alternativní řešení:

  Upgradujte balíček MSTest.TestFraemwork a MSTest.TestAdapter NuGet na nejnovější verzi (1.1.12+).

Testy se v sadě Visual Studio nepodaří spustit, pokud je test opatřený atributem DeploymentItem

 • Problém:

  Projekty testů vytvořené v sadě Visual Studio, jejichž testy jsou opatřené atributem DeploymentItem, se nepodaří spustit a dojde k výjimce FileNotFound.

 • Alternativní řešení:

  Upgradujte balíček MSTest.TestFraemwork a MSTest.TestAdapter NuGet na nejnovější verzi (1.1.17).

V podokně Testy v okně Výstup se nezobrazí žádná upozornění ani chyby z testovacího adaptéru

 • Problém:

  Ve výchozím nastavení se v podokně Testy v okně Výstup nezobrazí žádná upozornění ani chyby z testovacího adaptéru.

 • Alternativní řešení:

  Pokud chcete tyto zprávy zobrazit, přejděte do nabídky Set Tools (Sada nástrojů) -> Options (Možnosti) -> Test -> Logging (Protokolování) -> Error (Chyba).

Ladění a diagnostika

Nejsou k dispozici nástroje Remote Tools for Visual Studio 2017 Preview

Problémy se Zjednodušeným načtením řešení

Pokud je Zjednodušené načtení řešení povolené, nemusí se některá rozšíření chovat dle očekávání.

 • Problém:

  Pokud je Zjednodušené načtení řešení povolené, nemusí se některá rozšíření chovat dle očekávání.

 • Alternativní řešení:

  Zakažte Zjednodušené načtení řešení a načtěte řešení znovu.

Funkce Upravit a pokračovat nefunguje, když je povolené zjednodušené načtení řešení

 • Problém:

  Když je povolené zjednodušené načtení řešení, nemusí funkce Upravit a pokračovat fungovat podle očekávání.

 • Alternativní řešení:

  Před použitím funkce Upravit a pokračovat zakažte Zjednodušené načtení řešení a načtěte řešení znovu.

Projekty F# se nesestaví nebo nepodporují navigaci pomocí symbolů, když je povolené zjednodušené načtení řešení

 • Problém:

  Když je povolené zjednodušené načtení řešení, nemusí se projekty F# správně sestavit a symboly nemusí být v příkazu GoTo plně dostupné.

 • Alternativní řešení:

  U řešení, která obsahují projekty F#, zakažte zjednodušené načtení řešení.

Když je Zjednodušené načtení řešení povolené, duplikují se upozornění

 • Problém:

  Při sestavování řešení s povoleným Zjednodušeným načtením řešení se upozornění ze souborů projektu, která vygeneruje proces sestavování, můžou v Seznamu chyb zobrazovat duplicitně.

 • Alternativní řešení:

  Zakažte Zjednodušené načtení řešení a načtěte řešení znovu.

Problémy s rozšiřitelností

Při přidávání vlastního příkazu nebo vlastního panelu nástrojů dojde k chybě

 • Problém:

  Když se do projektu, který obsahuje soubor XAML, pokusíte přidat vlastní příkaz nebo vlastní panel nástrojů, nemusí se tento vlastní příkaz nebo vlastní panel nástrojů do tohoto projektu přidat. Může se také zobrazit chyba s textem „Posloupnost obsahuje více než jeden odpovídající prvek“.

 • Alternativní řešení:

  1. Zavřete všechny otevřené soubory XAML.
  2. Zavřete Visual Studio.
  3. Spusťte Visual Studio a otevřete projekt.
  4. Přidejte do projektu vlastní příkaz nebo vlastní panel nástrojů (před načtením souboru XAML).

Problémy s Application Insights

Při kliknutí pravým tlačítkem na projekt se nepovede načíst rozšiřitelné poskytovatele Application Insights

 • Problém:

  Při kliknutí pravým tlačítkem na projekt v sadě Visual Studio se nepovede načíst rozšiřitelné poskytovatele Application Insights. Příčinou je, že rozšiřitelní poskytovatelé po načtení řešení načítají binární soubory z NuGetu ve vlákně na pozadí. Někteří rozšiřitelní poskytovatelé, třeba pro PHP a Azure Service Fabric, jsou už nainstalovaní, takže tento problém nemají. Oprava tohoto problému bude k dispozici prostřednictvím automatické aktualizace krátce po počáteční verzi sady Visual Studio 2017.

