Informacje o wersji 15.2 programu Visual Studio 2017

Last Update: 2017-11-22

Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Postanowienia licencyjne | Blogi | Rytm wydawania wersji


Aby wyświetlić informacje dotyczące najnowszej wersji programu Visual Studio 2017, odwiedź aktualną stronę Informacje o wersji.

Download the latest version of Visual Studio 2017

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Visual Studio 2017, zobacz strony Wymagania systemowe, Obsługiwane platformy i zgodność, Kod dystrybucyjny i Postanowienia licencyjne.

Opinia

Chcemy poznać Twoją opinię. Problem możesz zgłosić, korzystając z opcji Zgłoś problem w instalatorze lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio. Opcja znajduje się w prawym górnym rogu. Swoje opinie możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów. Jeśli masz sugestie, poinformuj nas o nich w witrynie UserVoice.


Data wydania: 17 lipca 2017 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.2 (26430.16)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Jest to problem zgłaszany przez klientów, rozwiązany w tej wersji:

 • Rozwiązano problem z instalacją pakietu WebDeploy w wersji RS3.

Data wydania: 21 czerwca 2017 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.2 (26430.14)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Data wydania: 9 czerwca 2017 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.2 (26430.13)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Data wydania: 30 maja 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.2 (26430.12)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:

Dodatkowe poprawki zawarte w tym wydaniu:

 • Naprawiono możliwą regresję w języku F# powiązaną z wyjątkiem: „Ten strumień nie obsługuje operacji zapisu w System.IO.Compression.DeflateStream.BeginWrite”.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacje platformy Xamarin iOS nie były poprawnie kompilowane.
 • Rozwiązano kwestię spadku wydajności występującą czasami w aplikacjach platformy Xamarin Android.
 • Rozwiązano problem z nawiązywaniem połączenia z debugerem systemu Android.
 • Rozwiązano problem polegający na utracie obsługi konfiguracji multidex przez pliki csproj po uaktualnieniu do wersji 4.5.

Data wydania: 12 maja 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.2 (26430.06)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Jest to problem zgłaszany przez klientów, rozwiązany w tej wersji:


Data wydania: 10 maja 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.2 (26430.04)

Podsumowanie aktualizacji w tej wersji

Najważniejsze problemy rozwiązane w tej wersji

Posłuchaliśmy głosu społeczności deweloperów. Ta lista zawiera problemy, które otrzymały najwięcej głosów i zostały rozwiązane w tej wersji.

Dev Community Votes   Bring back the solutions list in Team Explorer (Przywrócenie listy rozwiązań we wtyczce Team Explorer).
Dev Community Votes   GUIDGen.exe is not a valid executable (Plik GUIDGen.exe nie jest prawidłowym plikiem wykonywalnym).
Dev Community Votes   “Scanning new and updated MEF components" runs every time Visual Studio 2017 launches (Skanowanie nowych i zaktualizowanych składników MEF podczas każdego uruchamiania programu Visual Studio 2017).
Dev Community Votes   Visual Studio hangs when downloading the latest versions of TFS folders (Program Visual Studio zawiesza się podczas pobierania najnowszych wersji folderów TFS).
Dev Community Votes   Node.js server-side JavaScript process consumes too much memory (Proces JavaScript po stronie serwera Node.js używa zbyt dużo pamięci).
Dev Community Votes   "A restart is required" message continues to display after rebooting (Komunikat „Wymagane jest ponowne uruchomienie” jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu).
Dev Community Votes   How to find installed instances of Visual Studio (Jak wyszukiwać zainstalowane wystąpienia programu Visual Studio).

The Developer Community Portal Dowiedz się więcej o problemach zgłaszanych przez klientów, które zostały rozwiązane w wersji 15.2.


Nowości w tej wersji

Pakiet roboczy programowania w języku Python

Rozbudowaliśmy obciążenie programowania w języku Python w programie Visual Studio, aby zmaksymalizować wydajność pracy z użyciem języka Python. Oferujemy ulepszoną funkcję IntelliSense, projekty sieci Web, usługę Git i integrację programu VSTS, aby skrócić czas wykonywania codziennych zadań i zmniejszyć wymagany nakład pracy. Dzięki światowej klasy debugowaniu (lokalnemu, zdalnemu, międzyplatformowemu i języka Python/środowiska macierzystego) oraz narzędzi profilowania można poprawić jakość i wydajność kodu w języku Python.

Odwiedź naszą stronę informacji o języku Python, aby uzyskać szczegółowe informacje i dokumentację.

Obciążenie dla aplikacji analizy i przetwarzania danych

Jednym kliknięciem możesz zainstalować obciążenie dla aplikacji analizy i przetwarzania danych, aby uzyskać wszystkie składniki niezbędne do analizy danych. Uwzględniliśmy obsługę języków programowania, takich jak Python, R, F# oraz ich odpowiednich pakietów i dystrybucji, które z kolei pozwalają pozyskiwać, analizować i wizualizować dane zarówno podczas kompilowania, jak i wdrażania modelu uczenia maszynowego.

Odwiedź naszą stronę informacji o języku Python i stronę informacji o rozszerzeniu R Tools, aby uzyskać szczegółowe informacje i dokumentację.

ReSharper Ultimate 2017.1

Rozszerzenie ReSharper współpracuje teraz z rozwiązaniami ładowanymi w trybie uproszczonym, bezpośrednio z programu Visual Studio 2017. Więcej informacji oraz film wideo przedstawiający działanie tej funkcji zawiera wpis w blogu JetBrains.

