Wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 Product Family System Requirements

Ostatnia aktualizacja 2018-01-31

OmówienieOverview

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017.The minimum system requirements for the Visual Studio 2017 family of products is below. Aby uzyskać wskazówki dotyczące poprawy wydajności, zobacz temat Porady i wskazówki dotyczące wydajności programu Visual Studio.For guidance on improving performance, see Visual Studio performance tips and tricks. Aby uzyskać więcej informacji o zgodności, zobacz Visual Studio 2017 Platform Targeting and Compatibility (Przeznaczenie platformy i zgodność programu Visual Studio 2017).For information on compatibility, see Visual Studio 2017 Platform Targeting and Compatibility.

NowościWhat's New

Aby uzyskać informacje o funkcjach zawartych w tej wersji, zobacz:For information about features included in this release, see the following:

PobieranieDownload

Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalowanie programu Visual Studio 2017.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Uwaga: rozmiar pakietu instalacyjnego zależy od bieżącej konfiguracji programu Visual Studio.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.

Starsze wersjeOlder versions

W przypadku starszych wersji programu Visual Studio zobacz wymagania systemowe dla programu Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 lub Visual Studio 2012.For older versions of Visual Studio, see the system requirements for Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, or Visual Studio 2012.

Opinie i pomoc technicznaFeedback and Support

Aby uzyskać pomoc techniczną lub przesłać opinię dotyczącą programu Visual Studio, zobacz:For support, or to submit feedback on Visual Studio, see:

Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 System Requirements

Następujące produkty obsługują poniższe minimalne wymagania systemowe:The following products support the minimum system requirements below:

 • Visual Studio Enterprise 2017Visual Studio Enterprise 2017
 • Visual Studio Professional 2017Visual Studio Professional 2017
 • Visual Studio Community 2017Visual Studio Community 2017
 • Visual Studio Team Explorer 2017Visual Studio Team Explorer 2017
 • Visual Studio Test Professional 2017Visual Studio Test Professional 2017
 • Visual Studio Test Agent 2017Visual Studio Test Agent 2017
 • Visual Studio Test Controller 2017Visual Studio Test Controller 2017
 • Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017
 • Visual Studio Feedback Client 2017Visual Studio Feedback Client 2017

Obsługiwane systemy operacyjneSupported Operating Systems

Program Visual Studio 2017 można zainstalować i uruchamiać w następujących systemach operacyjnych:Visual Studio 2017 will install and run on the following operating systems:

 • Windows 10 wersji 1507 lub nowszej: Home, Professional, Education i Enterprise (wersje LTSB i S nie są obsługiwane)Windows 10 version 1507 or higher: Home, Professional, Education, and Enterprise (LTSB and S are not supported)
 • Windows Server 2016: Standard i DatacenterWindows Server 2016: Standard and Datacenter
 • Windows 8.1 (z aktualizacją 2919355): Core, Professional i EnterpriseWindows 8.1 (with Update 2919355): Core, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2012 R2 (z aktualizacją 2919355): Essentials, Standard i DatacenterWindows Server 2012 R2 (with Update 2919355): Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows 7 z dodatkiem SP1 (z najnowszymi aktualizacjami systemu Windows): Home Premium, Professional, Enterprise i UltimateWindows 7 SP1 (with latest Windows Updates): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate

SprzętHardware

 • Procesor 1,8 GHz lub szybszy1.8 GHz or faster processor. (zalecany dwurdzeniowy lub lepszy).Dual-core or better recommended
 • 2 GB pamięci RAM; zalecane 4 GB pamięci RAM (co najmniej 2,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej).2 GB of RAM; 4 GB of RAM recommended (2.5 GB minimum if running on a virtual machine)
 • Miejsce na dysku twardym: maksymalnie 130 GB dostępnego miejsca (w zależności od instalowanych funkcji); typowe instalacje wymagają 20–50 GB wolnego miejsca.Hard disk space: up to 130 GB of available space, depending on features installed; typical installations require 20-50 GB of free space.
 • Szybkość dysku twardego: aby zwiększyć wydajność, system Windows i program Visual Studio należy zainstalować na dysku półprzewodnikowym (SSD).Hard disk speed: to improve performance, install Windows and Visual Studio on a solid state drive (SSD).
 • Karta wideo obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 720p (1280 x 720); program Visual Studio będzie działać najlepiej przy rozdzielczości WXGA (1366 x 768) lub wyższej.Video card that supports a minimum display resolution of 720p (1280 by 720); Visual Studio will work best at a resolution of WXGA (1366 by 768) or higher.

Obsługiwane języki Supported Languages

Program Visual Studio jest dostępny w następujących językach:Visual Studio is available in the following languages:

 • angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski (Brazylia), rosyjski, hiszpański i tureckiEnglish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Turkish

Język programu Visual Studio można wybrać podczas instalacji.You can select the language of Visual Studio during installation. Instalator programu Visual Studio jest dostępny w tych samych czternastu językach i będzie zgodny z językiem systemu Windows, jeśli jest dostępny.The Visual Studio Installer is available in the same fourteen languages, and will match the language of Windows, if available.

Uwaga: program Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017 jest dostępny w dziesięciu językach obsługiwanych przez serwer Visual Studio Team Foundation Server 2017.Note: Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017 is available in the ten languages supported by Visual Studio Team Foundation Server 2017.

