Informacje o wersji 15.5 programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 version 15.5 Release Notes

Ostatnia aktualizacja 2018-01-31

Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemyDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues


Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Uwaga

Ustawienie języka możesz zmienić, przechodząc do stopki w dolnej części strony.You can switch your language setting by going to the footer at the bottom of the page. Kliknij ikonę i wybierz żądany język.Click on the icon and select your desired language.

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące aktualnej wersji programu Visual Studio 2017.In this article, you will find information regarding the current release for Visual Studio 2017. Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję.Click the button to download the latest version.

Aby uzyskać pomoc w zakresie instalacji, zobacz naszą dokumentację dotyczącą instalacji i instalacji w trybie offline.For help with installation, please refer to our installation and offline installation documents.

OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We’d love to hear from you! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.For issues, let us know via the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. Ikona Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.The Feedback Icon icon is located in the upper right-hand corner. Możesz śledzić problemy w witrynie społeczności deweloperów programu Visual Studio, która umożliwia zadawanie pytań i znajdowanie odpowiedzi.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions and find answers. Możesz też zgłosić sugestię dotyczącą produktu za pomocą usługi UserVoice lub uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji w ramach naszej pomocy technicznej na żywo w formie czatu.You can also make a product suggestion through UserVoice or get free installation help through our Live Chat support.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy technicznej już teraz?Need professional support right now? Zobacz dostępne opcje pomocy technicznej.See available support options.

Historia wersjiRelease History

Więcej na temat dostarczania naszych wersji oraz sposobu identyfikowania różnych wersji można dowiedzieć się z dokumentu Rytm wydawania wersji programu Visual Studio 2017.You can learn more about how we ship our releases and how to identify different versions in the Visual Studio 2017 Release Rhythm document.

Znane problemyKnown Issues

Visual Studio 2017 Known Issues Zobacz wszystkie znane problemy i rozwiązania dostępne w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.5. Visual Studio 2017 Known Issues See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.5.

Bardzo uważnie wysłuchujemy opinii użytkowników.We are fully committed to listening to your feedback. Odwiedź witrynę Społeczność deweloperów, aby wyszukać najnowsze problemy, zarejestrować nowe problemy i ocenić te, które już istnieją.Visit the Developer Community site to find the latest issues, log new issues, and upvote existing issues.


Data wydania: 25 stycznia 2018 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.5.5Release Date: January 25, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.5.5

Podsumowanie: nowości w tej wersjiSummary: What's New in this Release

 • Kompilator MSVC został zaktualizowany o obsługę przełącznika /Qspectre, który będzie automatycznie wstawiał barierę przewidywania, gdy kompilator wykryje wystąpienia luki Spectre w wariancie 1.The MSVC compiler has been updated with support for the /Qspectre switch which will automatically insert a speculation barrier when the compiler detects instances of Spectre variant 1. Aby uzyskać więcej informacji o przełączniku /Qspectre, zapoznaj się z blogiem zespołu języka Visual C++.For more information about /Qspectre please refer to the Visual C++ Team Blog.

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Data wydania: 16 stycznia 2018 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.5.4Release Date: January 16, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.5.4

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Data wydania: 9 stycznia 2018 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.5.3Release Date: January 9, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.5.3

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:

Biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft dla platformy .NET Core Microsoft Security Advisories for .NET Core

 • CVE-2018-0786 Pominięcie funkcji zabezpieczeń w weryfikacji certyfikatu X509 Firma Microsoft opublikowała ten biuletyn zabezpieczeń, aby udostępnić informacje dotyczące luki w zabezpieczeniach w wersjach publicznych platformy .NET Core 1.0, 1.1 i 2.0.CVE-2018-0786 Security Feature Bypass in X509 Certificate Validation Microsoft is releasing this security advisory to provide information about a vulnerability in the public versions of .NET Core 1.0 and 1.1, and 2.0. W tym biuletynie podano też wskazówki dla deweloperów dotyczące właściwego aktualizowania aplikacji.This advisory also provides guidance on what developers can do to update their applications correctly. Ten biuletyn zabezpieczeń ma również zastosowanie do natywnej platformy .NET dla platformy uniwersalnej systemu Windows.This security advisory is also applicable to .NET native for UWP.

  Firma Microsoft wie o istnieniu luki w zabezpieczeniach w wersjach publicznych platformy .NET Core, która umożliwia atakującemu przedstawienie certyfikatu oznaczonego jako nieważny do określonego celu w taki sposób, że składnik użyje go do tego celu.Microsoft is aware of a security vulnerability in the public versions of .NET Core where an attacker could present a certificate that is marked invalid for a specific use, but a component uses it for that purpose. Ta akcja pomija tagowanie ulepszonego użycia klucza.This action disregards the Enhanced Key Usage tagging.

  Aktualizacja zabezpieczeń usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, zapewniając, że składniki platformy .NET Core w pełni weryfikują certyfikaty.The security update addresses the vulnerability by ensuring that .NET Core components completely validate certificates. Administratorom systemu doradza się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych platformy NET. Core do wersji 1.0.9, 1.1.6 i 2.0.5.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.9, 1.1.6 and 2.0.5. Deweloperom doradza się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 2.1.4 lub 1.1.7.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.1.4 or 1.1.7.

 • CVE-2018-0764 Odmowa usługi podczas analizowania dokumentów XML Firma Microsoft opublikowała ten biuletyn zabezpieczeń, aby udostępnić informacje dotyczące luki w zabezpieczeniach w wersjach publicznych platformy .NET Core 1.0, 1.1 i 2.0.CVE-2018-0764 Denial of Service when parsing XML documents Microsoft is releasing this security advisory to provide information about a vulnerability in the public versions of .NET Core 1.0 and 1.1, and 2.0. W tym biuletynie podano też wskazówki dla deweloperów dotyczące właściwego aktualizowania aplikacji.This advisory also provides guidance on what developers can do to update their applications correctly.

  Firma Microsoft wie o istnieniu luki w zabezpieczeniach mogącej powodować odmowę usługi we wszystkich wersjach publicznych platformy .NET Core, która wynika z niewłaściwego przetwarzania dokumentów XML.Microsoft is aware of a Denial of Service vulnerability in all public versions of .NET core due to improper processing of XML documents. Tę lukę w zabezpieczeniach może wykorzystać atakujący i spowodować odmowę usługi dla aplikacji .NET.An attacker who successfully exploited this vulnerability could cause a denial of service against a .NET application. Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę lukę, wysyłając do aplikacji platformy .NET Core specjalnie przygotowane żądanie.A remote unauthenticated attacker could exploit this vulnerability by issuing specially crafted requests to a .NET Core application.

  Aktualizacja usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, poprawiając obsługę przetwarzania dokumentów XML przez platformę .NET Core.The update addresses the vulnerability by correcting how .NET core handles XML document processing. Administratorom systemu doradza się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych platformy NET. Core do wersji 1.0.9, 1.1.6 i 2.0.5.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.9, 1.1.6 and 2.0.5. Deweloperom doradza się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 2.1.4 lub 1.1.7.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.1.4 or 1.1.7.


Data wydania: 14 grudnia 2017 r. — Visual Studio 2017 w wersji 15.5.2Release Date: December 14, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.5.2

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Data wydania: 7 grudnia 2017 r. — Visual Studio 2017 w wersji 15.5.1Release Date: December 7, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.5.1

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Data wydania: 4 grudnia 2017 r. — Visual Studio 2017 w wersji 15.5Release Date: December 4, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.5

Podsumowanie: nowości w tej wersjiSummary: What's New in this Release

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Szczegóły: nowości w tej wersjiDetails: What's New in this Release

Środowisko IDE programu Visual StudioVisual Studio IDE

Instalator i instalacjaSetup and Install

 • Instalator obecnie generuje punkt przywracania systemu Windows podczas instalacji.Installer now generates a Windows restore point during installation.
 • Aplet Dodaj/Usuń programy zawiera teraz wpisy dla każdej instalacji programu Visual Studio.Add & Remove Programs now has entries for each Visual Studio installation. Instalator programu Visual Studio obsługuje teraz modyfikowanie i odinstalowywanie dla każdego wpisu.Visual Studio Installer now supports modify and uninstall for each entry.
 • Instalowanie z układu offline nie wymaga już instalowania certyfikatów pośrednich na rozłączonym komputerze.Installing from an offline layout no longer requires installing intermediate certificates on a disconnected computer.
 • Dodaliśmy ulepszenia niezawodności i możliwości anulowania podczas procesu instalacji i aktualizacji.We added reliability and cancellability improvements in the install and update process.

