Obsługa techniczna produktów Visual Studio i Team Foundation Server

Last Update: 2017-11-22

Dotyczy produktów Visual Studio i Team Foundation Server 2012–2018

Dla tych produktów obowiązują zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft przez okres 10 lat (5 lat wsparcia podstawowego i 5 lat wsparcia dodatkowego), począwszy od daty wydania ogólnodostępnej (RTW) wersji głównej produktu. Na przykład program Visual Studio 2017 został wydany w 2017 roku i jego cykl wsparcia technicznego zakończy się w roku 2027.

Obsługa techniczna tych produktów jest realizowana za pośrednictwem aktualizacji (Update), które są pakietami nowych funkcji i zbiorczych poprawek dla istniejących funkcji produktu.

Dla tych wersji produktów firma Microsoft wspiera wersję RTW przez okres podany poniżej oraz poprzez najnowszą aktualizację do chwili zakończenia cyklu życia.

Wsparcie dla aktualizacji

Po zainstalowaniu aktualizacji produktu RTW trzeba następnie kontynuować uaktualnianie do najnowszej aktualizacji, aby produkt pozostawał w stanie wspieranym do chwili zakończenia cyklu życia.

Przykład 1: Jeśli masz produkt Visual Studio 2017 w wersji 15.1, gdy zostanie wydana wersja 15.2, musisz przejść do wersji 15.2, aby nadal korzystać ze wsparcia technicznego.

Przykład 2: Jeśli masz produkt Visual Studio 2015 Update 2, gdy zostanie wydana aktualizacja Update 3, musisz przejść do aktualizacji Update 3, aby nadal korzystać ze wsparcia technicznego.

Jak uzyskać aktualizacje

Klienci mogą uzyskać aktualizacje, korzystając z monitów wyświetlanych przez produkt w celu aktualizacji posiadanych przez nich wersji lub pobierając najnowsze z witryny VisualStudio.com lub My.VisualStudio.com.

Dodatki Service Pack

W czasie cyklu wsparcia technicznego firma Microsoft wyznaczy jedną z aktualizacji danego produktu jako „dodatek Service Pack”.

  • Dla produktu Team Foundation Server 2018 dodatek Service Pack nie został jeszcze wyznaczony.

  • Dla produktu Visual Studio 2017 dodatek Service Pack nie został jeszcze wyznaczony. Dla produktu Team Foundation Server 2017 dodatek Service Pack nie został jeszcze wyznaczony.

  • Dla programu Visual Studio 2015 wyznaczonym dodatkiem Service Pack jest aktualizacja Update 3 z najnowszą wersją poprawki  KB3165756. Dla serwera Team Foundation Server 2015 były dwa wyznaczone dodatki Service Pack – aktualizacje Update 3 i Update 4. Daty można znaleźć we wpisie produktu Team Foundation Server w witrynie Zasady cyklu życia.

  • Dla produktów Visual Studio 2013 i Team Foundation Server 2013 wyznaczonym dodatkiem Service Pack jest aktualizacja Update 5.

  • Dla produktów Visual Studio 2012 i Team Foundation Server 2012 wyznaczonym dodatkiem Service Pack jest aktualizacja Update 4.

Gdy firma Microsoft wyznaczy aktualizację jako dodatek Service Pack, baza danych cyklu wsparcia technicznego będzie odzwierciedlać odpowiednie daty dla wsparcia technicznego.

Wsparcie dla wersji RTW

Dla klientów, którzy nadal korzystają z wersji RTW, data wydania dodatku Service Pack jest ważnym kamieniem milowym. Wsparcie dla wersji RTW zakończy się 1 rok po wyznaczeniu aktualizacji jako „dodatku Service Pack” zgodnie z  zasadami cyklu życia dodatku Service Pack pomocy technicznej firmy Microsoft. Klienci nadal korzystający z wersji RTW powinni przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej dostępnej aktualizacji przed upływem tego jednego roku, aby ich produkt był nadal wspierany.

  • W przypadku programu Visual Studio 2017 klienci, którzy pozostali przy wersji RTW 15.0.x, będą nadal wspierani do chwili wyznaczenia dodatku Service Pack, a po tym czasie będą mieć jeden (1) rok, aby przejść do najnowszej dostępnej wersji produktu.

  • W przypadku produktów Visual Studio 2015 i Team Foundation Server 2015 wersja RTW nie jest już wspierana.

  • W przypadku produktów Visual Studio 2013 i Team Foundation Server 2013 wersja RTW nie jest już wspierana.

  • W przypadku produktów Visual Studio 2012 i Team Foundation Server 2012 wersja RTW nie jest już wspierana.

Dotyczy produktów Visual Studio i Team Foundation Server 2008–2010

Dla cyklu życia tych produktów obowiązują zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft przez okres 10 lat (5 lat wsparcia podstawowego i 5 lat wsparcia dodatkowego), począwszy od daty wydania wersji RTW produktu. Te produkty są teraz objęte okresem wsparcia dodatkowego i są uprawnione tylko do poprawek zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz  zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft  lub przeszukaj  bazę danych cyklu wsparcia technicznego , aby znaleźć odpowiednie daty.

Składniki nieobjęte obsługą techniczną programu Visual Studio

Program Visual Studio obejmuje zestaw kompilatorów, języków i środowisk, w tym uruchomieniowych, oraz inne zasoby i narzędzia umożliwiające wdrożenie go na wielu platformach. Jako udogodnienie dla klientów programu Visual Studio składniki na liście poniżej, które mogą być instalowane z programem Visual Studio, podlegają własnej licencji oraz zasadom wsparcia technicznego i cyklu życia. Należy pamiętać, że ta lista nie reprezentuje całej listy składników programu Visual Studio, które podlegają własnym zasadom, ale ma na celu wyróżnienie najczęściej używanych.

Dla tych składników, które są instalowane przez program Visual Studio i nie mają jawnych zasad cyklu wsparcia w bazie danych cyklu wsparcia, wspieraną wersją jest najnowsza wersja, która jest obecnie dostępna do pobrania:

.NET ASP.NET Web Stack .NET Core
Entity Framework Exchange Office
Windows Windows Server Online Services
SharePoint Silverlight SQL Server
Microsoft Azure Application Insights Xamarin
Narzędzia oprogramowania Cordova dla programu Visual Studio Narzędzia języka Python dla programu Visual Studio Narzędzia języka R dla programu Visual Studio
VCMDD TypeScript NuGet
Unity Tools for Visual Studio Zestaw narzędzi Clang/C2 Toolset Git dla systemu Windows
SignalR Struktura optymalizacji sieci Web WebGrease
Emulator programu Visual Studio dla systemu Android JSON Web Token Handler dla platformy Microsoft .Net Framework Zestaw SDK systemu Windows

Oprócz składników program Visual Studio używa także kilku projektów i szablonów elementów projektów. Wsparcie dla tych szablonów podlega zasadom składnika, który udostępnia te szablony. Na przykład jeśli używasz szablonu języka Python, wsparcie dla szablonu będzie podlegało zasadom wsparcia narzędzi języka Python dla programu Visual Studio.