Informacje o wersji 15.2 programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 version 15.2 Release Notes

Ostatnia aktualizacja 2018-01-31
Uwaga

To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio 2017.This is not the latest version of Visual Studio 2017. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2017 lub stronę plików do pobrania.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017, or the Downloads page.


Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Postanowienia licencyjne | Blogi | Rytm wydawania wersjiDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Release Rhythm


Uwaga

Aby wyświetlić informacje dotyczące najnowszej wersji programu Visual Studio 2017, odwiedź aktualną stronę Informacje o wersji.To see information on the latest version of Visual Studio 2017, please visit the current Release Notes page.

Ustawienie języka możesz zmienić, przechodząc do stopki w dolnej części strony.You can switch your language setting by going to the footer at the bottom of the page. Kliknij ikonę i wybierz żądany język.Click on the icon and select your desired language.

Download the latest version of Visual Studio 2017

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Visual Studio 2017, zobacz strony Wymagania systemowe, Obsługiwane platformy i zgodność, Kod dystrybucyjny i Postanowienia licencyjne.To learn more about Visual Studio 2017, see the System Requirements, Platform Targeting and Compatibility, Distributable Code, and License Terms pages.

OpinieFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We’d love to hear from you! Problem możesz zgłosić, korzystając z opcji Zgłoś problem w instalatorze lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.You can report a problem from the Report a Problem option in either the installer or the Visual Studio IDE itself. Ikona Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.The Feedback Icon icon is located in the upper right hand corner. Swoje opinie możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów.You can track your feedback in the Developer Community portal. Jeśli masz sugestie, poinformuj nas o nich w witrynie UserVoice.For suggestions, let us know through the UserVoice site.


Data wydania: 17 lipca 2017 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.2 (26430.16)Release Date: July 17, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.16)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Jest to problem zgłaszany przez klientów, rozwiązany w tej wersji:This is the customer-reported issue addressed in this version:

 • Rozwiązano problem z instalacją pakietu WebDeploy w wersji RS3.Fixed a WebDeploy install issue on RS3.

Data wydania: 21 czerwca 2017 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.2 (26430.14)Release Date: June 21, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.14)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Data wydania: 9 czerwca 2017 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.2 (26430.13)Release Date: June 9, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.13)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Data wydania: 30 maja 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.2 (26430.12)Release Date: May 30, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.12)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this version:

Dodatkowe poprawki zawarte w tym wydaniu:Additional fixes included in this release:

 • Naprawiono możliwą regresję w języku F# powiązaną z wyjątkiem: „Ten strumień nie obsługuje operacji zapisu w System.IO.Compression.DeflateStream.BeginWrite”.Fixed a possible F# regression related to exception: "This stream does not support writing at System.IO.Compression.DeflateStream.BeginWrite".
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacje platformy Xamarin iOS nie były poprawnie kompilowane.Fixed an issue where Xamarin iOS apps were not building correctly.
 • Rozwiązano kwestię spadku wydajności występującą czasami w aplikacjach platformy Xamarin Android.Fixed a performance degradation sometimes occurring in Xamarin Android apps.
 • Rozwiązano problem z nawiązywaniem połączenia z debugerem systemu Android.Fix for trouble connecting to Android debugger.
 • Rozwiązano problem polegający na utracie obsługi konfiguracji multidex przez pliki csproj po uaktualnieniu do wersji 4.5.Fix for csproj losing multidex support when upgrading to 4.5.

Data wydania: 12 maja 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.2 (26430.06)Release Date: May 12, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.06)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Jest to problem zgłaszany przez klientów, rozwiązany w tej wersji:This is the customer-reported issue addressed in this version:


Data wydania: 10 maja 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.2 (26430.04)Release Date: May 10, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.04)

Podsumowanie aktualizacji w tej wersjiSummary of Updates in this Release

Najważniejsze problemy rozwiązane w tej wersjiTop Issues Fixed in this Release

Posłuchaliśmy głosu społeczności deweloperów.The Developer Community spoke and we listened. Ta lista zawiera problemy, które otrzymały najwięcej głosów i zostały rozwiązane w tej wersji.This list provides the issues that received your highest votes and were fixed in this release.