 • Alternativní řešení:

  Otevřete příkazový řádek s oprávněními správce a spusťte následující příkaz podle toho, jakou verzi sady Visual Studio máte:

  • Visual Studio Enterprise

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled
  • Visual Studio Professional

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Professional\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Professional" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled
  • Visual Studio Community

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled

Některé projekty ASP.NET Core nedokážou přidat fragment kódu Application Insights JavaScript pro kolekci zobrazení stránek

 • Problém:

  Projekty ASP.NET Core s nakonfigurovanou službou Application Insights, které se nevytvořily v sadě Visual Studio 2017, se nepovede spustit. Pokus o spuštění takové aplikace způsobí tuto chybu: InvalidOperationException: Není zaregistrovaná žádná služba typu Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.JavascriptSnippet.

 • Alternativní řešení:

  Když se nakonfiguruje Application Insights, fragment kódu JavaScript se přidá do souboru Views/Shared/_Layout.cshtml. Existují dvě alternativní řešení podle toho, jestli chcete, aby služba Application Insights shromažďovala z vaší aplikace zobrazení stránek:

  1. Shromažďovat zobrazení stránek – do WebHostBuilder v souboru Program.cs přidejte .UseApplicationInsights().
  2. Neshromažďovat zobrazení stránek – z Views/Shared/_Layout.cshtml odstraňte tyto řádky:
   • @inject Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.JavaScriptSnippet JavaScriptSnippet
   • @Html.Raw(JavaScriptSnippet.FullScript)

Problémy s Team Explorerem

Příkazy Gitu, které upravují index, můžou selhat, pokud existuje osamocený soubor index.lock

 • Problém:

  Když spustíte příkaz Gitu, který upravuje index, může tento příkaz selhat, pokud existuje osamocený soubor Gitu index.lock. Git tento soubor používá k tomu, aby jiným procesům Gitu indikoval, že dané úložiště je zamknuté a nejde ho upravovat. Pokud proces, který úpravu provádí, přestane reagovat (ať už kvůli chybě nebo proto, že byl ukončen), soubor index.lock se nemusí odstranit a může bránit dalším procesům Gitu v úpravách úložiště.

 • Alternativní řešení:

  Když dojde k tomuto problému, podívejte se prosím do složky .git/ vašeho úložiště a zkuste najít soubor index.lock. Pokud existuje a v danou chvíli neběží aktivně žádný příkaz Gitu, odstraňte ho.

Nedaří se klonovat přes protokol SSH

 • Problém:

  V Team Exploreru se nedaří klonovat přes protokol SSH. Tento problém bude vyřešen v některé budoucí aktualizaci.

 • Alternativní řešení:

  Pokud chcete použít protokol SSH, proveďte klonování z příkazového řádku a pak přidejte úložiště do seznamu místních úložišť v Team Exploreru. Taky můžete klonování provést přes protokol HTTP v Team Exploreru a pak nastavit vzdálená úložiště tak, aby používala protokol SSH. To se dělá přes Nastavení > Nastavení úložiště > Vzdálená úložiště. Tato chyba byla opravena v sadě Visual Studio 2017 (verze 15.3), které je ve verzi Preview.

Zrušení příkazů Gitu v Team Exploreru nefunguje

 • Problém:

  Zrušení příkazu Gitu (třeba clone) v Team Exploreru nefunguje, místo toho se operace dokončí. Tento problém nemá vliv na ostatní operace Team Exploreru.

 • Alternativní řešení:

  Pro tento problém zatím neexistuje alternativní řešení.

