Visual Studio 2017 for Mac

Last Update: 2017-09-01

Ten artykuł zawiera informacje o najnowszej wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac (7.1).

Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac umożliwia tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych, aplikacji internetowych i aplikacji w chmurze za pomocą platform Xamarin i .NET Core, a także gier przy użyciu platformy Unity.

Pobierz program Visual Studio 2017 for Mac

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie. Aby dowiedzieć się więcej o programie Visual Studio 2017 for Mac, zobacz Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017 for Mac oraz Obsługiwane platformy i zgodność.

Opinia

Chcemy poznać Twoją opinię! Problem możesz zgłosić, korzystając z opcji Zgłoś problem w instalatorze lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio. Opcja znajduje się w prawym górnym rogu. Swoje opinie możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów. Jeśli masz sugestie, poinformuj nas o nich w witrynie UserVoice.

Data wydania: 14 sierpnia 2017 — Visual Studio dla komputerów Mac 7.1.0.1297

W tej wersji położono nacisk na usunięcie usterek i wprowadzono następujące nowe funkcje:

 • Obsługa tworzenia aplikacji przy użyciu programu .NET Core 2.0.
 • Aktualizacje przepływu pracy podpisywania systemu iOS.

Obsługa programu .NET Core 2

Program Visual Studio dla komputerów Mac obsługuje tworzenie aplikacji .NET Core 2.0, w tym bibliotek, aplikacji konsolowych, a także aplikacji i usług internetowych za pomocą programu ASP.NET Core.

Pamiętaj, że zestaw .NET Core 2.0 SDK należy zainstalować w ramach osobnego pobrania w celu umożliwienia tworzenia aplikacji w programie .NET Core 2.0 przy użyciu programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.1. Możesz pobrać go na stronie www.dot.net/core. Program Visual Studio umożliwia równoczesną obsługę wielu zestawów .NET Core SDK. Oznacza to również, że możliwe jest eksperymentowanie z najnowszą dzienną kompilacją zestawu .NET Core SDK, jednocześnie programując za pomocą najnowszych wersji publicznych.

Aktualizacje przepływu pracy podpisywania systemu iOS

W tej wersji wprowadzono możliwość tworzenia wymaganych artefaktów podpisywania dla aplikacji systemu iOS i tvOS. Za pomocą programu Visual Studio dla komputerów Mac możliwe jest:

 • Tworzenie nowych tożsamości podpisywania i instalowanie ich w ramach lokalnego pęku kluczy.
 • Tworzenie nowych profilów aprowizacji.
 • Dodawanie nowej tożsamości podpisywania do istniejącego profilu.
 • Aprowizowanie nowych urządzeń: rejestrowanie urządzenia w portalu Apple Developer Portal i dodawanie go do profilu aprowizacji.

Aby wypróbować te nowe funkcje podpisywania, kliknij projekt prawym przyciskiem myszy i przejdź do obszaru Options > iOS Bundle Signing (Opcje > Podpisywanie pakietu systemu iOS).

Korzystanie z sekcji Signing Identity (Tożsamość podpisywania)

Przed rejestracją należy spełnić następujące kryteria:

 • Prawidłowy certyfikat (nieodwołany) jest wyświetlany w portalu Apple Developer Portal w sekcji „Certificates” („Certyfikaty”).
 • Certyfikat został wystawiony dla wybranego zespołu lub dewelopera.
 • Zarówno certyfikat, jak i klucz prywatny należy zainstalować w ramach lokalnego pęku kluczy.
 • Certyfikat musi być ważny.

Użyj opcji Create signing identity... (Utwórz tożsamość podpisywania...) z listy rozwijanej, jeśli żadne tożsamości nie są dostępne na bieżącej maszynie.