Zaktualizowane okno dialogowego błędu Updated Error Dialog

Zaktualizowaliśmy okno dialogowe błędu, aby wyświetlić więcej informacji, które pomogą w rozwiązywaniu problemów z instalacją dzięki użyciu potencjalnych rozwiązań z programu Visual Studio Developer Community.We've updated the error dialog to display more information to help solve installation problems using potential solutions from the Visual Studio Developer Community. (Rysunek 1).(Figure 1).

New installer error dialog box

(Rysunek 1) Okno dialogowe błędu Instalatora
New installer error dialog box
(Figure 1) Installer Error Dialog

WydajnośćPerformance

 • Skrócone czasy ładowania dużych projektów w językach C# i Visual Basic.Reduced load times of large C# and Visual Basic projects.
 • Skrócony czas przełączania konfiguracji między debugowaniem i wydawaniem.Reduced time to switch configurations between debug and release.
 • Skrócono czas dodawania oraz usuwania plików i folderów w projektach platformy .NET Core oraz zarządzania nimi.Reduced time to add, remove, and rename files and folders in .NET Core projects.
 • Wycofano uproszczone ładowanie rozwiązań, ponieważ skrócono czas ładowania rozwiązania bez tej funkcji.Deprecated Lightweight Solution Load (LSL) because solution load time without LSL has been reduced.

Usługi połączoneConnected Services

 • Zaktualizowaliśmy dostawcę usługi Azure Storage tak, aby obsługiwał projekty ASP.NET Core przeznaczone dla oprogramowania .NET Core.We've updated the Azure Storage service provider to support ASP.NET Core projects that target .NET Core.

Aktualizacje programu Team ExplorerTeam Explorer Updates

Najnowsze aktualizacje programu Team Explorer zostały zainspirowane przez opinie z witryny UserVoice.The latest updates to Team Explorer have been inspired by your feedback on UserVoice.

Można teraz pracować z modułami podrzędnymi i drzewami roboczymi usługi Git oraz konfigurować elementy fetch.prune i pull.rebase w programie Team Explorer.You can now work with Git submodules and worktrees, and configure fetch.prune and pull.rebase in Team Explorer. Program Visual Studio traktuje teraz drzewa robocze i moduły podrzędne usługi Git jak normalne repozytoria.Visual Studio now treats Git submodules and worktrees like normal repos. Wystarczy dodać je do listy repozytoriów lokalnych i można zaczynać kodowanie!Just add them to your list of Local Repositories and get coding!

Pamiętaj, że w przypadku modułów podrzędnych nadal nie można wykonywać żadnych akcji, które wymagają obsługi wielu repozytoriów (takich jak równoczesne wyświetlanie pliku w repozytorium nadrzędnym i pliku w module podrzędnym).Please note that for submodules, you still cannot do any action that requires multi-repo support (such as viewing a file in the parent repo and a file in the submodule at the same time).

Ponadto można teraz łatwiej ustawić domyślne zachowanie usługi Git, aby przeprowadzać oczyszczanie przy każdym pobraniu i zmieniać bazę przy każdym ściągnięciu.Additionally, it's now easier to set your default Git behavior to prune on every fetch and to rebase on every pull. Oczyszczanie przy każdym pobraniu powoduje usuwanie lokalnych gałęzi śledzenia, które już nie istnieją na serwerze, i pomaga zachować czyste i aktualne listy gałęzi.Pruning on every fetch removes local tracking branches that no longer exist on the server and helps you keep your branches list clean and up to date. Zmienianie bazy przy każdym ściągnięciu umożliwia przechowywanie historii zatwierdzania w formie liniowej i łatwiejszej do obserwowania.Rebasing on every pull keeps your commit history linear and easier to follow. Te opcje można znaleźć w ustawieniach globalnych i ustawieniach repozytorium.You can find these options in Global and Repository Settings.

Biuletyny zabezpieczeń oprogramowania .NET Core i ASP.NET .NET Core and ASP.NET Core Security Advisories

Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń dla platformy .NET Core i ASP.NET Core.Microsoft has released security advisories for .NET Core and ASP.NET Core. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich anonsach w repozytoriach platform .NET Core i ASP.NET Core.Details can be found in corresponding announcements in the .NET Core and ASP.NET Core repos. Należy zwrócić uwagę na następujące informacje:Please note the following information:

 • CVE-2017-8585 Źle sformułowany certyfikat może spowodować odmowę usługi: istnieje luka w zabezpieczeniach platformy .NET Core 1.0, 1.1 i 2.0, dla której źle sformułowany certyfikat lub inne dane sformatowane zgodnie z ASN.1 mogą doprowadzić do odmowy usługi z powodu nieskończonej pętli w systemie Linux i macOS.CVE-2017-8585 Malformed Certificate can cause Denial of Service: There is a security vulnerability in .NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 where a malformed certificate or other ASN.1 formatted data could lead to a denial of service via an infinite loop on Linux and macOS. Administratorom systemu doradza się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych programu NET. Core do wersji 1.0.8, 1.1.5 i 2.0.1.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.8, 1.1.5 and 2.0.1. Deweloperom doradza się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 2.0.3 lub 1.1.5.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.0.3 or 1.1.5.

 • CVE-2017-8700 — obejście CORS może umożliwić ujawnienie informacji: istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET Core 1.0 i 1.1, która umożliwia obejście funkcji udostępniania zasobów między różnymi źródłami (CORS), co może prowadzić do ujawnienia informacji.CVE-2017-8700 CORS bypass can enable Information Disclosure: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0 and 1.1 where Cross-Origin Resource Sharing (CORS) can be bypassed, leading to information disclosure.

 • CVE-2017-11879 — otwarcie przekierowania może spowodować podniesienie uprawnień: istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET 2.0 Core, która umożliwia istnienie otwartego przekierowania, prowadzącego do podniesienia uprawnień.CVE-2017-11879 Open Redirect can cause Elevation Of Privilege: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 2.0 where an Open Redirect exists, leading to Elevation Of Privilege.

 • CVE-2017-11770 — odmowa usługi: istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET Core 1.0, 1.1 i 2.0, kiedy aplikacja jest obsługiwana za pośrednictwem sterownika Http.Sys systemu Windows, gdy źle sformułowane żądanie może prowadzić do odmowy usługi.CVE-2017-11770 Denial Of Service Vulnerability: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 when the application is hosted through Windows Http.Sys where a malformed request can lead to a Denial Of Service.

Nowe projekty utworzone za pomocą programu ASP.NET Core 1.0, ASP.NET Core 1.1 i ASP.NET Core 2.0 będą teraz korzystały z wersji pakietu, które zawierają wymienione powyżej aktualizacje zabezpieczeń.New projects created with ASP.NET Core 1.0, ASP.NET Core 1.1 and ASP.NET Core 2.0 will now use package versions that include the above security updates. W przypadku istniejących projektów użytkownicy mogą zaktualizować ich pakiety do nowszych wersji za pomocą okna dialogowego Zarządzaj pakietami NuGet.For existing projects, users can update their packages to newer versions using the Manage NuGet Packages dialog.

