Visual Studio 2017 for Mac

Ostatnia aktualizacja 2018-01-12

Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Xamarin | Blogi | Obsługa


Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.

Ustawienie języka możesz zmienić, przechodząc do stopki w dolnej części strony. Kliknij ikonę i wybierz żądany język.


Ten artykuł zawiera informacje o najnowszej wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac (7.1).

Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac umożliwia tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych, aplikacji internetowych i aplikacji w chmurze za pomocą platform Xamarin i .NET Core, a także gier przy użyciu platformy Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Aby dowiedzieć się więcej o programie Visual Studio 2017 for Mac, zobacz Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017 for Mac oraz Obsługiwane platformy i zgodność.

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie.

Opinia

Chcemy poznać Twoją opinię! Aby zgłosić problem, skorzystaj z opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu środowiska IDE programu Visual Studio dla komputerów Mac. Swoje opinie możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów. Jeśli masz sugestie, poinformuj nas za pomocą usługi UserVoice.


Data wydania: 19 września 2017 — Visual Studio dla komputerów Mac 7.1.5.2

W tej wersji dodano obsługę wersji Xcode 9 firmy Apple.


Data wydania: 11 września 2017 — Visual Studio dla komputerów Mac 7.1.3.1

W tej wersji rozwiązano następujący problem:


Data wydania: 14 sierpnia 2017 — Visual Studio dla komputerów Mac 7.1.0.1297

W tej wersji położono nacisk na usunięcie usterek i wprowadzono następujące nowe funkcje:

 • Obsługa tworzenia aplikacji przy użyciu programu .NET Core 2.0.
 • Aktualizacje przepływu pracy podpisywania systemu iOS.

Obsługa programu .NET Core 2

Program Visual Studio dla komputerów Mac obsługuje tworzenie aplikacji .NET Core 2.0, w tym bibliotek, aplikacji konsolowych, a także aplikacji i usług internetowych za pomocą programu ASP.NET Core.

Pamiętaj, że zestaw .NET Core 2.0 SDK należy zainstalować w ramach osobnego pobrania w celu umożliwienia tworzenia aplikacji w programie .NET Core 2.0 przy użyciu programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.1. Możesz pobrać go na stronie www.dot.net/core. Program Visual Studio umożliwia równoczesną obsługę wielu zestawów .NET Core SDK. Oznacza to również, że możliwe jest eksperymentowanie z najnowszą dzienną kompilacją zestawu .NET Core SDK, jednocześnie programując za pomocą najnowszych wersji publicznych.

Aktualizacje przepływu pracy podpisywania systemu iOS

W tej wersji wprowadzono możliwość tworzenia wymaganych artefaktów podpisywania dla aplikacji systemu iOS i tvOS. Za pomocą programu Visual Studio dla komputerów Mac możliwe jest:

 • Tworzenie nowych tożsamości podpisywania i instalowanie ich w ramach lokalnego pęku kluczy.
 • Tworzenie nowych profilów aprowizacji.
 • Dodawanie nowej tożsamości podpisywania do istniejącego profilu.
 • Aprowizowanie nowych urządzeń: rejestrowanie urządzenia w portalu Apple Developer Portal i dodawanie go do profilu aprowizacji.

Aby wypróbować te nowe funkcje podpisywania, kliknij projekt prawym przyciskiem myszy i przejdź do obszaru Options > iOS Bundle Signing (Opcje > Podpisywanie pakietu systemu iOS).

Korzystanie z sekcji Signing Identity (Tożsamość podpisywania)

Przed rejestracją należy spełnić następujące kryteria:

 • Prawidłowy certyfikat (nieodwołany) jest wyświetlany w portalu Apple Developer Portal w sekcji „Certificates” („Certyfikaty”).
 • Certyfikat został wystawiony dla wybranego zespołu lub dewelopera.
 • Zarówno certyfikat, jak i klucz prywatny należy zainstalować w ramach lokalnego pęku kluczy.
 • Certyfikat musi być ważny.

Użyj opcji Create signing identity... (Utwórz tożsamość podpisywania...) z listy rozwijanej, jeśli żadne tożsamości nie są dostępne na bieżącej maszynie.