Korzystanie z sekcji Provisioning Profile (Profil aprowizacji)

Aby profil był wyświetlany na liście rozwijanej „Provisioning Profile” („Profil aprowizacji”), musi on spełniać następujące kryteria:

 • Musi być ważny.
 • Musi być prawidłowy (dotyczy to zarejestrowanych urządzeń i prawidłowych certyfikatów).
 • Musi być zgodny z bieżącym typem dystrybucji (debugowanie lub wydawanie na podstawie przełączników u góry).
 • Musi być zgodny z identyfikatorem pakietu. Profile z symbolami wieloznacznymi ze zgodnym wzorcem również będą wyświetlane na tej liście.

Użyj elementu Create provisioning profile... (Utwórz profil aprowizacji...) z listy rozwijanej, jeśli nie odnaleziono żadnych profilów.

Jeśli konieczne jest przełączenie się z powrotem do poprzedniej wersji kontrolek podpisywania i ręczne ustawienie profilu aprowizacji i tożsamości podpisywania, należy ustawić zespół na wartość None (Brak). Nowe kontrolki podpisywania zostaną zastąpione tymi używanymi wcześniej. Zdecydowanie zachęcamy jednak do korzystania z nowych funkcji i zgłaszania problemów w przypadku ich wystąpienia.

Ograniczenia:

 • Profile aprowizacji utworzone w programie Visual Studio dla komputerów Mac nie będą uwzględniać uprawnień wybranych w projektach (plik Entitlements.plist). Ta funkcja zostanie dodana w kolejnych wersjach środowiska IDE.
 • Profile aprowizacji dystrybucji domyślnie będą dotyczyć sklepu App Store. Profile wewnętrzne i tymczasowe powinny być tworzone ręcznie.

Poprawki wprowadzone w tej wersji

Menedżer zestawów SDK dla systemu Android

 • Menedżer zestawów SDK jest teraz zintegrowany w programie Visual Studio Preferences i nie jest już aplikacją zewnętrzną.
 • Naprawiono: w Menedżerze zestawów SDK wyświetlany jest nieprawidłowy stan składnika po przerwaniu instalacji.
 • Naprawiono: narzędzia zestawów SDK systemu Android są zainstalowane, ale nie są wybrane, jeśli jest dostępna aktualizacja, co może spowodować przypadkowe odinstalowanie składnika.
 • Naprawiono: domyślna lokalizacja zestawu SDK systemu Android nie jest zapisywana, jeśli wprowadzono zmiany składnika zestawu SDK.

Usprawnienia wydajności

 • Zwiększono wydajność operacji otwierania, renderowania i wpisywania w dokumencie.
 • Zoptymalizowano pracę w tle wykonywaną podczas wpisywania.
 • Skrócono czas ładowania podczas otwierania rozwiązania.
 • Zoptymalizowano ładowanie wyników na pasku wyszukiwania.
 • Zoptymalizowano wiele reguł analizy źródła.
 • Zoptymalizowano kod niskopoziomowy odpowiedzialny za działanie interfejsu użytkownika.
 • Rozwiązano problemy, które mogły spowodować zwiększenie użycia pamięci przez środowisko IDE z upływem czasu.
 • Zoptymalizowano uzupełnianie kodu, podpowiadanie parametrów i wyróżnianie semantyczne.
 • Zoptymalizowano rozwijanie folderów w okienku rozwiązania — jest to zauważalne w przypadku folderów zawierających setki elementów.
 • Zoptymalizowano czas pierwszego uruchomienia środowiska IDE i jego kolejnych uruchomień.
 • Ogólnie zoptymalizowano użycie procesora CPU i pamięci podczas korzystania ze środowiska IDE.