Problémy při vývoji spravované úlohy

Projekty .NET 2.0/3.0/3.5 generují sestavení s nesprávným cílem

 • Problém:

  Když na nově nainstalovaný počítač nainstalujete Visual Studio 2017 bez toho, abyste na kartě Jednotlivé komponenty nejdříve zvolili Vývojové nástroje pro .NET Framework 3.5, a sestavíte projekt .NET 2.0 (nebo 3.0/3.5), některá sestavení (třeba prostředky) se po sestavení označí jako .NET 4.0, i když projekt cílí na .NET 2.0. Příčinou je to, že Visual Studio 2017 už standardně neinstaluje sadu .NET Framework 3.5 SDK. Vzhledem k tomu, že sada SDK chybí, proces sestavení použije výchozí nastavení (sadu .NET 4.X SDK).

 • Alternativní řešení:

  Sada .NET 3.5 SDK je teď jenom volitelnou komponentou. Pokud váš vývoj cílí na produkt .NET 3.5 (2.0/3.0/3.5), budete muset během instalace na kartě Jednotlivé komponenty navíc vybrat Vývojové nástroje pro .NET 3.5. Tím se na počítač, který se používá během procesu sestavení, nainstaluje požadovaná sada .NET 3.5 SDK.

Problémy s úlohou Vývoj Univerzální platformy pro Windows

Není k dispozici Návrhář XAML

 • Problém:

  Při vývoji aplikace pro UPW není k dispozici Návrhář XAML.

 • Alternativní řešení:

  Návrhář XAML není k dispozici, pokud verze cílové platformy pro aplikaci není stejná nebo nižší než verze Windows 10, na které používáte Visual Studio. Příklad: Pokud používáte Visual Studio na Windows 10 Anniversary Update (sestavení 14393) a verze cílové platformy pro vaši aplikaci pro UPW je Windows 10 Creators Update, nebude Návrhář XAML pro tento projekt aplikace k dispozici. Pokud chcete mít jistotu, že Návrhář XAML bude k dispozici, upgradujte na nejnovější verzi Windows 10.

Při otevření projektu pro UPW se vyžaduje aktualizace sady Visual Studio

 • Problém:

  Když v sadě Visual Studio otevřete projekt, který byl vytvořen v sadě Visual Studio 2017 Preview, může se zobrazit dialog Vyžaduje se aktualizace sady Visual Studio, který dává pokyn k instalaci aktualizované sady SDK platformy. Na webu s archivem sad Windows SDK, na který dialog odkazuje, není uvedená sada Windows SDK dostupná.

 • Alternativní řešení:

  Jedná se o očekávané chování, protože sada Visual Studio 2017 Preview obsahovala předběžnou verzi sady Windows SDK. Tento problém můžete vyřešit tak, že v projektovém souboru změníte verzi cílové platformy na verzi sady Windows SDK, na kterou chcete cílit. V případě Windows 10 Creators Update jde o verzi 10.0.15063.0.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na projekt a vyberte Upravit [NázevAplikace].[xx]proj, kde [xx]proj může být csproj, vcxproj atd.
  2. V projektovém souboru vyhledejte vlastnost TargetPlatformVersion (pro projekty v jazycích C#, VB a JS) nebo WindowsTargetPlatformVersion (pro jazyk C++) a změňte její hodnotu na 10.0.15063.0 nebo na verzi jiné sady SDK, kterou máte nainstalovanou.

Některé ovládací prvky XAML nejsou k dispozici v sadě nástrojů

 • Problém:

  Když používáte ovládací prvky XAML nainstalované ze sad SDK rozšíření, nemusíte vidět některé ovládací prvky na panelu nástrojů.

 • Alternativní řešení:

  Pokud chcete tyto ovládací prvky použít, přidejte je ručně v editoru XAML.

Známé problémy s desktopovými projekty Visual C++

Po instalaci Windows 10 Creators Update SDK (10.0.15063.0) nejde sestavit nově vytvořený desktopový projekt Win32 C++

 • Problém:

  Sada Windows 10 Creators Update SDK byla refaktorována, aby se ve výchozím nastavení snížily nároky instalace. Když instalujete tuto sadu SDK prostřednictvím úlohy UPW, nenainstalují se hlavičky/knihovny požadované pro desktopové projekty Win32 C++. Desktopové projekty Visual C++ ale zjistí tuto sadu SDK jako nainstalovanou a ve výchozím nastavení se pokusí v nově vytvořených projektech cílit na sestavení 10.0.15063.0.

