Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.2 Visual Studio 2017 version 15.2 Release Notes

Poslední aktualizace 31. 1. 2018
Poznámka

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017.This is not the latest version of Visual Studio 2017. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, přejděte na aktuální zprávu k vydání verze pro Visual Studio 2017 nebo navštivte stránku se soubory ke stažení.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017, or the Downloads page.


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Frekvence vydávání nových verzíDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Release Rhythm


Poznámka

Pokud chcete zobrazit informace o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017, navštivte prosím aktuální stránku Zpráva k vydání verze.To see information on the latest version of Visual Studio 2017, please visit the current Release Notes page.

Jazykové nastavení můžete přepnout tak, že přejdete do zápatí v dolní části stránky.You can switch your language setting by going to the footer at the bottom of the page. Klikněte na ikonu a vyberte požadovaný jazyk.Click on the icon and select your desired language.

Download the latest version of Visual Studio 2017

Další informace o sadě Visual Studio 2017 najdete na stránkách Požadavky na systém, Cílení na platformy a kompatibilita platforem a Distribuovatelný kód a Licenční podmínky.To learn more about Visual Studio 2017, see the System Requirements, Platform Targeting and Compatibility, Distributable Code, and License Terms pages.

Zpětná vazbaFeedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! O problémech nás můžete informovat pomocí možnosti Ohlásit problém v instalačním programu nebo samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio.You can report a problem from the Report a Problem option in either the installer or the Visual Studio IDE itself. Ikona Feedback Icon se nachází v pravém horním rohu.The Feedback Icon icon is located in the upper right hand corner. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů.You can track your feedback in the Developer Community portal. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.For suggestions, let us know through the UserVoice site.


Datum vydání: 17. července 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.16)Release Date: July 17, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.16)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

V této verzi byl vyřešen tento problém oznámený zákazníky:This is the customer-reported issue addressed in this version:

 • Byl opraven problém s instalací nástroje WebDeploy na RS3.Fixed a WebDeploy install issue on RS3.

Datum vydání: 21. června 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.14)Release Date: June 21, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.14)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Datum vydání: 9. června 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.13)Release Date: June 9, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.13)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Datum vydání verze: 30. května 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.12)Release Date: May 30, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.12)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this version:

Další opravy zahrnuté v této verzi:Additional fixes included in this release:

 • Opravena možná regrese F# související s výjimkou: „Tento datový proud nepodporuje zápis v System.IO.Compression.DeflateStream.BeginWrite“.Fixed a possible F# regression related to exception: "This stream does not support writing at System.IO.Compression.DeflateStream.BeginWrite".
 • Opraven problém, kde se aplikace Xamarin pro iOS nesestavovaly správně.Fixed an issue where Xamarin iOS apps were not building correctly.
 • Opraveno zhoršení výkonu, ke kterému někdy docházelo v aplikacích Xamarin pro Android.Fixed a performance degradation sometimes occurring in Xamarin Android apps.
 • Opraven problém s připojením k ladicímu programu pro Android.Fix for trouble connecting to Android debugger.
 • Opravena ztráta podpory multidexu pro csproj při upgradu na 4.5.Fix for csproj losing multidex support when upgrading to 4.5.

Datum vydání verze: 12. května 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.06)Release Date: May 12, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.06)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

V této verzi byl vyřešen tento problém oznámený zákazníky:This is the customer-reported issue addressed in this version:


Datum vydání verze: 10. května 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.04)Release Date: May 10, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.04)

Souhrn aktualizací v této verziSummary of Updates in this Release

Nejzávažnější chyby opravené v této verziTop Issues Fixed in this Release

Komunita vývojářů promluvila a my jsme naslouchali.The Developer Community spoke and we listened. V tomto seznamu jsou uvedené problémy, které od vás obdržely nejvíc hlasů a které jsme v této verzi opravili.This list provides the issues that received your highest votes and were fixed in this release.