Inne ulepszenia

 • Ulepszono: zaktualizowano usługę tożsamości do używania w systemach za serwerem proxy. Spowoduje to otrzymanie szczegółów uwierzytelniania z pęku kluczy lub wyświetlenie dotyczącego ich monitu. Jeśli wcześniej występowały problemy dotyczące logowania, spróbuj ponownie, a następnie prześlij nam wszelkie opinie, abyśmy mogli dalej ulepszać obsługę serwerów proxy.
 • Naprawiono: wartość priorytetu ograniczenia jest wyświetlana jako 0 w okienku Właściwości; nie ma możliwości jej ustawienia z poziomu wyskakującego okienka Projektant.
 • Naprawiono: umożliwiono określenie elementu docelowego platformy dla projektów języka F#.
 • Naprawiono: problem z kodem dotyczący nieużywanych przestrzeni nazw powoduje brak poprawnej obsługi przestrzeni nazw FSharp.Core.
 • Naprawiono: wiele okien dialogowych i ciągów „Nowy plik” jest niezlokalizowanych.
 • Naprawiono: okna dialogowe „Nowe rozwiązanie” są niezlokalizowane.
 • Naprawiono: obcięty tekst w oknie dialogowym „Konfigurowanie nowej aplikacji z pojedynczym widokiem”.
 • Naprawiono: w etykietce narzędzia kreatora Nuget jest wyświetlane odwołanie do znaku w języku XML „'”.
 • Naprawiono: etykietka narzędzia aktualizatora jest pusta, gdy aktualizacje są wstrzymane.
 • Naprawiono: aktualizacja repozytorium git w usłudze VSTS kończy się niepowodzeniem z powodu błędu „nazwa użytkownika lub hasło ma wartość null”.
 • Naprawiono: pierwsza próba refaktoryzacji scenariusza „nameof” działa nieprawidłowo.
 • Naprawiono: na stronie powitalnej nie jest wyświetlany ostatni projekt, gdy istnieje wiele takich projektów.
 • Naprawiono: występuje błąd kompilacji systemu iOS, jeśli dla aplikacji kontenera włączono kompilacje specyficzne dla urządzenia, a dla rozszerzenia nie.
 • Naprawiono: podświetlanie składni nie działa w przypadku interpolacji ciągu C#6 dla zmiennych lokalnych.
 • Naprawiono: w niektórych przypadkach użytkownicy nie mogą uruchomić narzędzia Xamarin Inspector.
 • Naprawiono: wyświetlane są ostrzeżenia podczas kompilowania aplikacji natywnej (i aplikacji systemu iOS) w trybie wydania.
 • Naprawiono: biblioteka klas programu .NET Core wskazuje na platformę .NET Standard zamiast na element netcoreapp.
 • Naprawiono: środowisko IDE ulega awarii podczas dodawania obrazu (PNG lub JPG) w scenorysie systemu iOS.
 • Naprawiono: dodanie wszystkich pakietów usługi Google Play kończy się niepowodzeniem i występuje wyjątek „System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.v Parameter name: packageIdentity.Version” („System.AggregateException: Wystąpił co najmniej jeden błąd. ---> System.ArgumentNullException: Wartość nie może być wartością null. Nazwa parametru wersji: packageIdentity.Version”).
 • Naprawiono: podmenu szybkich poprawek wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy blokuje się i wyświetlana jest informacja „Trwa ładowanie...”.
 • Naprawiono: w przeglądarce plików nie jest wyświetlana lokalizacja zestawu SDK po kliknięciu opcji Eksploratora plików „...” na karcie Lokalizacje Menedżera zestawów SDK.
 • Naprawiono: nie można skompilować projektów programu .NET Core w języku F#.
 • Naprawiono: logowanie do konta MS powoduje wyświetlenie monitu o podanie poświadczeń w celu uzyskania dostępu do serwera proxy graph.windows.net.
 • Naprawiono: zakleszczenie podczas wyszukiwania odwołań i wyszukiwania typów pochodnych dla niektórych projektów w języku F#.
 • Naprawiono: wyjątek odwołania o wartości null podczas próby dodania nowego konta systemu iOS w programie Visual Studio dla komputerów Mac.
 • Naprawiono: dodawanie projektu .NET Standard do istniejącej struktury rozwiązania lub katalogu powoduje ponowne zapisanie lub ponowne sformatowanie całego kodu źródłowego na dysku.
 • Usunięto wymaganie posiadania zainstalowanej określonej wersji programu .NET Core (wersja zapoznawcza 2) w celu używania programu .NET Core 2.0. Obsługiwane są teraz nowsze wersje zapoznawcze i program .NET Core RTW.