Zestaw narzędzi kompilatora MSVC MSVC Compiler Toolset

W programie Visual Studio 2017 15.5 zestaw narzędzi kompilatora MSVC został zaktualizowany do wersji 14.12, która jest zgodna z zestawem narzędzi 14.11 programu 15.4.In Visual Studio 2017 15.5, the MSVC compiler toolset in Build Tools has been updated to version to 14.12, which is compatible with the 15.4 version 14.11 toolset. Jeśli po uaktualnieniu programu Visual Studio 2017 do wersji 15.5 wystąpi problem z kompilowaniem kodu, możesz wymusić instalację zestawu narzędzi w wersji 14.11 obok zestawu narzędzi w wersji 14.12.In the event that you encounter an issue compiling your code after upgrading to Visual Studio 2017 15.5, you can force installation of the 14.11 toolset side-by-side with the 14.12 toolset. Zestaw narzędzi programu Visual Studio 2017 15.4 (14.11) można wybrać w obszarze Poszczególne składniki po zainstalowaniu obciążenia aplikacji klasycznych języka C++.The Visual Studio 2017 15.4 toolset (14.11) can be selected under the Individual Components tab, after installing the C++ Desktop workload.

Co nowego w języku C# What's New in the C# Compiler

Kompilator języka C# obsługuje teraz zestaw funkcji języka w wersji 7.2, takich jak na przykład:The C# compiler now supports the 7.2 set of language features including:

 • Obsługa typu Span<T> używanego w usługach Kestrel i CoreFX za pośrednictwem modyfikatora ref struct.Support for the Span<T> type being used throughout Kestrel and CoreFX via the ref struct modifier.
 • Modyfikator readonly struct: wymusza użycie atrybutu readonly dla wszystkich elementów członkowskich struktury.readonly struct modifier: Enforces that all members of a struct are readonly. Powoduje to dodanie warstwy poprawności do kodu i umożliwia kompilatorowi unikanie niepotrzebnego kopiowania wartości podczas uzyskiwania dostępu do elementów członkowskich.This adds a layer of correctness to code and also allows the compiler to avoid unnecessary copying of values when accessing members.
 • Parametry in/zwroty ref readonly: umożliwia bezpieczne przekazywanie i zwracanie struktur niemodyfikowalnych z tą samą wydajnością co w przypadku modyfikowalnych wartości ref.in parameters / ref readonly returns: Allows for unmodifiable structs to be safely passed and returned with the same efficiency as modifiable ref values.
 • Modyfikator dostępu private protected: ogranicza dostęp do części wspólnej elementów protected i internal.private protected access modifier: Restricts access to the intersection of protected and internal.
 • Argumenty nazwane inne niż końcowe: argumentów nazwanych można teraz używać w środku listy argumentów bez konieczności przekazywania wszystkich następujących po nich argumentów według nazwy.Non-trailing named arguments: Named arguments can now be used in the middle of an argument list without the requirement that all following arguments are passed by name as well.

Visual Studio Tools dla programu XamarinVisual Studio Tools for Xamarin

Ta wersja zawiera zaktualizowaną obsługę zestawów Xamarin SDK dla systemów iOS i Android:This release contains updated support for the Xamarin SDKs for iOS and Android:

Bieżący widok uruchamiania na żywoLive Run Current View

Tworzenie interfejsów użytkownika opartych na języku XAML stało się jeszcze łatwiejsze dzięki naszej nowej funkcji bieżącego widoku uruchamiania na żywo (rysunek 2).Building XAML-based user interfaces just got even easier with our new Live Run Current View feature (Figure 2). Możesz obserwować proces tworzenia interfejsu użytkownika podczas wpisywania tekstu w emulatorze systemu Android bez konieczności zapisywania, kompilowania lub ponownego wdrażania aplikacji.As you build out your user interface, see it come to life as you type in the Android emulator, without having to save, compile, or redeploy the app.

(Rysunek 2) Bieżący widok uruchamiania na żywo
(Figure 2) Live Run Current View

Xamarin Live PlayerXamarin Live Player

Aplikacja Xamarin Live Player umożliwia deweloperom ciągłe wdrażanie, testowanie i debugowanie swoich aplikacji bezpośrednio w urządzeniach z systemami iOS i Android.The Xamarin Live Player enables developers to continuously deploy, test, and debug their apps, directly on iOS and Android devices. Po pobraniu aplikacji Xamarin Live Player (dostępnej w sklepie App Store lub Google Play) można sparować urządzenie z programem Visual Studio i rozpocząć kompilowanie aplikacji mobilnych przy użyciu tylko programu Visual Studio i urządzenia przenośnego.After downloading the Xamarin Live Player app (available in the App Store or on Google Play), you can pair your device with Visual Studio and begin building mobile apps using just Visual Studio and your mobile device. Dzięki optymalizacji pod kątem rozwiązania Xamarin.Forms można teraz modyfikować kod XAML i w kilka minut zobaczyć zmiany w urządzeniu bez konieczności kompilowania lub oczekiwania na pełne wdrożenie.Optimized for Xamarin.Forms, you can now modify their XAML and see the changes reflected in moments on your device without having to compile or wait for a full deploy. W tej wersji oferujemy szereg rozszerzeń funkcjonalności naszej platformy Xamarin Live, w tym:This release brings numerous enhancements to our Xamarin Live functionality, including:

 • Inteligentniejsze debugowanie i uruchamianie na żywo: aplikacja Live Player będzie teraz automatycznie dopasowywać projekt startowy do odpowiedniej platformy podczas debugowania do aplikacji Xamarin Live Player (rysunek 3).Smarter Debug & Live Run: The Live Player will now automatically adjust your start-up project to the correct platform when debugging to the Xamarin Live Player (Figure 3). Na przykład jeśli wybrano system iOS i urządzenie Live Player sparowane z telefonem Google Pixel, środowisko IDE zaleci zmianę projektu startowego na system Android.For example, if iOS is selected and the Live Player device that is paired is a Google Pixel, the IDE will recommend you change your start-up project to Android.
 • Stan wdrożenia: możesz teraz śledzić stan „Debugowanie” do aplikacji Xamarin Live Player przy użyciu stanów wdrożenia na pasku stanu.Deployment Status: You can now track the status of a "Debug" to the Xamarin Live Player with deployment statuses in the status bar.
 • Integracja konsoli i okna błędu: dane wyjściowe rejestrowane w aplikacji będą teraz wyświetlane w oknie konsoli, a błędy będą teraz wyświetlane w oknie błędów w programie Visual Studio.Console & Error Window Integration: Output logged within the app will now appear within the Console window, and errors will now appear in the Errors window in Visual Studio.
 • Menu kontekstowe i skrót klawiaturowy na potrzeby uruchamiania na żywo: chcieliśmy ułatwić natychmiastowe wizualizowanie interfejsu użytkownika języka XAML, dlatego dodaliśmy menu kontekstowe i skrót klawiaturowy — dzięki nim możesz szybko i łatwo wyświetlać podgląd stron XAML.Live Run Context Menu & Keyboard Shortcut: We wanted to make it easy to instantaneously visualize your XAML UI, so we added a context menu and keyboard shortcut to make previewing your XAML pages fast and easy.
 • Przełączanie dokumentów podczas uruchamiania na żywo: w przypadku kompilowania interfejsów użytkownika typowa czynność to przełączanie między różnymi dokumentami XAML.Live Run Document Switching: When building out UIs, it's common to switch between different XAML documents. Zmiana aktywnego dokumentu w programie Visual Studio spowoduje automatyczne uruchomienie na żywo każdej otwartej strony XAML, dzięki czemu będzie można prosto przełączać się między różnymi stronami, co będzie od razu odzwierciedlane w urządzeniu.Changing the active document in Visual Studio will automatically live run whatever XAML page you have open, so you can easily switch back-and-forth between different pages and have them reflected on your device instantaneously.

Animacja pary Xamarin Live Player, wdrożenie i tryby edycji na żywo.