Dev Community Votes   Bring back the solutions list in Team Explorer (Przywrócenie listy rozwiązań we wtyczce Team Explorer).Dev Community Votes   Bring back the solutions list in Team Explorer.
Dev Community Votes   GUIDGen.exe is not a valid executable (Plik GUIDGen.exe nie jest prawidłowym plikiem wykonywalnym).Dev Community Votes   GUIDGen.exe is not a valid executable.
Dev Community Votes   “Scanning new and updated MEF components" runs every time Visual Studio 2017 launches (Skanowanie nowych i zaktualizowanych składników MEF podczas każdego uruchamiania programu Visual Studio 2017).Dev Community Votes   “Scanning new and updated MEF components" runs every time Visual Studio 2017 launches.
Dev Community Votes   Visual Studio hangs when downloading the latest versions of TFS folders (Program Visual Studio zawiesza się podczas pobierania najnowszych wersji folderów TFS).Dev Community Votes   Visual Studio hangs when downloading the latest versions of TFS folders.
Dev Community Votes   Node.js server-side JavaScript process consumes too much memory (Proces JavaScript po stronie serwera Node.js używa zbyt dużo pamięci).Dev Community Votes   Node.js server-side JavaScript process consumes too much memory.
Dev Community Votes   "A restart is required" message continues to display after rebooting (Komunikat „Wymagane jest ponowne uruchomienie” jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu).Dev Community Votes   "A restart is required" message continues to display after rebooting.
Dev Community Votes   How to find installed instances of Visual Studio (Jak wyszukiwać zainstalowane wystąpienia programu Visual Studio).Dev Community Votes   How to find installed instances of Visual Studio.

The Developer Community Portal Dowiedz się więcej o problemach zgłaszanych przez klientów, które zostały rozwiązane w wersji 15.2.The Developer Community Portal Learn more about customer-reported issues addressed in version 15.2.


Nowości w tej wersjiWhat's New in this Release

Pakiet roboczy programowania w języku Python Python Development Workload

Rozbudowaliśmy obciążenie programowania w języku Python w programie Visual Studio, aby zmaksymalizować wydajność pracy z użyciem języka Python.We have enhanced the Python development workload in Visual Studio to maximize your productivity in Python. Oferujemy ulepszoną funkcję IntelliSense, projekty sieci Web, usługę Git i integrację programu VSTS, aby skrócić czas wykonywania codziennych zadań i zmniejszyć wymagany nakład pracy.We offer improved IntelliSense, web development projects, Git, and VSTS integration to save you time and effort on everyday tasks. Dzięki światowej klasy debugowaniu (lokalnemu, zdalnemu, międzyplatformowemu i języka Python/środowiska macierzystego) oraz narzędzi profilowania można poprawić jakość i wydajność kodu w języku Python.Use world class debugging (local, remote, cross-platform, and Python/native) and profiling tools to improve the quality and performance of your Python code.

Odwiedź naszą stronę informacji o języku Python, aby uzyskać szczegółowe informacje i dokumentację.Visit our Python information page for full details and documentation.

Obciążenie dla aplikacji analizy i przetwarzania danych Data Science and Analytical Applications Workload

Jednym kliknięciem możesz zainstalować obciążenie dla aplikacji analizy i przetwarzania danych, aby uzyskać wszystkie składniki niezbędne do analizy danych.With one click you can install the Data Science and analytical applications workload for all of your data analysis needs. Uwzględniliśmy obsługę języków programowania, takich jak Python, R, F# oraz ich odpowiednich pakietów i dystrybucji, które z kolei pozwalają pozyskiwać, analizować i wizualizować dane zarówno podczas kompilowania, jak i wdrażania modelu uczenia maszynowego.We've included support for Python, R, F#, and their respective packages/distros to enable acquisition, analysis, and visualization of data all the way through to building and deploying machine learning models.

Odwiedź naszą stronę informacji o języku Python i stronę informacji o rozszerzeniu R Tools, aby uzyskać szczegółowe informacje i dokumentację.Visit our Python information page and R Tools information page for full details and documentation.

ReSharper Ultimate 2017.1 ReSharper Ultimate 2017.1

Rozszerzenie ReSharper współpracuje teraz z rozwiązaniami ładowanymi w trybie uproszczonym, bezpośrednio z programu Visual Studio 2017.Resharper now works with solutions that are loaded in a lightweight mode, right from Visual Studio 2017. Więcej informacji oraz film wideo przedstawiający działanie tej funkcji zawiera wpis w blogu JetBrains.For more information and a video on how this works, see the JetBrains blog post.