Data wydania: 2 czerwca 2017 r. — Visual Studio for Mac 7.0.1.24

To wydanie zawiera poprawki do kilku usterek i przecieków pamięci.

Menedżer zestawów SDK dla systemu Android

 • Poprawiono: Licencja pakietu SDK nie jest prawidłowo stosowana.
 • Poprawiono: Przycisk Anuluj nie zmienia etykiety z powrotem na Zainstaluj aktualizacje.
 • Poprawiono: Podczas odinstalowywania najnowszej kompilacji narzędzi zestawu SDK odinstalowywane są wszystkie narzędzia SDK.
 • Poprawiono: Istnieje możliwość modyfikowania składników w czasie trwania aktualizacji.
 • Poprawiono: Nie można użyć narzędzi zestawu SDK pobranych za pomocą autonomicznego Instalatora z powodu problemów związanych z uprawnieniami.
 • Poprawiono: Nie można zainstalować wcześniej usuniętego składnika.
 • Poprawiono: Nie można zainstalować narzędzi zestawu SDK 25.2.5.

Inne problemy

 • Poprawiono: Problem z przywracaniem dokumentów z okien wyświetlanych obok siebie.
 • Poprawiono: Nazwa „InitializeComponent” nie istnieje w bieżącym kontekście z przenośną biblioteką w formacie .NETStandard lub nowym formacie csproj.
 • Poprawiono: Wdrażanie w systemie Android kończy się dyskretnym niepowodzeniem w trybie wydania.
 • Poprawiono: Aktualizacja Quick Fix nie wprowadza żadnych zmian.
 • Poprawiono: Usuwanie odwołania w oknie dialogowym Edytuj odwołania nie działa.
 • Poprawiono: Przekazywanie aplikacji PCL formularzy systemu iOS do chmury testowej kończy się niepowodzeniem w kroku budowania z komunikatem „Nieznany błąd MSBuild”.
 • Poprawiono: Nie można sprawdzić zmiennych w aplikacjach .Net Core.
 • Poprawiono: Polecenia debugowania języka F# są wyświetlane we wszystkich plikach.
 • Poprawiono: Szablon formularzy F# Xamarin nie przywraca pakietów.
 • Poprawiono: Stos wywołań znika po wybraniu wątku podczas debugowania aplikacji .NET Core.
 • Poprawiono: Przytrzymanie wciśniętych klawiszy Shift i Strzałka w dół powoduje dalsze zaznaczanie tekstu poza okienkiem ekranu.
 • Poprawiono: Blokada interfejsu użytkownika podczas przywracania pakietów.
 • Poprawiono: Edytor nie renderuje pełnego tekstu.
 • Poprawiono: Problem z poleceniem otwarcia pliku po załadowaniu rozwiązania, jeśli do otwarcia plików użyto zdarzeń Apple.
 • Poprawiono: Zmiana nazwy pliku na zgodną z nazwą klasy powoduje usunięcie pliku.
 • Poprawiono: Wykonanie procedury obsługi FooButton_Clicked nie generuje szablonu metody.
 • Poprawiono: Podzielenie ekranu powoduje wyłączenie elementów menu.

Co nowego w programie Visual Studio for Mac

Podstawowe funkcje

Program Visual Studio for Mac oferuje wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego środowiska IDE, w tym w pełni funkcjonalny edytor źródła, funkcje wyszukiwania kodu i nawigacji po kodzie, zaawansowany debuger, obszar roboczy z możliwością dostosowywania, integrację z usługą Git oraz rozbudowany system rozszerzeń.