(Rysunek 3) Animacja pary Xamarin Live Player, wdrożenie i tryby edycji na żywo
Animation of the Xamarin Live Player pair, deployment, and live edit modes.
(Figure 3) Animation of the Xamarin Live Player pair, deployment, and live edit modes

SzablonyTemplates

Plik -> Nowy projekt -> Aplikacja mobilna (Rysunek 4) właśnie stało się łatwiejsze dzięki aktualizacjom międzyplatformowego kreatora szablonów dla aplikacji systemów iOS, Android i Windows, w tym:File -> New Project -> Mobile App (Figure 4) just got easier with updates to the cross-platform template wizard for iOS, Android, and Windows apps, including:

 • Obsługa programu .NET Standard — teraz można utworzyć nową międzyplatformową aplikację Xamarin, która używa programu .NET Standard 2.0 jako strategii udostępniania kodu..NET Standard Support - You can now create a new cross-platform Xamarin app that uses .NET Standard 2.0 as a code sharing strategy.
 • Pole wyboru Platformy docelowe — wybierz interesujące Cię platformy w obszarze Plik -> Nowy.Target Platforms Checkbox - Select what platforms you care about at File -> New.
 • PackageReference — wszystkie szablony teraz domyślnie używają PackageReference, nowego prostego sposobu zarządzania pakietami NuGet w aplikacjach platformy Xamarin.PackageReference - All templates now default to using PackageReference, a new easy way to manage NuGet packages in your Xamarin apps.
 • Ulepszenia wydajności rozwijania — szablony powinny być teraz rozwijane znacznie szybciej niż wcześniej.Unfold performance enhancements - Templates should now unfold much faster than before. W najbardziej ekstremalnych przypadkach może czas rozwijania może poprawić się nawet 40 razy.In the most extreme cases, you may see up to a 40x improvement in unfold time.

File -> New -> Mobile App

(Rysunek 4) Plik -> Nowy -> Ustawienia aplikacji mobilnej
File -> New -> Mobile App
(Figure 4) The File -> New -> Mobile App setting"

Zdalny symulator systemu iOSRemoted iOS Simulator

Zdalny symulator systemu iOS umożliwia proste debugowanie i testowanie aplikacji systemu iOS w symulatorze całkowicie z poziomu programu Visual Studio w systemie Windows.The Remoted iOS Simulator provides you with an easy way to debug and test iOS apps on the simulator entirely from Visual Studio on Windows. Obsługuje on wszystkie funkcje symulatora systemu iOS na komputerze Mac i oferuje jeszcze więcej możliwości — w tym obsługę wielodotyku.It supports everything that the iOS Simulator on Mac can do and even more - including multi-touch support! Począwszy od programu Visual Studio 2017 w wersji 15.5, zdalny symulator systemu iOS jest dostępny we wszystkich wersjach programu Visual Studio, w tym w bezpłatnej wersji Community Edition.Beginning in Visual Studio 2017 version 15.5, the Remoted iOS Simulator is now available in all Visual Studio Editions, including the free Community Edition.

Menedżer zestawów Xamarin Android SDKXamarin Android SDK Manager

Zarządzanie zestawami Android SDK właśnie stało się prostsze menedżerowi zestawów Xamarin Android SDK.Managing your Android SDKs just got easier with the new Xamarin Android SDK Manager. Nowego menedżera zestawów SDK można używać po przejściu do pozycji Narzędzia -> Android -> Menedżer zestawów Android SDK w programie Visual Studio.You can use the new SDK Manager by going to Tools -> Android -> Android SDK Manager in Visual Studio.

Ulepszenia narzędzi języka F# F# Tooling Improvements

W programie Visual Studio 2017 w wersji 15.5 skoncentrowaliśmy się na obsłudze narzędzi języka F# dla projektów zestawu .NET Core SDK.In the Visual Studio 2017 15.5 release, we focused on F# tooling support for .NET Core SDK projects. Obsługiwane są teraz następujące funkcje:The following are now supported:

 • Można tworzyć nowe aplikacje konsoli oprogramowania .NET Core, biblioteki oprogramowania .NET Standard oraz projekty testów jednostkowych .NET Core po wybraniu pozycji Plik > Nowy projekt.You can create new .NET Core console apps, .NET Standard libraries, and .NET Core unit test projects from File > New Project.
 • Dodaliśmy obsługę istniejących projektów oprogramowania .NET Core i .NET Standard.We added support for existing .NET Core and .NET Standard projects.
 • Dodaliśmy obsługę istniejących projektów .NET Core SDK przeznaczonych dla wersji programu .NET Framework.We added support for existing .NET Core SDK projects that target a .NET Framework version.
 • Odwołania między projektami są obsługiwane.Project-to-project references are supported.
 • Dodaliśmy obsługę internetowych projektów zestawów SDK (np. projektów ASP.NET Core w języku F# lub projektu używającego szablonu Giraffe).We added support for Web SDK projects (e.g., F# ASP.NET Core projects or a project using the Giraffe template).
 • Można teraz kliknąć prawym przyciskiem narzędzia publikowania w internetowych projektach zestawów SDK.You can now right-click Publish tooling with Web SDK projects.
 • Obsługiwane jest automatyczne generowanie potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania przy użyciu narzędzi usług Visual Studio Team Services.Autogenerating a CI/CD pipeline with Visual Studio Team Services tooling is supported.

Wprowadzono również sporo ulepszeń narzędzi Visual F#, które nie są skoncentrowane na projektach .NET Core SDK.There have also been quite a few improvements to the Visual F# tooling that are not focused on .NET Core SDK projects. Obejmują one:They include:

 • Polecenie Przejdź do definicji z języka F# do języka C# (autorzy: Saul Rennison i Vasily Kirichenko).Go to Definition from F# to C#, by Saul Rennison and Vasily Kirichenko.
 • Kolorowanie dla motywu Niebieski (dodatkowy kontrast) (autorzy: Microsoft i Vasily Kirichenko).Colorization for Blue (Extra Contrast) theme, by Microsoft and Vasily Kirichenko.
 • Rozmiar stron właściwości będzie teraz automatycznie prawidłowo ustawiany na różnych monitorach.Property pages will auto-size correctly on different monitors.
 • Automatyczne ustawianie inteligentnego wcięcia dla nowych wierszy, gdy wcięcie ma wartość „Inteligentne” (autor: Duc Nghiem Xuan).Smart auto-indent for new lines when indentation is set to "Smart", by Duc Nghiem Xuan.
 • Automatyczne usuwanie wcięcia nawiasów zamykających, gdy wcięcie ma wartość „Inteligentne” (autor: Saul Rennison).Auto-deindentation for closing brackets when indentation is set to "Smart", by Saul Rennison.
 • Pola wyliczenia mogą być teraz wyświetlane jako symbole w etykietkach narzędzi i obszarach znajdowania wszystkich odwołań, przechodzenia do wszystkich i zmiany nazwy wstawionego elementu (autor: Vasily Kirichenko).Enumeration fields are now able to be seen as symbols in tooltips, Find All References, Go to All, and Inline Rename, by Vasily Kirichenko.
 • Komentarze dokumentacji XML oddzielane symbolami nowego wiersza nie są dołączane do bieżącego komentarza dokumentacji XML w oknach wyświetlanych po najechaniu kursorem (autor: Vasily Kirichenko).XML doc comments which are separated by newlines are not prepended to the current XML doc comment in hovers, by Vasily Kirichenko.
 • Dokumentacja XML dla słowa kluczowego ref została poprawiona (autor: CHBen).The XML documentation for the ref keyword has been corrected by CHBen.
 • Wiele poprawek usterek i ulepszeń wydajności.Multiple bug fixes and performance improvements.

Wszelkie problemy należy zgłaszać w naszym repozytorium GitHub.Please file any issues you find on our GitHub repository.

Zmiany Instalatora języka F# Changes in F# Setup

Zmieniliśmy sposób uzyskiwania środowiska języka F#:We have changed the way that you acquire F#:

 • W przypadku instalowania obciążenia wymagającego programu .NET Core 2.0 domyślnie zostanie również zainstalowana obsługa języka F#.If you install a Workload that requires .NET Core 2.0, it will also install F# language support by default. Teraz służą do tego obciążenia programów .NET Core i ASP.NET oraz platformy Azure.The .NET Core, ASP.NET, and Azure workloads now do this.
 • Nazwa pola wyboru „Obsługa języka F#” w obciążeniach tworzenia aplikacji klasycznych .NET, przetwarzania i magazynowania danych oraz aplikacji analitycznych i przeznaczonych do badania danych została zmieniona na „Obsługa pulpitu języka F#”.The "F# language support" checkbox in the .NET desktop development, Data storage and processing, and Data science and analytical applications workloads have been renamed to "F# desktop support".