Dev Community Votes   Vrácení seznamu řešení do Team Exploreru.Dev Community Votes   Bring back the solutions list in Team Explorer.
Dev Community Votes   GUIDGen.exe není platný spustitelný soubor.Dev Community Votes   GUIDGen.exe is not a valid executable.
Dev Community Votes   Při každém spuštění sady Visual Studio 2017 proběhne vyhledávání nových a aktualizovaných komponent MEF.Dev Community Votes   “Scanning new and updated MEF components" runs every time Visual Studio 2017 launches.
Dev Community Votes   Při stahování nejnovějších verzí TFS složek přestane Visual Studio reagovat.Dev Community Votes   Visual Studio hangs when downloading the latest versions of TFS folders.
Dev Community Votes   Proces JavaScriptu Node.js na straně serveru spotřebovává příliš mnoho paměti.Dev Community Votes   Node.js server-side JavaScript process consumes too much memory.
Dev Community Votes   Po restartování se nepřestává zobrazovat zpráva, že je potřeba restartovat počítač.Dev Community Votes   "A restart is required" message continues to display after rebooting.
Dev Community Votes   Jak vyhledávat nainstalované instance sady Visual Studio.Dev Community Votes   How to find installed instances of Visual Studio.

The Developer Community Portal Další informace o problémech oznámených zákazníky vyřešených ve verzi 15.2.The Developer Community Portal Learn more about customer-reported issues addressed in version 15.2.


Novinky v této verziWhat's New in this Release

Úloha Vývoj v jazyce Python Python Development Workload

Úlohu Vývoj v jazyce Python v sadě Visual Studio jsme vylepšili tak, aby maximalizovala vaši produktivitu v jazyce Python.We have enhanced the Python development workload in Visual Studio to maximize your productivity in Python. Vylepšená technologie IntelliSense, projekty vývoje webu, Git a integrace VSTS šetří čas a úsilí při provádění každodenních úloh.We offer improved IntelliSense, web development projects, Git, and VSTS integration to save you time and effort on everyday tasks. Špičkové nástroje pro ladění (místní, vzdálené, multiplatformní a Python/nativní) a profilaci umožňují dosáhnout vyšší kvality a výkonu kódu Python.Use world class debugging (local, remote, cross-platform, and Python/native) and profiling tools to improve the quality and performance of your Python code.

Veškeré podrobnosti a dokumentaci najdete na naší stránce s informacemi o Pythonu.Visit our Python information page for full details and documentation.

Úloha Aplikace pro datovou vědu a analýzu Data Science and Analytical Applications Workload

Díky úloze Aplikace pro datovou vědu a analýzu teď jediným kliknutím nainstalujete všechny možnosti analýzy dat, které potřebujete.With one click you can install the Data Science and analytical applications workload for all of your data analysis needs. Přidali jsme podporu pro Python, R, F# a jejich příslušné balíčky a distribuce, aby bylo zajištěno získání, analýza a vizualizace dat během celého procesu až po sestavení a nasazení modelů strojového učení.We've included support for Python, R, F#, and their respective packages/distros to enable acquisition, analysis, and visualization of data all the way through to building and deploying machine learning models.

Veškeré podrobnosti a dokumentaci najdete na naší stránce s informacemi o Pythonu a stránce s informacemi o R Tools.Visit our Python information page and R Tools information page for full details and documentation.

ReSharper Ultimate 2017.1 ReSharper Ultimate 2017.1

Resharper teď funguje s řešeními načtenými ve zjednodušeném režimu přímo ze sady Visual Studio 2017.Resharper now works with solutions that are loaded in a lightweight mode, right from Visual Studio 2017. Další informace a video o tom, jak to funguje, najdete v příspěvku na blogu JetBrains.For more information and a video on how this works, see the JetBrains blog post.