Oto niektóre inne funkcje:

 • Funkcja IntelliSense, operacje refaktoryzacji, analizatory i poprawki kodu języka C# oparte na programie Roslyn.
 • Zarządzanie pakietami oparte na pakietach NuGet.
 • Format projektów zgodny z programem Visual Studio.
 • Aparat kompilacji Microsoft Build Engine (MSBuild).
 • Zintegrowane testy jednostkowe.
 • Wbudowana obsługa języka F#.

Obsługa platformy .NET Core

.NET Core to platforma do tworzenia aplikacji, które można uruchamiać w systemach Windows i Linux oraz na komputerach Mac. Program Visual Studio for Mac oferuje obsługę ładowania, tworzenia, uruchamiania i debugowania projektów platformy .NET Core.

Aby można było uruchamiać projekty platformy .NET Core, należy pobrać i zainstalować zestaw SDK platformy .NET Core.

Obsługa platformy .NET Core obejmuje poniższe elementy:

 • Funkcja IntelliSense języków C# i F#.
 • Szablony projektów platformy .NET Core dla aplikacji konsoli, biblioteki i sieci Web.
 • Pełna obsługa debugowania, w tym punkty przerwania, stos wywołań i okno wyrażeń kontrolnych.
 • Odwołania PackageReference do pakietów NuGet i przywracanie oparte na aparacie kompilacji MSBuild.
 • Zintegrowana obsługa testów jednostkowych umożliwiająca uruchamianie i debugowanie testów za pomocą platformy testowej Visual Studio, która jest zawarta w zestawie SDK platformy .NET Core.
 • Migracja ze starego formatu project.json.

Narzędzia sieci Web

Program Visual Studio for Mac zapewnia obsługę nowych narzędzi sieci Web dla plików HTML, CSS i JSON.

HTML

 • Nowy szablon HTML.
 • Ulepszone inteligentne wcięcia i formatowanie.
 • Lepsze kolorowanie.
 • Ulepszona funkcja Intellisense.
 • Funkcja zwijania kodu (musi być włączona).
 • Polecenie Odwróć minimalizację.
 • Ulepszone szablony kodu (fragmenty).
 • Polecenie Otocz zaznaczenie za pomocą <div>.
 • Opcja w górę/w dół przenosi zaznaczony tekst w górę/w dół.

CSS

 • Ulepszone inteligentne wcięcia i formatowanie.
 • Lepsze kolorowanie.
 • Ulepszona funkcja IntelliSense.
 • Zwijanie kodu.
 • Wiele szablonów kodu (fragmentów).
 • Opcja w górę/w dół przenosi zaznaczony tekst w górę/w dół.

JSON

 • Selektor schematów z dostępem do kolekcji schemastore.org.
 • Walidacja z poziomu schematu.
 • Funkcja IntelliSense dostępna z poziomu schematu.
 • Ulepszone inteligentne wcięcia i formatowanie.
 • Lepsze kolorowanie.
 • Funkcja dodawania/usuwania komentarzy.
 • Iniekcja cytatów i parowanie nawiasów klamrowych.
 • Opcja w górę/w dół przenosi zaznaczony tekst w górę/w dół.

Xamarin

Najwyższej jakości pomoc techniczna dla platformy Xamarin umożliwia tworzenie rozbudowanych natywnych środowisk dla systemów Android, macOS, iOS, tvOS i watchOS. Aplikacje dla wielu platform oparte na platformie Xamarin.Forms ułatwiają współużytkowanie kodu interfejsu użytkownika opartego na języku XAML między systemami Android, iOS i macOS bez ograniczania dostępu do funkcji natywnych.

Możliwości obejmują:

 • Tworzenie, wdrażanie, debugowanie i profilowanie.
 • Przeciąganie i upuszczanie projektantów interfejsu użytkownika dla systemów iOS i Android.
 • Podgląd na żywo w narzędziu Xamarin Forms.
 • Środowisko zgodne z technologią .NET Standard.
 • Powiązania z natywnymi interfejsami API.

Szablony aplikacji dla wielu platform

Szablony projektów Xamarin.Forms App i Native App dla wielu platform udostępniają teraz szybki sposób tworzenia aplikacji mobilnej dla wielu platform oraz jej zaplecza w chmurze.