 • Alternativní řešení:

  V instalačním programu sady Visual Studio:

  • Vyberte funkci „Windows 10 SDK (10.0.15063.0) pro Desktop C++ x86 a x64“ pod úlohou „Vývoj desktopových aplikací pomocí C++“.
  • Máte i jinou možnost – zvolit v dialogovém okně Vlastnosti projektu starší verzi sady SDK, která je plně nainstalovaná v systému (například 10.0.14393.0).

Nezdaří se spuštění ResEdit jenom s nainstalovanou sadou Windows 10 Creators Update SDK (10.0.15063.0) z důvodu chybějící knihovny rcdll.dll

 • Problém:

  Spuštění ResEdit jenom s nainstalovanou sadou Windows 10 Creators Update SDK (10.0.15063.0) se z důvodu chybějící knihovny rcdll.dll nezdaří. Příčinou tohoto problému je refaktoring rozložení adresáře v sadě SDK RS2, jehož důsledkem je zahrnutí knihovny rcdll.dll do umístění adresáře s označením verze.

 • Alternativní řešení:

  Nainstalujte aktualizaci Anniversary Update sady Windows 10 SDK (10.0.14393.0) nebo starší.

Problémy s Xamarinem

Sestavování bylo zrušeno s chybou: Projekt název_projektu vyžaduje, aby v počítači byly nainstalovány následující součásti

 • Problém:

  Sestavování aplikací pro Android může vyžadovat instalaci dalších součástí. To může být nutné v několika případech. Jedná se například o situaci, kdy použijete novou komponentu, jako je balíček NuGet, nebo když na daném počítači poprvé sestavíte řešení Xamarin.Forms.

 • Alternativní řešení:

  • Zkontrolujte, že se v seznamu zobrazují chyby technologie Intellisense. Xamarin pro Visual Studio tyto chybějící prostředky detekuje. Zobrazí se chyba s informacemi o prostředcích, které je potřeba stáhnout a nainstalovat. Poklikejte na chybu v seznamu. Tím se spustí stažení a instalace chybějících komponent. Chyby Intellisense se musí v seznamu zobrazovat, jinak tuto chybu neuvidíte. Pokud se pokusíte nějaký projekt v řešení sestavit bez instalace chybějících součástí, sestavování se zruší.
  • Volitelným způsobem instalace chybějících součástí je sestavení z příkazového řádku.

Problémy s Pythonem

Šablona modulu rozšíření Python se nesestaví.

 • Problém:

  Když vyberete volitelnou komponentu Nativní vývoj v Pythonu, nainstaluje se pro sestavení modulů rozšíření šablona projektu C++. Toto je výchozí šablona pro Python 3.5, který se při výběru Pythonu 3.6 nemusí nainstalovat.

 • Alternativní řešení:

  Uvolněte projekt a upravte ho. Existuje vlastnost PythonVersion, která má hodnotu 3.5, ale měla by mít hodnotu 3.6, aby bylo možné sestavovat moduly v Pythonu 3.6.

Projekty Azure Cloud Service se nenačítají.

 • Problém:

  Při vytváření projektu Azure Cloud Service s rolemi Python se může zobrazit chyba s informacemi o tom, že systém nemůže najít zadaný soubor. Důvodem je to, že úloha Pythonu ve výchozím nastavení nenainstaluje správně všechny povinné soubory.

 • Alternativní řešení:

  Spusťte instalační program sady Visual Studio a změňte instalaci. V úloze vývoje v Pythonu zaškrtněte políčko Základní nástroje pro Azure Cloud Services a změnu použijte. Tím přidáte chybějící soubory.

Konzola pro správu Django se nespustí.

 • Problém:

  Při otevření konzoly pro správu projektu Django z místní nabídky projektu se zobrazí chybová zpráva, která obsahuje django.core.exceptions.ImproperlyConfigured. Důvodem je to, že proměnná prostředí DJANGO_SETTINGS_MODULE nebyla před spuštěním konzoly správně nastavena.