Przeprojektowane manifesty i strony właściwości

Zmieniliśmy układ stron właściwości w programie Xamarin 4.5 i uprościliśmy je, a także podzieliliśmy edytory manifestów. Nadal możesz edytować opcje plików csproj na stronach właściwości oraz opcje manifestu w edytorze manifestu. Uprościliśmy stronę właściwości i zmieniliśmy jej układ, aby zapewnić obsługę wyświetlaczy o wysokiej wartości DPI.

Szczegółowe informacje znajdziesz w informacjach o wersji programu Xamarin.

Visual Studio Tools for Unity

Dzięki obciążeniu dla opracowywania gier za pomocą środowiska Unity można teraz zainstalować środowisko Unity 5.6, które pozwala na kompilowanie międzyplatformowych gier 2D i 3D oraz zawartości interaktywnej. Odwiedź stronę narzędzi Visual Studio Tools for Unity, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przekształcania programu Visual Studio w środowisko programistyczne środowiska Unity.

Obsługa równoległa wielu wersji języka TypeScript

W programie Visual Studio 2017 możesz teraz używać wielu wersji kompilatora języka TypeScript. Podczas instalacji pakiet TypeScript 2.2 zostanie automatycznie dołączony do obciążeń dla sieci Web, języka Node.js, platformy uniwersalnej systemu Windows lub mobilnego języka JavaScript. Pakiet TypeScript 2.1 można również wybrać na stronie instalatora „Poszczególne składniki”.

Funkcja IntelliSense i kompilacja będą korzystać z najnowszej zainstalowanej wersji pakietu TypeScript. Aby zmienić wersję używaną przez funkcję IntelliSense, możesz skorzystać z ustawienia pokazanego poniżej (rysunek 1). Aby zmienić wersję języka TypeScript używaną podczas kompilowania projektu, należy ustawić właściwość MSBuild <TypeScriptToolsVersions> w pliku projektu. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości programu MSBuild, zobacz TypeScript Handbook (Podręcznik języka TypeScript).

TypeScript version selection

(Rysunek 1) Wybór wersji języka TypeScript

Ulepszenia języka Linux C++

Wprowadziliśmy ulepszenia obciążenia języka Linux C++ umożliwiające obsługę wizualizacji typu debugera dla plików natvis i funkcji Pretty Print w języku Python. Możesz teraz używać projektów języka Linux C++ razem z projektami elementów udostępnionych w celu udostępniania kodu między platformami. Więcej informacji można znaleźć w poście na blogu zespołu Visual C++.

Integracja narzędzia CMake

Menu narzędzia CMake zaktualizowano na podstawie opinii użytkowników. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej wersji CMake 3.7.2.

Okno Narzędzia diagnostyczne

Długotrwałe sesje debugera zużywały dużo pamięci lub miejsca na dysku. Okno Narzędzia diagnostyczne będzie teraz automatycznie zatrzymywać operację po przekroczeniu limitów. Limity można skonfigurować, wybierając polecenie Ustawienia z menu w oknie Narzędzia diagnostyczne. Tę nową funkcję udostępniliśmy w oparciu o opinie klientów, którzy uruchamiali debugera w nocy. Okno Narzędzia diagnostyczne jest zamykane, ale sam debuger (punkty przerwania, stos wywołań itd.) działa bez zmian.

Przenoszenie lub wyłączanie pamięci podręcznej pakietu instalatora

Podczas instalowania programu Visual Studio 2017 przy użyciu wiersza polecenia można przekazać parametr --cache, aby włączyć zasady buforowania (domyślnie) dla operacji związanych z instalacją oraz kolejnymi operacjami instalowania, modyfikowania i naprawiania. Można również przekazać parametr --nocache, aby wyłączyć zasady w celu uniemożliwienia buforowania pakietów i usuwania wszelkich pakietów, które już zostały zbuforowane w ramach bieżącego wystąpienia.

Zasady można teraz zmieniać za pomocą rejestru i zasad grupy. Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu poświęconym instalacji.

Ulepszone narzędzia języka F#

 • Obsługa podstawowych funkcji autouzupełniania.
 • Możliwość przejścia do definicji po kliknięciu etykietki narzędzia.
 • Wyróżnione kolorem wartości modyfikowalne i inne ulepszenia związane z kolorystyką.
 • Ulepszenia wydajności systemu projektów.
 • Ogólna znacząca poprawa wydajności.
 • Opcja Przenieś w górę / Przenieś w dół w węzłach folderu rozwiązania.
 • Inteligentne porządkowanie list uzupełniania.

Instalator programu Visual Studio wyświetli oferty Visual Studio na podstawie bieżącej konfiguracji

Na przykład:

 • Jeśli na maszynie zainstalowano program Visual Studio 2017 Enterprise, widoczne są tylko oferty dotyczące wersji Enterprise.
 • Jeśli na maszynie zainstalowano program Visual Studio 2017 Professional, widoczne są zarówno oferty dotyczące wersji Professional, jak i Enterprise.
 • Jeśli na maszynie zainstalowano program Visual Studio 2017 Community, widoczne są oferty dotyczące wersji Community, Professional i Enterprise.

Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017

Informacje o bieżącej wersji

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.4.

Informacje o wersji 15.3 programu Visual Studio 2017

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.3.

Informacje o wersji 15.2 programu Visual Studio 2017

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.2.

Informacje o wersji 15.1 programu Visual Studio 2017

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.1.

Informacje o wersji 15.0 programu Visual Studio 2017

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.0.


Początek strony