Szablony te umożliwiają utworzenie kilku projektów: projektu aplikacji platformy Xamarin.iOS i projektu aplikacji platformy Xamarin.Android, które współużytkują kod za pośrednictwem projektu udostępnionego, oraz projektu interfejsu API sieci Web platformy .NET Core, który umożliwia zaimplementowanie usługi zaplecza dla aplikacji (Rysunek 1).

Debugging with .NET Core

(Rysunek 1) Debugowanie za pomocą platformy .NET Core

Publikowanie aplikacji sieci Web platformy ASP.NET Core w usługach Azure App Services

Istnieje możliwość opublikowania aplikacji sieci Web platformy ASP.NET Core w usługach Azure App Services (Rysunek 2).

Publish to Azure content menu

(Rysunek 2) Menu zawartości Opublikuj na platformie Azure

Aby opublikować aplikację sieci Web, wybierz polecenie Opublikuj | Opublikuj na platformie Azure w okienku rozwiązania lub w menu Projekt. Następnie wybierz usługę App Service, w której chcesz przeprowadzić wdrożenie, lub utwórz nową usługę Azure App Service (Rysunek 3). Dane wyjściowe publikowania zostaną zarejestrowane w okienku danych wyjściowych Publikowanie, a profil publikowania zostanie utworzony w obszarze Właściwości > PublishProfiles w projekcie.

Publish a new app service

(Rysunek 3) Publikowanie nowej usługi App Service

Wszystkie profile publikowania zdefiniowane w projekcie pojawią się jako opcje w menu Publikuj, aby można było wdrożyć projekt ponownie bez wybierania po raz drugi usługi App Service.

Debugowanie wielu procesów

Projekty zawierają konfiguracje uruchomieniowe projektów, w których są określone opcje i argumenty używane do uruchamiania projektu. Menu rozwijane na pasku narzędzi umożliwia wyświetlanie i zmianę bieżącej aktywnej konfiguracji uruchomieniowej.

Okno Konfiguracje uruchomieniowe rozwiązania w programie Visual Studio for Mac pozwala uruchamiać wiele projektów naraz. Konfiguracje uruchomieniowe rozwiązania można tworzyć w oknie dialogowym Opcje rozwiązania. Jest to bardzo przydatne do debugowania sposobu interakcji aplikacji mobilnej z jej usługą zaplecza.

Pakiety TextMate

Program Visual Studio for Mac obsługuje pakiety językowe TextMate, za pomocą których można dodawać następujące elementy:

 • Motywy kolorów w edytorze.
 • Fragmenty kodu.
 • Gramatykę dla nowych języków, obsługę wyróżniania i podstawową funkcjonalność IntelliSense.

Pakiety TextMate można dodawać w obszarze Preferencje > Edytor tekstu > Pakiety językowe.

iOS

Kreator rozszerzenia Audio Unit

Nowy Kreator rozszerzenia Audio Unit (rysunek 4) zawiera 3 opcje służące do dostosowywania pliku preferencji (plist) szablonu projektu rozszerzenia Audio Unit.

 • Typ jednostki audio
  • Instrumenty
  • Generator
  • Efekt
  • Efekt muzyczny
 • Kod podtypu: musi zawierać dokładnie 4 znaki.
 • Kod producenta: musi zawierać dokładnie 4 znaki.

Audio Unit Wizard

(Rysunek 4) Kreator rozszerzenia Audio Unit

Kreator rozszerzenia systemu watchOS

W programie Xcode 8.3 firma Apple wprowadziła rozszerzenia systemu watchOS (podobne do rozszerzeń systemu iOS), rozpoczynając od rozszerzenia Intents (Siri).