 • Alternativní řešení:

  Do souboru settings.py přidejte následující kód a nahraďte zástupný název modulu nastavení skutečným názvem vašeho modulu.

import os
os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "<module name placeholder>")

Při otevření konzoly pro správu byste jako první měli spustit příkaz django.setup(). Poté by se konzola měla chovat normálně.

Při úpravě souborů HTML v projektu Django se zobrazí chyba.

 • Problém:

  Při otevření souboru, který je součástí projektu Django, se zobrazí zpráva a informace, že JavaScript se nepodporuje. Důvodem je to, že podpora JavaScriptu v editoru závisí na nainstalované verzi sady TypeScript SDK a výchozí možnosti instalace neobsahují TypeScript.

 • Alternativní řešení:

  Spusťte instalační program sady Visual Studio a změňte instalaci. V seznamu jednotlivých součástí vyhledejte a vyberte možnost TypeScript SDK a použijte změnu.

Moduly v cestách pro hledání se nezobrazují v seznamu pro doplňování importu.

 • Problém:

  Po přidání cesty pro hledání do projektu se balíčky a moduly dostupné v dané cestě nezobrazují v seznamech pro doplňování import a from ... import.

 • Alternativní řešení:

  Žádné alternativní řešení není k dispozici. Pokud zadáte název balíčku nebo modulu, doplňování z těchto modulů by se mělo zobrazovat správně.

Další problémy

Na počítači architektury x86 se nejde připojit k (LocalDB)\MSSQLLocalDB

 • Problém:

  Známým problémem LocalDB 2014, ke kterému nedochází vždy, je nemožnost připojit (LocalDB)\MSSQLLocalDB na počítači architektury x86.

 • Alternativní řešení:

  V příkazovém řádku spusťte následující příkazy:

  1. sqllocaldb stop mssqllocaldb
  2. sqllocaldb delete mssqllocaldb
  3. sqllocaldb start mssqllocaldb

V pracovních postupech služby SharePoint nejde vytvořit zarážky funkcí

 • Problém:

  V podokně Zarážky v sadě Visual Studio bylo dřív možné vytvářet zarážky typu pracovní postup. Tato funkce byla odebrána.

 • Alternativní řešení:

  Zarážky vytvořte v zobrazení návrháře z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši.

Aktivity pracovního postupu SharePointu se v Návrháři postupu provádění nemusí načíst správně

 • Problém:

  Když vytváříte nový projekt doplňku nebo řešení pro SharePoint s pracovním postupem a aktivitami SharePointu, může se vám po sestavení projektu v Návrháři postupu provádění zobrazit chyba s informacemi o tom, že aktivitu nelze načíst, protože úloha XAML obsahuje chyby. Ve výchozím nastavení nový projekt doplňku pro SharePoint cílí na .NET Framework 4.5.2. Abyste mohli používat aktivity SharePointu v pracovním postupu, musí projekt cílit na .NET Framework 4.5.

 • Alternativní řešení:

  • Přejděte k vlastnostem projektu, a to buď z místní nabídky v Průzkumníku řešení, nebo prostřednictvím nabídky Projekt.
  • Na kartě Aplikace nastavte Cílovou architekturu na .NET Framework 4.5.

Pokud se použijí dynamické hodnoty, sharepointový projekt s pracovním postupem se nemusí podařit sestavit

 • Problém:

  Sharepointový projekt s pracovním postupem se nemusí podařit sestavit kvůli této chybě: Název typu nebo oboru názvů Activities neexistuje v oboru názvů Microsoft (nechybí vám odkaz na sestavení?)

 • Alternativní řešení:

  1. Rozbalte uzel Pracovní postup v Průzkumníkovi řešení. Vyberte v našem projektu soubor workflow.xaml a stisknutím klávesy F7 nebo přes místní nabídku si zobrazte kód.
  2. Do oddílu <TextExpression.ReferencesForImplementation> přidejte následující odkaz: <AssemblyReference>Microsoft.Activities<AssemblyReference>.