Korzystanie z sekcji Provisioning Profile (Profil aprowizacji)

Aby profil był wyświetlany na liście rozwijanej „Provisioning Profile” („Profil aprowizacji”), musi on spełniać następujące kryteria:

 • Musi być ważny.
 • Musi być prawidłowy (dotyczy to zarejestrowanych urządzeń i prawidłowych certyfikatów).
 • Musi być zgodny z bieżącym typem dystrybucji (debugowanie lub wydawanie na podstawie przełączników u góry).
 • Musi być zgodny z identyfikatorem pakietu. Profile z symbolami wieloznacznymi ze zgodnym wzorcem również będą wyświetlane na tej liście.

Użyj elementu Create provisioning profile... (Utwórz profil aprowizacji...) z listy rozwijanej, jeśli nie odnaleziono żadnych profilów.

Jeśli konieczne jest przełączenie się z powrotem do poprzedniej wersji kontrolek podpisywania i ręczne ustawienie profilu aprowizacji i tożsamości podpisywania, należy ustawić zespół na wartość None (Brak). Nowe kontrolki podpisywania zostaną zastąpione tymi używanymi wcześniej. Zdecydowanie zachęcamy jednak do korzystania z nowych funkcji i zgłaszania problemów w przypadku ich wystąpienia.

Ograniczenia:

 • Profile aprowizacji utworzone w programie Visual Studio dla komputerów Mac nie będą uwzględniać uprawnień wybranych w projektach (plik Entitlements.plist). Ta funkcja zostanie dodana w kolejnych wersjach środowiska IDE.
 • Profile aprowizacji dystrybucji domyślnie będą dotyczyć sklepu App Store. Profile wewnętrzne i tymczasowe powinny być tworzone ręcznie.

Poprawki wprowadzone w tej wersji

Menedżer zestawów SDK dla systemu Android

 • Menedżer zestawów SDK jest teraz zintegrowany w programie Visual Studio Preferences i nie jest już aplikacją zewnętrzną.
 • Naprawiono: w Menedżerze zestawów SDK wyświetlany jest nieprawidłowy stan składnika po przerwaniu instalacji.
 • Naprawiono: narzędzia zestawów SDK systemu Android są zainstalowane, ale nie są wybrane, jeśli jest dostępna aktualizacja, co może spowodować przypadkowe odinstalowanie składnika.
 • Naprawiono: domyślna lokalizacja zestawu SDK systemu Android nie jest zapisywana, jeśli wprowadzono zmiany składnika zestawu SDK.

Usprawnienia wydajności

 • Zwiększono wydajność operacji otwierania, renderowania i wpisywania w dokumencie.
 • Zoptymalizowano pracę w tle wykonywaną podczas wpisywania.
 • Skrócono czas ładowania podczas otwierania rozwiązania.
 • Zoptymalizowano ładowanie wyników na pasku wyszukiwania.
 • Zoptymalizowano wiele reguł analizy źródła.
 • Zoptymalizowano kod niskopoziomowy odpowiedzialny za działanie interfejsu użytkownika.
 • Rozwiązano problemy, które mogły spowodować zwiększenie użycia pamięci przez środowisko IDE z upływem czasu.
 • Zoptymalizowano uzupełnianie kodu, podpowiadanie parametrów i wyróżnianie semantyczne.
 • Zoptymalizowano rozwijanie folderów w okienku rozwiązania — jest to zauważalne w przypadku folderów zawierających setki elementów.
 • Zoptymalizowano czas pierwszego uruchomienia środowiska IDE i jego kolejnych uruchomień.
 • Ogólnie zoptymalizowano użycie procesora CPU i pamięci podczas korzystania ze środowiska IDE.