Kreator rozszerzeń systemu watchOS (rysunek 5) został zaktualizowany do obsługi rozszerzeń systemu watchOS i teraz oferujemy dedykowany szablon rozszerzenia Intents.

watchOS extension wizard

(Rysunek 5) Kreator rozszerzenia systemu watchOS

Inne ulepszenia i poprawki błędów
 • Atrybuty Deprecated i Obsoleted są teraz obsługiwane w oknie automatycznego uzupełniania. Dzięki temu zdezaktualizowane i przestarzałe interfejsy API platformy Xamarin.iOS mogą być wyświetlane jako przekreślone.
 • Podczas wdrażania aplikacji na urządzeniu jest wyświetlany pasek postępu. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku systemu watchOS. (Wymaga platformy Xamarin.iOS w wersji 10.5.0.323+).
 • Do wypełniania docelowych list rozwijanych wdrożenia są używane znane wersje systemów operacyjnych z platformy Xamarin.iOS.
  Rozwiązanie to ma dwie zalety: jest podawana dokładna minimalna wersja każdego typu rozszerzeń aplikacji, a ponadto można uniknąć pokazywania wersji systemu operacyjnego na podstawie programu Xcode, który jeszcze nie jest obsługiwany przez platformę Xamarin.iOS.

Analizator problemów z interfejsem API dla komputerów Mac/systemu iOS

 • Naprawiono zduplikowany znacznik podczas wywoływania analizatora.
 • Jest pobierany „komunikat” (informacje z platformy wyjaśniające, dlaczego interfejs API jest zdezaktualizowany/przestarzały) z atrybutu, który jest następnie dołączany do poszczególnych komunikatów dotyczących dostępności.
 • Zaktualizowano wszystkie komunikaty dotyczące dostępności w celu zwiększenia przejrzystości.
 • Większa przejrzystość w używaniu nazwy symbolu w komunikacie dotyczącym dostępności; zmieniono z:
  API Usage Issue: this API requires iOS 10.0 or later
  na:
  'MyMethod' is only available on iOS 10.0 or newer

Android

 • Nowy menedżer zestawu SDK

Program Visual Studio for Mac zawiera swój własny menedżer zestawu SDK systemu Android (rysunek 6).

Android SDK Manager window

(Rysunek 6) Menedżer zestawu SDK systemu Android

 • Wdrażanie projektu na urządzeniu lub w emulatorze można teraz przeprowadzić, podając obiekt docelowy kompilacji msbuild w parametrze /t:Install. Wcześniej w programie Visual Studio for Mac była używana jego własna logika wewnętrzna do wdrażania aplikacji na urządzeniach, ale teraz są w nim używane te same typowe obiekty docelowe, których można używać w terminalu lub które są używane w programie Visual Studio w systemie Windows. Jedną z korzyści tego rozwiązania jest dostępność lepszych dzienników na potrzeby diagnozowania problemów z wdrożeniem.

 • Dla nowych powiązanych projektów element domyślny jest teraz następujący: class-parse. Umożliwia one bezpośrednie analizowanie kodu bajtowego Java bez konieczności korzystania ze środowiska JVM. Masz teraz możliwość wyodrębniania nazw parametrów z kodu bajtowego Java, który zawiera symbole debugowania, na przykład kodu bajtowego skompilowanego z użyciem opcji javac -g. Ponadto element class-parse nie „pomija” klas, które dziedziczą po nierozpoznanych typach lub zawierają ich elementy członkowskie.

Ułatwienia dostępu

 • Ta wersja programu Visual Studio for Mac zapewnia obsługę technologii ułatwień dostępu takich jak funkcja Voice Over. Wiele elementów interfejsu użytkownika, takich jak edytor i eksplorator rozwiązań, zostało udostępnionych za pośrednictwem tych technologii. Praca jednak nadal trwa i kolejne ulepszenia będą wprowadzane w przyszłych wersjach. Funkcje ułatwień dostępu można włączyć za pomocą preferencji Ułatwienia dostępu lub z poziomu wiersza polecenia, wpisując następujące polecenie:

  defaults write com.microsoft.visual-studio com.monodevelop.AccessibilityEnabled 1

  Początek strony