Nový design manifestů a stránek vlastností Property Pages and Manifests Redesign

Změnili jsme uspořádání a zjednodušili jsme stránku vlastností v Xamarinu 4.5 a rozdělili jsme editory manifestu.We've reorganized and simplified the Property Pages in Xamarin 4.5 and split the Manifest editors. Můžete upravovat možnosti csproj ze stránek vlastností a možnosti manifestu z editoru manifestu.You can keep editing csproj options from the Property Pages, and manifest options from the manifest editor. Změnili jsme uspořádání a zjednodušili jsme stránku vlastností tak, aby podporovala zobrazení s vysokým počtem bodů na palec.We have simplified and reorganized our Property Page to support high-DPI displays.

Všechny podrobnosti si můžete přečíst ve zprávě k vydání verze pro Xamarin.Visit the Xamarin release notes for full details.

Visual Studio Tools for Unity Visual Studio Tools for Unity

Díky úloze Vývoj her pomocí Unity si nyní můžete nainstalovat Unity 5.6, v němž lze vytvářet multiplatformní 2D a 3D hry a interaktivní obsah.With the Game Development with Unity workload you can now install Unity 5.6 to build multiplatform 2D and 3D games and interactive content. Více informací o možnosti přeměny sady Visual Studio na vývojářské prostředí Unity najdete na stránce Visual Studio Tools for Unity.Visit the Visual Studio Tools for Unity page for more information about how you can turn Visual Studio into a Unity development environment.

Souběžná podpora TypeScriptu TypeScript Side-by-Side Support

V sadě Visual Studio 2017 můžete nyní používat více verzí kompilátoru TypeScriptu.You can now use multiple versions of the TypeScript compiler in Visual Studio 2017. Při instalaci se TypeScript 2.2 automaticky zahrne do úloh Web, Node.js, Universal Windows a Mobile JavaScript.During installation, TypeScript 2.2 will be automatically included with the Web, Node.js, Universal Windows, or Mobile JavaScript workloads. TypeScript 2.1 můžete také vybrat v instalačním programu na stránce pro výběr jednotlivých komponent.TypeScript 2.1 can also be selected from the 'Individual Components' installer page.

Jako nejnovější se nainstaluje verze TypeScriptu, která se použila v IntelliSense a sestavení.The version of TypeScript used by IntelliSense and by the build will be the latest installed. Pokud chcete změnit verzi používanou v IntelliSense, podívejte se na nastavení níže (obrázek 1).You can change the version used by IntelliSense, by using the setting shown in (Figure 1). V případě, že potřebujete změnit verzi, která se používá pro sestavení projektu, nastavte vlastnost MSBuild <TypeScriptToolsVersions> v souboru projektu.To change the TypeScript version used for building a project, set the MSBuild property <TypeScriptToolsVersions> in the project file. Další informace o vlastnostech MSBuildu najdete v příručce k TypeScriptu.For more information on MSBuild properties, see the TypeScript Handbook.

TypeScript version selection

(obrázek 1) Výběr verze TypeScriptu
(Figure 1) TypeScript Version Selection

Vylepšení C++ pro Linux Linux C++ Improvements

Vylepšili jsme úlohu C++ pro Linux tak, aby podporovala vizualizaci ladicího programu u souborů Natvis i funkce Pretty Printing v jazyce Python.We've made improvements to the Linux C++ workload to support debugger type visualization for both natvis and Python pretty printing. Nyní můžete používat projekty C++ pro Linux v rámci projektů Sdílené položky ke sdílení kódu mezi různými platformami.You can now use Linux C++ projects with Shared Items projects for cross-platform code sharing. Další informace najdete v článku na blogu týmu Visual C++.For more information, see the Visual C++ Team blog post.

Integrace CMake CMake Integration

Nabídku CMake jsme aktualizovali na základě vašich názorů.The updated CMake menu is based on your feedback. Další informace najdete na stránce verze CMake 3.7.2.For more information see the CMake 3.7.2 release page.