Ulepszenia kompilatora języka F# 4.1F# 4.1 Compiler Improvements

W tej wersji wprowadziliśmy szereg poprawek usterek kompilatora języka F# 4.1:There are a number of bug fixes in the F# 4.1 compiler with this release:

 • Ulepszenia generowania plików PDB w kompilatorze języka F#, które rozwiązują pięć znanych problemów dotyczących debugowania F# powstałych w roku 2014.Improvements to PDB generation in the F# compiler, fixing five known issues in debugging F# dating back to 2014.
 • Naprawiono problem polegający na nieprawidłowym rozpoznawaniu pól rekordu przez kompilator (autor: Vasily Kirichenko).A fix for record fields being incorrectly resolved by the compiler, by Vasily Kirichenko.
 • Zadanie StartAsTask teraz prawidłowo oczekuje na ukończenie anulowania (autor: Matthias Ditrich).StartAsTask will now properly wait for cancellation to finish, by Matthias Ditrich.
 • Odwołania do zestawu są teraz tworzone, jeśli typ jest używany tylko w atrybucie.Assembly references are now created when a type is used in an attribute only.
 • Sumy rozłączne struktur o pojedynczym przypadku o takiej samej nazwie przypadku nie są już dyskretnie konwertowane na typ obiektu.Single-case struct discriminated unions with the same case name are no longer silently converted to an object type.
 • Możliwa nieskończona pętla asynchroniczna w procesie MailboxProcess.A possible endless async loop on MailboxProcess. Problem z odbieraniem został rozwiązany.Receive has been fixed.

Ulepszenia języka Visual C++ Visual C++ Improvements

Masz teraz możliwość importowania istniejących projektów CMake i konfiguracji pamięci podręcznej do środowiska IDE, wybierając kolejno pozycje Plik > Otwórz > CMake.You now have the ability to import existing CMake projects and cache configurations into the IDE via File > Open > CMake.

Obsługa otwierania folderu dla operacji eksportu kompilatora online ARM Open Folder Support for ARM Online Compiler Exports

Wybierz opcję w obciążeniu języka Linux C++ dla projektów osadzonych i IoT. Umożliwi to edytowanie i kompilowanie projektów przeznaczonych dla mikrokontrolerów ARM.Choose the option in the Linux C++ workload for Embedded and IoT projects and you can edit and compile projects targeting ARM microcontrollers. Obsługujemy otwieranie projektów eksportowanych w ramach systemu GCC z kompilatora online ARM. Można je będzie następnie kompilować lokalnie między sobą w programie Visual Studio.We support opening projects exported as GCC from the ARM online compiler that can then be cross-compiled locally from within Visual Studio. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z wpisem w naszym blogu dotyczącym programowania w usłudze ARM przy użyciu języka Visual C++.For more information, see our blog post on Visual C++ for ARM development.

Zadania zdalne Remote Tasks

Funkcja otwierania folderu obsługuje teraz zadania zdalne.Open folder now supports remote tasks. Są to zadania wykonywane w systemie zdalnym za pośrednictwem protokołu Secure Shell (SSH).These are tasks that execute on a remote system over Secure Shell (SSH). Te zadania można skonfigurować do kopiowania plików na maszynie docelowej w celu wykonywania czynności, takich jak kompilowanie kodu przy użyciu programu make w systemie Linux.These tasks can also be configured to copy files to the target machine for doing things like compiling code with make on a Linux system. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z wpisem w naszym blogu dotyczącym korzystania z zadań zdalnych w programie Visual Studio.To learn more, see our blog post on using remote tasks in Visual Studio.

Ulepszenia standardowej biblioteki szablonówImprovements for the Standard Template Library

W witrynie internetowej otwartych standardów można znaleźć szereg stron dla grup tworzących otwarte standardy.The Open Standards website holds a number of pages for groups producing open standards. Dodaliśmy te ulepszenia do standardowej biblioteki szablonów w zakresie standardu języka C ++17:We added these improvements to the Standard Template Library regarding the C++17 standard:

 • not_fn(): dokument P0005R4 zaleca akceptowanie integratora funkcji not_fn z dokumentu Library Fundamentals TS v2 jako elementu zamiennego dla starych elementów logicznych negacji not1 i not2.not_fn(): P0005R4 recommends adopting the not_fn function binder from the Library Fundamentals TS v2 as a replacement for the old negators, not1 and not2.
 • Zmiana sformułowania elementu enable_shared_from_this: P0033R1 Re-enabling shared_from_this.Rewording enable_shared_from_this: P0033R1 Re-enabling shared_from_this.
 • Szczątkowe części biblioteki są oznaczane jako przestarzałe: P0174R2.Deprecating Vestigial Library Parts: P0174R2. Szereg funkcji standardowej biblioteki języka C++ wraz z upływem lat został zastąpiony dodatkami lub nie spełniały one swojego oczekiwanego celu.A number of features of the C++ Standard library have been surpassed by additions over the years, or we have learned do not serve their intended purpose as well as originally expected. W tym dokumencie zaproponowano oznaczenie funkcji, dla których są dostępne lepsze, prostsze lub bardziej przejrzyste opcje, jako przestarzałych.This paper proposed deprecating features where better, simpler, or clearer options are available.
 • Usuwanie obsługi alokatora w funkcji std::function: P0302R1.Removing Allocator Support In std::function: P0302R1. Funkcja std::function szablonu klasy ma kilka konstruktorów akceptujących argument alokatora, ale semantyka jest niejasna i wystąpiły problemy techniczne dotyczące przechowywania alokatora w kontekście typu wymazanego, a następnie odzyskiwania tego alokatora później na potrzeby dowolnych alokacji wymaganych podczas przydzielania kopii.The class template std::function has several constructors that take an allocator argument, but the semantics are unclear, and there are technical issues with storing an allocator in a type-erased context and then recovering that allocator later for any allocations needed during copy assignment. Te konstruktory powinny być usuwane.Those constructors should be removed.
 • Poprawki dla not_fn(): P0358R1.Fixes for not_fn(): P0358R1. Zaproponowano nowe sformułowanie funkcji std::not_fn, które — wśród innych ulepszeń — zapewnia obsługę propagacji kategorii wartości w przypadku wywołania otoki.The new wording for std::not_fn is proposed, that amongst other improvements, provides support of propagation of value category in case of wrapper invocation.
 • shared_ptr<T[]>, shared_ptr<T[N]>: P0414R2.shared_ptr<T[]>, shared_ptr<T[N]>: P0414R2. Scalanie zmian (shared_ptr) z dokumentu Library Fundamentals do wersji C++17.Merging shared_ptr changes from Library Fundamentals to C++17.
 • Naprawianie elementu shared_ptr dla tablic: P0497R0.Fixing shared_ptr for Arrays: P0497R0. Poprawki obsługi elementu shared_ptr dla tablic.Fixes to shared_ptr support for arrays.
 • Oznaczanie elementu shared_ptr::unique() jako przestarzałego: P0521R0.Deprecating shared_ptr::unique(): P0521R0. Proponowane rozwiązanie dla urzędu certyfikacji 14 (shared_ptr use_count/unique).Proposed Resolution for CA 14 (shared_ptr use_count/unique).
 • Oznaczanie składnika codecvt jako przestarzałego: P0618R0, nie jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów z transkodowaniem Unicode, ten składnik biblioteki powinien zostać zlikwidowany (załącznik D).Deprecating codecvt: P0618R0, is not the best way to address Unicode transcoding, this library component should be retired to Annex D.
 • Usuwanie specyfikacji wyjątków dynamicznych: P0003R5.Removing Dynamic Exception Specifications: P0003R5. Specyfikacje wyjątków dynamicznych zostały oznaczone jako przestarzałe w wersji C++11.Dynamic exception specifications were deprecated in C++11. Funkcja jest usuwana z wersji C ++17 przy równoczesnym zachowaniu (nadal) przestarzałej specyfikacji throw() wyłącznie jako aliasu dla elementu noexcept(true).Removing the feature from C++17, while retaining the (still) deprecated throw() specification strictly as an alias for noexcept(true).
 • Łączenie map i zestawów: P0083R3.Splicing Maps and Sets: P0083R3. Ten projekt umożliwia wykonywanie operacji łączenia wszelkiego rodzaju, przenoszenie elementów (w tym kluczy mapy) poza kontener oraz korzystanie z szeregu innych użytecznych operacji i projektów.This design allows splicing operations of all kinds, moving elements (including map keys) out of the container, and a number of other useful operations and designs. Jest to rozszerzenie kontenerów asocjacyjnych i nieuporządkowanych asocjacyjnych na potrzeby obsługi modyfikowania węzłów.It is an enhancement to the associative and unordered associative containers to support the manipulation of nodes. Jest to czysty dodatek do biblioteki standardowej.This is a pure addition to the Standard Library.
 • Wyjaśnienie dotyczące elementu insert_return_type: P0508R0.Clarifying insert_return_type: P0508R0. Kontenery asocjacyjne z unikatowymi kluczami i kontenery nieuporządkowane z unikatowymi kluczami mają wstawienie funkcji elementu członkowskiego, które zwraca typ zagnieżdżony insert_return_type.The associative containers with unique keys, and the unordered containers with unique keys have a member function insert that returns a nested type insert_return_type. Ten typ zwracany jest specjalizacją typu określoną w tej sekcji.That return type is a specialization of the type specified in this section.
 • Zmienne śródwierszowe standardowej biblioteki szablonów: P0607R0.Inline Variables for the STL: P0607R0.