Przeprojektowane manifesty i strony właściwości Property Pages and Manifests Redesign

Zmieniliśmy układ stron właściwości w programie Xamarin 4.5 i uprościliśmy je, a także podzieliliśmy edytory manifestów.We've reorganized and simplified the Property Pages in Xamarin 4.5 and split the Manifest editors. Nadal możesz edytować opcje plików csproj na stronach właściwości oraz opcje manifestu w edytorze manifestu.You can keep editing csproj options from the Property Pages, and manifest options from the manifest editor. Uprościliśmy stronę właściwości i zmieniliśmy jej układ, aby zapewnić obsługę wyświetlaczy o wysokiej wartości DPI.We have simplified and reorganized our Property Page to support high-DPI displays.

Szczegółowe informacje znajdziesz w informacjach o wersji programu Xamarin.Visit the Xamarin release notes for full details.

Visual Studio Tools for Unity Visual Studio Tools for Unity

Dzięki obciążeniu dla opracowywania gier za pomocą środowiska Unity można teraz zainstalować środowisko Unity 5.6, które pozwala na kompilowanie międzyplatformowych gier 2D i 3D oraz zawartości interaktywnej.With the Game Development with Unity workload you can now install Unity 5.6 to build multiplatform 2D and 3D games and interactive content. Odwiedź stronę narzędzi Visual Studio Tools for Unity, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przekształcania programu Visual Studio w środowisko programistyczne środowiska Unity.Visit the Visual Studio Tools for Unity page for more information about how you can turn Visual Studio into a Unity development environment.

Obsługa równoległa wielu wersji języka TypeScript TypeScript Side-by-Side Support

W programie Visual Studio 2017 możesz teraz używać wielu wersji kompilatora języka TypeScript.You can now use multiple versions of the TypeScript compiler in Visual Studio 2017. Podczas instalacji pakiet TypeScript 2.2 zostanie automatycznie dołączony do obciążeń dla sieci Web, języka Node.js, platformy uniwersalnej systemu Windows lub mobilnego języka JavaScript.During installation, TypeScript 2.2 will be automatically included with the Web, Node.js, Universal Windows, or Mobile JavaScript workloads. Pakiet TypeScript 2.1 można również wybrać na stronie instalatora „Poszczególne składniki”.TypeScript 2.1 can also be selected from the 'Individual Components' installer page.

Funkcja IntelliSense i kompilacja będą korzystać z najnowszej zainstalowanej wersji pakietu TypeScript.The version of TypeScript used by IntelliSense and by the build will be the latest installed. Aby zmienić wersję używaną przez funkcję IntelliSense, możesz skorzystać z ustawienia pokazanego poniżej (rysunek 1).You can change the version used by IntelliSense, by using the setting shown in (Figure 1). Aby zmienić wersję języka TypeScript używaną podczas kompilowania projektu, należy ustawić właściwość MSBuild <TypeScriptToolsVersions> w pliku projektu.To change the TypeScript version used for building a project, set the MSBuild property <TypeScriptToolsVersions> in the project file. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości programu MSBuild, zobacz TypeScript Handbook (Podręcznik języka TypeScript).For more information on MSBuild properties, see the TypeScript Handbook.

TypeScript version selection

(Rysunek 1) Wybór wersji języka TypeScript
(Figure 1) TypeScript Version Selection

Ulepszenia języka Linux C++ Linux C++ Improvements

Wprowadziliśmy ulepszenia obciążenia języka Linux C++ umożliwiające obsługę wizualizacji typu debugera dla plików natvis i funkcji Pretty Print w języku Python.We've made improvements to the Linux C++ workload to support debugger type visualization for both natvis and Python pretty printing. Możesz teraz używać projektów języka Linux C++ razem z projektami elementów udostępnionych w celu udostępniania kodu między platformami.You can now use Linux C++ projects with Shared Items projects for cross-platform code sharing. Więcej informacji można znaleźć w poście na blogu zespołu Visual C++.For more information, see the Visual C++ Team blog post.

Integracja narzędzia CMake CMake Integration

Menu narzędzia CMake zaktualizowano na podstawie opinii użytkowników.The updated CMake menu is based on your feedback. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej wersji CMake 3.7.2.For more information see the CMake 3.7.2 release page.