Inne ulepszenia

 • Ulepszono: zaktualizowano usługę tożsamości do używania w systemach za serwerem proxy. Spowoduje to otrzymanie szczegółów uwierzytelniania z pęku kluczy lub wyświetlenie dotyczącego ich monitu. Jeśli wcześniej występowały problemy dotyczące logowania, spróbuj ponownie, a następnie prześlij nam wszelkie opinie, abyśmy mogli dalej ulepszać obsługę serwerów proxy.
 • Naprawiono: wartość priorytetu ograniczenia jest wyświetlana jako 0 w okienku Właściwości; nie ma możliwości jej ustawienia z poziomu wyskakującego okienka Projektant.
 • Naprawiono: umożliwiono określenie elementu docelowego platformy dla projektów języka F#.
 • Naprawiono: problem z kodem dotyczący nieużywanych przestrzeni nazw powoduje brak poprawnej obsługi przestrzeni nazw FSharp.Core.
 • Naprawiono: wiele okien dialogowych i ciągów „Nowy plik” jest niezlokalizowanych.
 • Naprawiono: okna dialogowe „Nowe rozwiązanie” są niezlokalizowane.
 • Naprawiono: obcięty tekst w oknie dialogowym „Konfigurowanie nowej aplikacji z pojedynczym widokiem”.
 • Naprawiono: w etykietce narzędzia kreatora Nuget jest wyświetlane odwołanie do znaku w języku XML „'”.
 • Naprawiono: etykietka narzędzia aktualizatora jest pusta, gdy aktualizacje są wstrzymane.
 • Naprawiono: aktualizacja repozytorium git w usłudze VSTS kończy się niepowodzeniem z powodu błędu „nazwa użytkownika lub hasło ma wartość null”.
 • Naprawiono: pierwsza próba refaktoryzacji scenariusza „nameof” działa nieprawidłowo.
 • Naprawiono: na stronie powitalnej nie jest wyświetlany ostatni projekt, gdy istnieje wiele takich projektów.
 • Naprawiono: występuje błąd kompilacji systemu iOS, jeśli dla aplikacji kontenera włączono kompilacje specyficzne dla urządzenia, a dla rozszerzenia nie.
 • Naprawiono: podświetlanie składni nie działa w przypadku interpolacji ciągu C#6 dla zmiennych lokalnych.
 • Naprawiono: w niektórych przypadkach użytkownicy nie mogą uruchomić narzędzia Xamarin Inspector.
 • Naprawiono: wyświetlane są ostrzeżenia podczas kompilowania aplikacji natywnej (i aplikacji systemu iOS) w trybie wydania.
 • Naprawiono: biblioteka klas programu .NET Core wskazuje na platformę .NET Standard zamiast na element netcoreapp.
 • Naprawiono: środowisko IDE ulega awarii podczas dodawania obrazu (PNG lub JPG) w scenorysie systemu iOS.
 • Naprawiono: dodanie wszystkich pakietów usługi Google Play kończy się niepowodzeniem i występuje wyjątek „System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.v Parameter name: packageIdentity.Version” („System.AggregateException: Wystąpił co najmniej jeden błąd. ---> System.ArgumentNullException: Wartość nie może być wartością null. Nazwa parametru wersji: packageIdentity.Version”).
 • Naprawiono: podmenu szybkich poprawek wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy blokuje się i wyświetlana jest informacja „Trwa ładowanie...”.
 • Naprawiono: w przeglądarce plików nie jest wyświetlana lokalizacja zestawu SDK po kliknięciu opcji Eksploratora plików „...” na karcie Lokalizacje Menedżera zestawów SDK.
 • Naprawiono: nie można skompilować projektów programu .NET Core w języku F#.
 • Naprawiono: logowanie do konta MS powoduje wyświetlenie monitu o podanie poświadczeń w celu uzyskania dostępu do serwera proxy graph.windows.net.
 • Naprawiono: zakleszczenie podczas wyszukiwania odwołań i wyszukiwania typów pochodnych dla niektórych projektów w języku F#.
 • Naprawiono: wyjątek odwołania o wartości null podczas próby dodania nowego konta systemu iOS w programie Visual Studio dla komputerów Mac.
 • Naprawiono: dodawanie projektu .NET Standard do istniejącej struktury rozwiązania lub katalogu powoduje ponowne zapisanie lub ponowne sformatowanie całego kodu źródłowego na dysku.
 • Usunięto wymaganie posiadania zainstalowanej określonej wersji programu .NET Core (wersja zapoznawcza 2) w celu używania programu .NET Core 2.0. Obsługiwane są teraz nowsze wersje zapoznawcze i program .NET Core RTW.

Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.2

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.0

Góra strony