Ulepszenia kompilatora języka Visual C++Visual C++ Compiler Improvements

Kompilator języka Visual C++ obsługuje około 75% funkcji wersji C++17, w tym wiązania strukturyzowane, wyrażenia lambda constexpr, if constexpr, zmienne wbudowane, wyrażenia zwijania, literałów typu hexfloat i dodawanie elementu noexcept do systemu typów.The Visual C++ compiler supports about 75% of the C++17 features, including structured bindings, constexpr lambdas, if constexpr, inline variables, fold expressions, hexfloat literals, and adding noexcept to the type system. Są one dostępne w obszarze przełącznika /std:c++17.These are available under the /std:c++17 switch. Tryb zgodności /permissive- obejmuje częściową obsługę dwuetapowego wyszukiwania nazw i ulepszoną usługę rozwinięcia pakietu na potrzeby szablonów ze zmienną liczbą argumentów.The /permissive- conformance mode includes partial support for two-phase name lookup and improved pack expansion support for variadic templates. Ponadto tryb /permissive- został dodany jako nowe menu rozwijane Język we właściwościach projektu dla projektów C++.Additionally, /permissive- mode has been added as new Language drop-down menu in the project properties for C++ projects.

Ulepszenia optymalizatora języka Visual C++Visual C++ Optimizer Improvements

Zespół ds. generowania kodu C++ wprowadził ulepszenia istniejących optymalizacji kompilatora i dodał nowe optymalizacje w wersji 15.5.The C++ code generation team has made improvements to existing compiler optimizations, and added new optimizations in the 15.5 release.

Wybierz ulepszenia konsolidatora:Select linker improvements:

 • Nowa implementacja elementu /OPT:ICF jest szybsza: przyspieszenia czasu łączenia aż do 9%.You will experience new and faster /OPT:ICF implementation: up to 9% link time speedups.
 • Wprowadziliśmy poprawki konsolidacji przyrostowej.We made fixes to incremental linking. Konsolidacja przyrostowa nigdy nie będzie przebiegać wolniej niż konsolidacja pełna.Incremental linking will never be slower than full linking.

Wybierz ulepszenia istniejących optymalizacji:Select improvements to existing optimizations:

 • Ulepszyliśmy algorytm heurystyczny wektoryzowania wyrażeń warunkowych.We improved vectorizer heuristic for conditional expressions.
 • Wprowadziliśmy ulepszenia optymalizacji przełącznika loop-if-unswitching.We enhanced loop-if-unswitching optimization.
 • Wprowadziliśmy ulepszenia odwijania pętli.We made improvements to loop unrolling.
 • Ulepszyliśmy generowanie kodu dla minimalnej/maksymalnej liczby zmiennoprzecinkowej.We improved float min/max codegen.

Wybierz nowe funkcje optymalizacji:Select new optimizations:

 • Ulepszyliśmy i wyeliminowaliśmy nadmiarowe (i częściowo nadmiarowe) instrukcje optymalizatora architektury SSA.We improved and eliminated redundant (and partially redundant) instructions to SSA Optimizer.
 • Zoptymalizowaliśmy wektoryzację magazynów warunkowych wartości skalarnych.We optimized vectorization of conditional scalar stores.
 • Połączyliśmy wywołania funkcji sin(x) i cos(x) w funkcji sincos(x).We combine calls sin(x) and cos(x) to sincos(x).

Język Visual C++ obsługuje rozszerzenia AVX-512 firmy Intel, w tym instrukcje dotyczące długości wektora, które udostępniają nowe funkcje w rozszerzeniach AVX-512 w rejestrach w wersji 128- i 256-bitowej.Visual C++ supports Intel's AVX-512, including the Vector Length instructions that bring new functions in AVX-512 to 128- and 256-bit wide registers.

Publikujemy ponad 20 nowych funkcji sprawdzania podstawowych wytycznych dotyczących języka C++ w analizie kodu języka C++.We are shipping over 20 new C++ Core Guidelines checks in C++ code analysis. Funkcje te obejmują sprawdzanie poprawności wskaźnika inteligentnego, prawidłowego użycia inicjatorów globalnych i użycia flag konstrukcji, takich jak goto i bad_cast.These checks cover smart pointer correctness, correct use of global initializers, and flagging uses of constructs like gotoand bad_cast.

Niektóre numery ostrzeżeń, które można znaleźć w wersji 15.3, nie są już dostępne w wersji 15.5.Some warning numbers you may find in 15.3 are no longer available in 15.5. Ostrzeżenia te zostały zastąpione bardziej szczegółowymi operacjami sprawdzania.These warnings were replaced with more specific checks.

Wbudowana obsługa platformy Google Test i biblioteki Boost.Test Built-in Support for Google Test and Boost.Test Framework

Zapisuj, odnajduj i uruchamiaj testy jednostkowe Google Test i Boost.Test w programie Visual Studio.Write, discover, and run your Google Test and Boost.Test unit tests in Visual Studio. Domyślnie Eksplorator testów obsługuje teraz platformę Google Test i bibliotekę Boost.Test.By default, the Test Explorer now supports the Google Test and Boost.Test frameworks. Jeśli uaktualniasz z poprzedniej instalacji programu Visual Studio, otwórz Instalator programu Visual Studio, kliknij polecenie „Modyfikuj” w wystąpieniu programu Visual Studio i zaznacz pola „Test Adapter for Google Test” i „Test Adapter for Boost.Test” w obszarze „Programowanie aplikacji klasycznych w języku C++”.If you are upgrading from a previous Visual Studio installation, open the Visual Studio Installer, click "Modify" on your Visual Studio instance, and check the "Test Adapter for Google Test" and “Test Adapter for Boost.Test” boxes under "Desktop development with C++". Łatwo utwórz nowy projekt Google Test: wybierz kolejno pozycje Plik > Nowy > Projekt > Visual C++ > Test > Google Test.Easily create a new Google Test project: select File > New > Project > Visual C++ > Test > Google Test.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stronami How to use Google Test for C++ in Visual Studio (Jak używać platformy Google Test dla języka C++ w programie Visual Studio) i How to use Boost.Test for C++ in Visual Studio (Jak używać biblioteki Boost.Test dla języka C++ w programie Visual Studio w witrynie Microsoft Docs.For more information please refer to the How to use Google Test for C++ in Visual Studio and How to use Boost.Test for C++ in Visual Studio pages on Microsoft Docs.