Okno Diagnostické nástroje Diagnostic Tools Window

Dlouho probíhající relace ladicího programu využívaly velkou část paměti nebo místa na disku.Long running debugger sessions were using a lot of memory or disk space. Okno Diagnostické nástroje nyní při překročení limitů automaticky zastaví operace.The Diagnostic Tools window will now automatically stop operation when limits are exceeded. Tyto limity nastavíte výběrem příkazu Nastavení v nabídce okna Diagnostické nástroje.You can configure the limits by selecting the Settings command from the menu in the Diagnostic Tools window. Tuto novou funkci jsme vytvořili v reakci na zpětnou vazbu od zákazníků, kteří spouštěli ladicí program přes noc.This new feature is available due to feedback from customers that ran their debugger overnight. Zavření okna Diagnostické nástroje nemá na samotný ladicí program (zarážky, zásobníky volání atd.) vliv.The Diagnostic Tools window shuts down, however, the debugger itself (breakpoints, callstack, etc) is not affected.

Přesunutí nebo zakázání mezipaměti balíčku instalačního programu Moving or Disabling the Installer Package Cache

Když instalujete Visual Studio 2017 pomocí příkazového řádku, můžete předat parametr --cache a povolit zásady ukládání do mezipaměti (výchozí) pro instalaci a následné operace instalace, změn a oprav. Můžete ale také předat parametr --nocache a zakázat zásady bránící balíčkům ukládat se do mezipaměti a odebrat všechny balíčky, které jsou už pro aktuální instanci v mezipaměti uloženy.When you install Visual Studio 2017 by using the command line, you can pass --cache to enable the caching policy (default) for the install and subsequent install, modify, and repair operations; or you can pass --nocache to disable the policy which will prevent packages from being cached and remove any packages already cached for the current instance.

Zásady lze nyní změnit v registru a prostřednictvím zásad skupiny.You can now change the policy through the registry and group policy. Další informace najdete v našem blogu věnovanému instalaci.See our setup blog for more information.

Vylepšení nástrojů F# F# Tools Improvements

 • Podpora základního automatického dokončováníBasic autocomplete support.
 • Možnost přejít k definici při kliknutí na popis tlačítkaAbility to Go to Definition when clicking in the tooltip.
 • Barevně zvýrazněné měnitelné hodnoty a další vylepšení sémantického barevného zvýrazněníMutable values colorized, and other semantic colorization improvements.
 • Vylepšení výkonu projektového systémuProject system performance improvements.
 • Rozsáhlé celkové vylepšení výkonuLarge performance improvements all-up.
 • Možnosti přesouvání uzlů složek řešení nahoru a dolůMove Up/Move Down on Solution folder nodes.
 • Inteligentní řazení v seznamech pro doplňováníIntelligent ordering in Completion lists.

Instalační program sady Visual Studio bude zobrazovat nabídky sady Visual Studio na základě vaší aktuální konfigurace The Visual Studio Installer will Display Visual Studio Offerings Based on your Current Configuration

Příklad:For example:

 • Pokud máte na počítači nainstalovanou edici Visual Studio 2017 Enterprise, budou se vám zobrazovat jenom nabídky Enterprise.If you have Visual Studio 2017 Enterprise installed on your machine, you will only see Enterprise offerings.
 • Máte-li edici Visual Studio 2017 Professional, budou se vám zobrazovat jak nabídky Professional, tak i Enterprise.If you have Visual Studio 2017 Professional, you will see both Professional and Enterprise offerings.
 • Máte-li edici Visual Studio 2017 Community, budou se vám zobrazovat nabídky Community, Professional i Enterprise.If you have Visual Studio 2017 Community, you will see Community, Professional, and Enterprise offerings.

Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Zpráva k vydání verze Visual Studio 2017 PreviewVisual Studio 2017 Preview Release Notes

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.5.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.5.

Zpráva k vydání aktuální verze Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Current Release Notes

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.5.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.5.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.4Visual Studio 2017 version 15.4 Release Notes

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.4.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.4.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.3Visual Studio 2017 version 15.3 Release Notes

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.3.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.3.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.1Visual Studio 2017 version 15.1 Release Notes

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.1.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.1.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.0Visual Studio 2017 version 15.0 Release Notes

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.0.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.0.


Na začátek stránky

Top of Page