Průvodce projektem doplňku pro SharePoint nemusí správně rozpoznat verzi SharePointu, na kterou projekt cílí

 • Problém:

  Při vytváření projektu doplňku pro SharePoint se dialogové okno nového projektu pokusí rozpoznat správnou verzi SharePointu podle vámi zadané adresy URL webu. Pokud ale máte nainstalovanou i sadu Visual Studio 2015 nebo starší verzi klientských součástí SharePointu, může dialogové okno nového projektu nesprávně určit, že projekt cílí na SharePoint 2016 místo SharePointu Online.

 • Alternativní řešení:

  U nových projektů doplňku pro SharePoint ověřte, že poslední stránka dialogového okna nového projektu obsahuje vybranou správnou verzi SharePointu, na kterou váš projekt cílí. U existujících projektů můžete změnit verzi SharePointu, na kterou projekt cílí, následujícím postupem:

  1. Přejděte k vlastnostem projektu, a to buď z místní nabídky v Průzkumníku řešení, nebo prostřednictvím nabídky Projekt.
  2. Na kartě SharePoint nastavte cílovou verzi SharePointu na správnou verzi SharePointu, na kterou váš projekt cílí.

Projekt webového doplňku pro Office může v Seznamu chyb obsahovat upozornění

 • Problém:

  Soubor _officeintellisense.js obsahuje deklaraci objektu Office, která je v konfliktu s objektem deklarovaným v souboru office.d.ts.

 • Alternativní řešení:


  Tato upozornění by neměla mít vliv na váš projekt, ale můžete je odebrat tak, že zakomentujete nadbytečnou deklaraci var Office v souboru Scripts\Office_officeintellisense.js, nebo vyloučíte tento soubor z projektu pomocí příkazu Vyjmout z projektu v místní nabídce Průzkumníka řešení.

Úloha Vývojové nástroje pro web v SKU Visual Studio Build Tools neobsahuje balíčky .NET Targeting Pack

 • Problém:

  Úloha Vývojové nástroje pro Web v SKU Visual Studio Build Tools neobsahuje žádné balíčky .NET Targeting Pack. To znamená, že binární soubory .NET se dají sestavit jenom s cílením na 4.6.

 • Alternativní řešení:

  Balíčky .NET Targeting Pack si stáhněte na sestavující počítač ručně od Microsoftu.

Soubory zahrnuté pomocí podpory zástupných znaků se nezobrazují v Průzkumníku řešení, pokud nejsou v kořenovém adresáři projektu

 • Problém:

  Všechny soubory zahrnuté u projektů .NET Core a ASP.NET Core pomocí vzorů podpory zástupných znaků se v Průzkumníku řešení zobrazí jen v případě, že se nacházejí v kořenovém adresáři projektu. Jakékoli soubory mimo kořenový adresář projektu se nezobrazí. Zapnutí možnosti Zobrazit všechny soubory tento problém nevyřeší. K těmto souborům se navíc nedostanete pomocí hledání, hledání v souborech, příkazu Přejít na ani Přejít na definici.

 • Alternativní řešení:

  Pro zobrazení chybějících souborů v Průzkumníku řešení nebo přechod na tyto soubory neexistuje žádné alternativní řešení. Sestavování a ladění těchto projektů by ale mělo fungovat bez problémů. Ve většině případů byste měli být schopni tyto soubory normálně upravit tak, že je otevřete ručně. Prozatím doporučujeme místo externích vzorů podpory zástupných znaků používat jednotlivě připojené soubory.

VS Test Professional 2017 neobsahuje Průzkumníka týmových projektů, což omezuje přístup k sestavám založeným na Excelu nebo SSRS z datového skladu nebo datové krychle TFS

 • Chyba je opravená ve verzi 15.1 (26403.00):

  Při instalaci sady VS Test Professional se už nenainstaluje Průzkumník týmových projektů, který umožňuje získat přístup k sestavám založeným na Excelu nebo SSRS z datového skladu nebo datové krychle TFS. Na klienta Microsoft Test Manageru (MTM) to nemá vliv. Nadále funguje bez jakýchkoli známých problémů.