Visual Studio Web Tools Visual Studio Web Tools

 • Udoskonalono formatowanie składni Razor.Razor syntax formatting has been improved.
 • Ulepszyliśmy środowisko publikowania aplikacji platformy ASP.NET na maszynach wirtualnych Azure Virtual Machines.We improved the experience for publishing ASP.NET applications to Azure Virtual Machines.

Narzędzia kontenerów Docker Docker Container Tooling

 • Narzędzia programu Visual Studio dla kontenerów Docker obsługują teraz wieloetapowe pliki Dockerfile, dzięki czemu tworzenie zoptymalizowanych obrazów kontenera zostało uproszczone.Visual Studio's tools for Docker containers now support multi-stage Dockerfiles, to streamline the creation of optimized container images.
 • Jeśli używasz programu Visual Studio na komputerze z systemem Windows 10 w wersji 1709 lub systemem Windows Server w wersji 1709, obrazy kontenera będą domyślnie korzystać z systemu Windows Server w wersji 1709.If you are running Visual Studio on a machine running Windows 10 version 1709 or Windows Server version 1709, your container images will utilize Windows Server version 1709 by default. Można to zmienić, edytując plik Dockerfile.You can change this by editing the Dockerfile. Pamiętaj, że obrazy kontenera, które korzystają ze starszych wersji systemu Windows, będą uruchamiane tylko w systemie Windows 10 w wersji 1709 i systemie Windows Server w wersji 1709 w trybie izolacji funkcji Hyper-V.Please note that container images that utilize older versions of Windows will only run on Windows 10 version 1709 and Windows Server version 1709 in Hyper-V isolation mode. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Windows Container Version Compatibility (Zgodność wersji kontenerów systemu Windows).For more details, please see Windows Container Version Compatibility page.
 • Domyślnie program Visual Studio będzie automatycznie ściągać, kompilować i uruchamiać niezbędne obrazy kontenera w tle podczas otwierania projektu obsługującego platformę Docker.By default, Visual Studio will automatically pull, build, and run the necessary container images in the background when you open a project that has Docker support. Tę opcję można wyłączyć za pomocą ustawienia Automatycznie uruchom kontenery w tle w programie Visual Studio.You can disable this via the Automatically start containers in background setting in Visual Studio.

Ulepszenia języka TypeScript/JavaScriptTypeScript/JavaScript Improvements

Obsługa usługi Angular 2Angular 2 Support

Deweloperzy usługi Angular 2 mogą teraz wyświetlać błędy, zakończenia i nawigację kodu we wbudowanych szablonach i plikach szablonów NGML.Angular2 developers can now see errors, completions, and code navigation in inline templates and .ngml template files. Zobacz przykładowe repozytorium, aby zapoznać się z omówieniem i instrukcjami.See the sample repo for an overview and instructions.

Usprawnienia wydajnościPerformance Improvements

Dodaliśmy pole wyboru „Analizuj tylko projekty zawierające pliki otwarte w edytorze” w obszarze strony Opcje projektu na stronie edytora tekstu w języku JavaScript/TypeScript.We've added an "Only analyze projects which contain files opened in the editor" checkbox under the JavaScript/TypeScript Text Editor Project Options page. Ta opcja poprawi wydajność i niezawodność w dużych rozwiązaniach.This option will improve performance and reliability in large solutions. Pamiętaj, że gdy to pole wyboru jest zaznaczone, będzie trzeba przeprowadzić kompilację rozwiązania, aby wyświetlić kompletną listę błędów języka TypeScript we wszystkich plikach.Note that when this box is checked, you will need to perform a Solution build to see a complete list of TypeScript errors in all files.

Rozwiązaliśmy problem powodujący, że usługa językowa TypeScript/JavaScript zużywa więcej pamięci niż planowano, co może spowodować załadowanie niewłaściwej wersji języka TypeScript w rozwiązaniach dotyczących wielu projektów.We fixed an issue that caused the TypeScript/JavaScript language service to use more memory than intended and could cause the wrong version of TypeScript to be loaded in multi-project solutions.

Narzędzia programu Windows Communication Foundation (WCF)Windows Communication Foundation (WCF) Tools

Dostawca usługi połączonej WCF Web Service Reference (rysunek 5) jest teraz częścią programu Visual Studio 15.5.The WCF Web Service Reference connected service provider (Figure 5) is now part of Visual Studio 15.5.

WCF Web Service Reference

(Rysunek 5) WCF Web Service Reference
WCF Web Service Reference
(Figure 5) WCF Web Service Reference

Aby korzystać z tego narzędzia, kliknij prawym przyciskiem myszy element projektu Zależności w projekcie platformy .Net Core i wybierz opcję Dodaj połączone usługi, a następnie wprowadź adres usługi internetowej, dla której chcesz wygenerować kod.To use this tool, right click on the Dependencies project item in your .Net Core project and select the Add Connected Service option, and enter the address of the web service that you want to generate code for. Wygenerowany kod serwera proxy klienta WCF jest zapisywany w pliku C# automatycznie dodawanym do projektu.The generated WCF client proxy code is saved into a C# file that is automatically added to your project. Dzięki temu kod oparty na platformie .NET Core może łatwo komunikować się z usługą internetową.This will allow your .NET Core based code to easily communicate with the web service.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź w usłudze GitHub stronę informacji o wersji rozszerzenia WCF Web Service Reference.Please visit the WCF Web Service Reference release notes in GitHub for more details.

Debugowanie i diagnostykaDebugging and Diagnostics

Debugowanie aplikacji w produkcji przy użyciu debugera migawkiDebug In-production Apps with the Snapshot Debugger

Punkty przyciągania i punkty rejestrowania umożliwiają debugowanie względem aplikacji ASP.NET i ASP.NET Core uruchomionych w usłudze Azure App Services przy minimalnym wpływie na aplikację.You can now use Snappoints and Logpoints to debug against ASP.NET and ASP.NET Core applications running in Azure App Services with minimal impact to the app.

 • Ustaw punkty przyciągania (rysunek 6), aby przechwytywać stan aplikacji, w tym Elementy lokalne, Czujki i Stos wywołań.Set Snappoints (Figure 6) to capture the state of your app, including Locals, Watches, and the Call Stack. W przeciwieństwie do punktów przerwania aplikacja nie zostanie zatrzymana w momencie trafienia punktu przyciągania.Unlike breakpoints, your app will not stop when a Snappoint is hit.

Snappoints

(Rysunek 6) Punkty przyciągania
Snappoints
(Figure 6) Snappoints

 • Punkty rejestrowania (rysunek 7) umożliwiają rejestrowanie nowych wiadomości z aplikacji bez konieczności dodawania kodu lub ponownego wdrażania aplikacji.Use Logpoints (Figure 7) to log new messages from your app without needing to add code or redeploy your application.

Logpoint

(Rysunek 7) Punkty rejestrowania
Logpoint
(Figure 7) Logpoints

Obsługa osadzonego źródła i osadzonych plików PDB Embedded Source and Embedded PDB Support

Przy użyciu osadzonego źródła debuger programu Visual Studio może teraz wyodrębniać pliki źródłowe dla zarządzanych danych binarnych bezpośrednio z plików PDB i korzystać z nich.With Embedded Source, the Visual Studio Debugger can now extract and use source files for managed binaries directly from the PDB files. Łącząc osadzone źródło z osadzonymi plikami PDB, możesz tworzyć w pełni autonomiczne pliki binarne obsługujące debugowanie.Combine Embedded Source with Embedded PDB to create fully standalone debuggable binaries. Dowiedz się więcej o używaniu/osadzaniu przełącznika kompilatora.Learn more about using the /embed compiler switch.