Okno Narzędzia diagnostyczne Diagnostic Tools Window

Długotrwałe sesje debugera zużywały dużo pamięci lub miejsca na dysku.Long running debugger sessions were using a lot of memory or disk space. Okno Narzędzia diagnostyczne będzie teraz automatycznie zatrzymywać operację po przekroczeniu limitów.The Diagnostic Tools window will now automatically stop operation when limits are exceeded. Limity można skonfigurować, wybierając polecenie Ustawienia z menu w oknie Narzędzia diagnostyczne.You can configure the limits by selecting the Settings command from the menu in the Diagnostic Tools window. Tę nową funkcję udostępniliśmy w oparciu o opinie klientów, którzy uruchamiali debugera w nocy.This new feature is available due to feedback from customers that ran their debugger overnight. Okno Narzędzia diagnostyczne jest zamykane, ale sam debuger (punkty przerwania, stos wywołań itd.) działa bez zmian.The Diagnostic Tools window shuts down, however, the debugger itself (breakpoints, callstack, etc) is not affected.

Przenoszenie lub wyłączanie pamięci podręcznej pakietu instalatora Moving or Disabling the Installer Package Cache

Podczas instalowania programu Visual Studio 2017 przy użyciu wiersza polecenia można przekazać parametr --cache, aby włączyć zasady buforowania (domyślnie) dla operacji związanych z instalacją oraz kolejnymi operacjami instalowania, modyfikowania i naprawiania. Można również przekazać parametr --nocache, aby wyłączyć zasady w celu uniemożliwienia buforowania pakietów i usuwania wszelkich pakietów, które już zostały zbuforowane w ramach bieżącego wystąpienia.When you install Visual Studio 2017 by using the command line, you can pass --cache to enable the caching policy (default) for the install and subsequent install, modify, and repair operations; or you can pass --nocache to disable the policy which will prevent packages from being cached and remove any packages already cached for the current instance.

Zasady można teraz zmieniać za pomocą rejestru i zasad grupy.You can now change the policy through the registry and group policy. Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu poświęconym instalacji.See our setup blog for more information.

Ulepszone narzędzia języka F# F# Tools Improvements

 • Obsługa podstawowych funkcji autouzupełniania.Basic autocomplete support.
 • Możliwość przejścia do definicji po kliknięciu etykietki narzędzia.Ability to Go to Definition when clicking in the tooltip.
 • Wyróżnione kolorem wartości modyfikowalne i inne ulepszenia związane z kolorystyką.Mutable values colorized, and other semantic colorization improvements.
 • Ulepszenia wydajności systemu projektów.Project system performance improvements.
 • Ogólna znacząca poprawa wydajności.Large performance improvements all-up.
 • Opcja Przenieś w górę / Przenieś w dół w węzłach folderu rozwiązania.Move Up/Move Down on Solution folder nodes.
 • Inteligentne porządkowanie list uzupełniania.Intelligent ordering in Completion lists.

Instalator programu Visual Studio wyświetli oferty Visual Studio na podstawie bieżącej konfiguracji The Visual Studio Installer will Display Visual Studio Offerings Based on your Current Configuration

Na przykład:For example:

 • Jeśli na maszynie zainstalowano program Visual Studio 2017 Enterprise, widoczne są tylko oferty dotyczące wersji Enterprise.If you have Visual Studio 2017 Enterprise installed on your machine, you will only see Enterprise offerings.
 • Jeśli na maszynie zainstalowano program Visual Studio 2017 Professional, widoczne są zarówno oferty dotyczące wersji Professional, jak i Enterprise.If you have Visual Studio 2017 Professional, you will see both Professional and Enterprise offerings.
 • Jeśli na maszynie zainstalowano program Visual Studio 2017 Community, widoczne są oferty dotyczące wersji Community, Professional i Enterprise.If you have Visual Studio 2017 Community, you will see Community, Professional, and Enterprise offerings.

Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 w wersji zapoznawczejVisual Studio 2017 Preview Release Notes

The Developer Community Portal Zapoznaj się z problemami zgłaszanymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.5.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.5.

Informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Current Release Notes

The Developer Community Portal Zapoznaj się z problemami zgłaszanymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.5.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.5.

Informacje o wersji 15.4 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.4 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.4.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.4.

Informacje o wersji 15.3 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.3 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.3.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.3.

Informacje o wersji 15.1 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.1 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.1.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.1.

Informacje o wersji 15.0 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.0 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.0.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.0.


Góra strony

Top of Page