Teraz można również debugować za pomocą funkcji Edytuj i kontynuuj dla kodu zarządzanego podczas kompilowania przy użyciu osadzonych plików PDB.You can also now debug using Edit and Continue for managed code when building with Embedded PDBs.

Krok do tyłu podczas debugowania przy użyciu środowiska IntelliTraceStep-back While Debugging with IntelliTrace

Nowa funkcja debugowania typu Krok do tyłu w funkcji IntelliTrace umożliwia automatyczne utworzenie migawki aplikacji w każdym punkcie przerwania i kroku debugera.With the new IntelliTrace Step-back debugging feature, IntelliTrace automatically takes a snapshot of your application on each breakpoint and debugger step. Dzięki temu można wrócić do poprzednich punktów przerwania lub kroków i wyświetlić stan aplikacji z przeszłości.This enables you to go back to previous breakpoints or steps and view the state of the application as it was in the past.

Ta funkcja jest dostępna w rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10 lub nowszej. Obecnie obsługuje debugowanie dla platform ASP.NET i WinForms, programu WPF, zarządzanych aplikacji konsolowych oraz zarządzanych bibliotek klas (rysunek 8).This feature is available on Windows 10 Anniversary Update and above, and currently supports debugging ASP.NET, WinForms, WPF, managed console apps, and managed class libraries (Figure 8). Aby włączyć tę funkcję, przejdź do ustawień Narzędzia > Opcje > IntelliTrace, a następnie wybierz pozycję Migawki i zdarzenia funkcji IntelliTrace.To enable the feature, go to Tools > Options > IntelliTrace settings and select IntelliTrace events and snapshots.

stepback

(Rysunek 8) Krok do tyłu podczas debugowania przy użyciu funkcji IntelliTrace
stepback
(Figure 8) Step-back while debugging with IntelliTrace

Uzyskiwanie dostępu do zasobów platformy Azure w programie Visual Studio przy włączonym dostępie warunkowymAccessing Azure Resources from Visual Studio with Conditional Access Enabled

Program Visual Studio obsługuje teraz dostęp do zasobów platformy Azure z włączonym dostępem warunkowym, który wymaga uwierzytelniania za pomocą funkcji 2FA, nawet jeśli samo konto nie wymaga uwierzytelniania 2FA.Visual Studio now supports access to Azure resources that have conditional access enabled that requires you to authenticate with 2FA, even if your account itself does not require 2FA. Wcześniej jeśli logowanie do konta wymagało uwierzytelniania 2FA, program Visual Studio monitował o użycie funkcji 2FA, po czym można było uzyskać dostęp do wszystkich zasobów, które wymagały uwierzytelniania 2FA. Jeśli jednak konto nie wymagało uwierzytelniania 2FA, program Visual Studio nie mógł uzyskać dostępu do tych zasobów 2FA.Previously, if your account required 2FA to sign in, Visual Studio would prompt for 2FA and you could then access any resources that required 2FA; but if your account did not require 2FA, Visual Studio would fail to access those 2FA resources.

Teraz — gdy konta nie wymagają uwierzytelniania 2FA, ale zasoby tak — można uwierzytelnić konto w programie Visual Studio bez użycia funkcji 2FA, podczas pierwszej próby uzyskania dostępu do zasobu platformy Azure wymagającego uwierzytelniania 2FA program Visual Studio wyświetli monit o ponowne uwierzytelnienie i tym razem będzie wymagać uwierzytelniania 2FA przed uzyskaniem dostępu do zasobu.Now, when accounts do not require 2FA but resources do, you may authenticate your account within Visual Studio without 2FA, and when you first try to access an Azure resource that requires 2FA, Visual Studio will prompt you to re-authenticate and this time will require 2FA to enable access to your resource.

Obsługa narzędzi pakietu Office w Sklepie Windows Office Tooling Support for Office in the Windows Store

Projekty internetowych dodatków pakietu Office i projekty VSTO obsługują teraz programowanie przy użyciu pakietu Office w Sklepie Windows.Office Web Add-in projects and VSTO Projects now support development with Office in the Windows Store. Można tworzyć, kompilować, debugować i publikować projekty dodatków internetowych i projekty VSTO za pomocą pakietu Office w Sklepie Windows.You can create, build, debug, and publish Web Add-in projects and VSTO projects using Office in the Windows Store.

 • Aktualizacja Fall Creators Update (wersja 1709) dla systemu Windows 10 lub systemu Windows Server 2016 jest wymagana do używania narzędzi pakietu Office z pakietem Office w Sklepie Windows.The Fall Creators Update (version 1709) for Windows 10 or Windows Server 2016 is required to use the Office Tooling with Office in the Windows Store.

Visual Studio Tools for Unity Visual Studio Tools for Unity

 • Projekty Unity są teraz automatycznie ponownie ładowane w programie Visual Studio po dodaniu skryptu do środowiska Unity lub jego usunięciu.Unity projects are now automatically reloaded in Visual Studio when you add or remove a script from Unity.
 • Rozwiązano problem z generowaniem projektu Player podczas pracy z grą platformy uniwersalnej systemu Windows z zapleczem IL2CPP/.NET 4.6.Fixed .Player project generation when working on a UWP game with the IL2CPP/.NET 4.6 backend.
 • Wprowadzono opcję użycia debugera Mono udostępnianego przez platformę Xamarin i program Visual Studio for Mac na potrzeby debugowania programu Unity Editor.Introduced an option to use the Mono debugger shared by Xamarin and Visual Studio for Mac to debug the Unity Editor.

Live Unit TestingLive Unit Testing

 • Kompilacje funkcji Live Unit Testing są teraz przeprowadzane poza procesem, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie pamięci w programie Visual Studio.Live Unit Testing’s builds are now out-of-process improving memory utilization in Visual Studio.

Tworzenie pakietów systemu WindowsWindows Packaging

W projekcie tworzenia pakietów można teraz dołączać aplikacje i składniki UWP, co pozwala korzystać z najnowszych funkcji systemu Windows 10 z poziomu istniejących aplikacji klasycznych.We've added support in the packaging project to include UWP applications and components that will help to take advantage of the latest Windows 10 capabilities from your existing desktop applications. Aby dołączyć składniki UWP, możesz wykonać działanie Add Reference na aplikacji UWP (rysunek 9).To include a UWP components you can Add Reference to the UWP application (Figure 9).

stepback

(Rysunek 9) Projekt tworzenia pakietów w systemie Windows z odwołaniem do składników UWP
stepback
(Figure 9) Windows Packaging Project with UWP reference

Kreator pakietu umożliwia generowanie plików, które są potrzebne, aby przesłać aplikację mostka dla aplikacji klasycznych do sklepu — podobnie jak w przypadku istniejących projektów UWP.You can use the store package wizard to generate the files you need to submit your Desktop Bridge application to the store, as with existing UWP projects.


BlogiBlogs

Developer Tools Blogs Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi dla deweloperów.Developer Tools Blogs Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site.

Dzięki blogom dotyczącym narzędzi programistycznych jesteś na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskujesz dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.The Developer Tools Blogs keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features. Aby dokładnie poznać świat platformy .NET, zapoznaj się z blogiem DotNet.For insights into the .NET world, check out the DotNet Blog. W blogu zespołu możesz znaleźć wyczerpujące informacje na temat poszczególnych języków: C#, VB, C++ i F# — i to tylko kilka z nich.You can find detailed expertise in each language area team blog — C#, VB, C++ and, F# — to name a few.


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 15.6 w wersji zapoznawczejVisual Studio 2017 version 15.6 Preview Release Notes


Informacje o wersji 15.5 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.5 Release Notes

The Developer Community Portal Zapoznaj się z problemami zgłaszanymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.5.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.5.

Informacje o wersji 15.4 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.4 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.4.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.4.

Informacje o wersji 15.3 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.3 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.3.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.3.

Informacje o wersji 15.2 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.2 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.2.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.2.

Informacje o wersji 15.1 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.1 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.1.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.1.

Informacje o wersji 15.0 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.0 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.0.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.0.


Góra strony

Top of Page