Wymagania dodatkoweAdditional Requirements

 • Do zainstalowania programu Visual Studio są wymagane uprawnienia administratora.Administrator rights are required to install Visual Studio.
 • Do zainstalowania programu Visual Studio jest wymagany program .NET Framework 4.5..NET Framework 4.5 is required to install Visual Studio. Program Visual Studio wymaga programu .NET Framework 4.6.1, który zostanie zainstalowany podczas instalacji.Visual Studio requires .NET Framework 4.6.1, which will be installed during setup.
 • Wersja LTSB systemu Windows 10 Enterprise oraz system Windows 10 S nie są obsługiwane na potrzeby tworzenia aplikacji.Windows 10 Enterprise LTSB edition and Windows 10 S are not supported for development. Aplikacje przeznaczone dla systemów Windows 10 LTSB i Windows 10 S można utworzyć przy użyciu programu Visual Studio 2017.You may use Visual Studio 2017 to build apps that run on Windows 10 LTSB and Windows 10 S.
 • W przypadku scenariuszy powiązanych z Internetem jest wymagany program Internet Explorer 11 lub Microsoft Edge.Internet Explorer 11 or Edge is required for internet-related scenarios. Niektóre funkcje mogą nie działać, jeśli te lub nowsze wersje nie zostaną zainstalowane.Some features might not work unless these, or a later version, are installed.
 • Do obsługi emulatora jest wymagany system Windows 8.1 Pro lub Enterprise (x64).For emulator support, Windows 8.1 Pro or Enterprise (x64) editions are required. Procesor obsługujący funkcję Hyper-V klienta i translację adresów drugiego poziomu (SLAT) jest również wymagany.A processor that supports Client Hyper-V and Second Level Address Translation (SLAT) is also required.
 • Tworzenie aplikacji uniwersalnych systemu Windows, w tym projektowanie, edytowanie i debugowanie, wymaga systemu Windows 10.Universal Windows app development, including designing, editing, and debugging, requires Windows 10. Systemy Windows Server 2016 i Windows Server 2012 R2 umożliwiają tworzenie aplikacji uniwersalnych systemu Windows z poziomu wiersza polecenia.Windows Server 2016 and Windows Server 2012 R2 may be used to build Universal Windows apps from the command line.
 • Opcje Server Core i Minimalny interfejs serwera nie są obsługiwane w przypadku korzystania z systemu Windows Server.The Server Core and Minimal Server Interface options are not supported when running Windows Server.
 • Program Team Foundation Server 2017 Office Integration wymaga pakietu Office 2016, Office 2013 lub Office 2010.Team Foundation Server 2017 Office Integration requires Office 2016, Office 2013, or Office 2010.
 • Platforma Xamarin.Android wymaga 64-bitowej wersji systemu Windows i 64-bitowego zestawu deweloperskiego Java Development Kit (JDK).Xamarin.Android requires a 64-bit edition of Windows and the 64-bit Java Development Kit (JDK).
 • W systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 do zainstalowania obciążeń programowania aplikacji mobilnych w języku C++, języka JavaScript i platformy .NET wymagany jest program PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej.PowerShell 3.0 or higher is required on Windows 7 SP1 to install the Mobile Development with C++, JavaScript, or .NET workloads.

Visual Studio Team Foundation Server 2017Visual Studio Team Foundation Server 2017

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymagań systemowych dla różnych scenariuszy wdrażania oraz informacje dotyczące integracji z programem Microsoft Office i Microsoft SharePoint, zobacz artykuł Visual Studio Team Foundation Server — wymagania i zgodność.For detailed information on system requirements for various deployment scenarios, and for information on integration with Microsoft Office and Microsoft SharePoint, see Visual Studio Team Foundation Server Requirements and Compatibility. Następujące produkty obsługują poniższe wymagania minimalne:The following products support the minimum requirements below:

 • Visual Studio Team Foundation Server 2017Visual Studio Team Foundation Server 2017
 • Visual Studio Team Foundation Server Express 2017Visual Studio Team Foundation Server Express 2017

Obsługiwane systemy operacyjneSupported Operating Systems

Serwer Visual Studio Team Foundation Server 2017 może być instalowany i uruchamiany w 64-bitowych wersjach następujących systemów operacyjnych:Visual Studio Team Foundation Server 2017 will install and run on the 64-bit versions of the following operating systems:

 • Windows 10 w wersji 1507 lub nowszej: Home, Professional i EnterpriseWindows 10 version 1507 or higher: Home, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2016: Standard i DatacenterWindows Server 2016: Standard and Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 (z aktualizacją 2919355): Essentials, Standard i DatacenterWindows Server 2012 R2 (with Update 2919355): Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows 8.1 (z aktualizacją 2919355): Core, Professional i EnterpriseWindows 8.1 (with Update 2919355): Core, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2012: Essentials, Standard i DatacenterWindows Server 2012: Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1: Standard, Enterprise i DatacenterWindows Server 2008 R2 SP1: Standard, Enterprise, Datacenter
 • Windows 7 z dodatkiem SP1 (z najnowszymi aktualizacjami systemu Windows): Home Premium, Professional, Enterprise i UltimateWindows 7 SP1 (with latest Windows Updates): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate

SprzętHardware

Zalecenia dotyczące sprzętu we wdrożeniach na jednym i wielu serwerach można znaleźć w artykule Visual Studio Team Foundation Server — wymagania i zgodność.For hardware recommendations on single-server and multi-server deployments, see Visual Studio Team Foundation Server Requirements and Compatibility.

Obsługiwane językiSupported Languages

Serwer Visual Studio Team Foundation Server jest dostępny w następujących językach:Visual Studio Team Foundation Server is available in the following languages:

 • angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, rosyjski i hiszpańskiEnglish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish

Wymagania dodatkoweAdditional Requirements

 • Do zainstalowania serwera Visual Studio Team Foundation Server są wymagane uprawnienia administratora.Administrator rights are required to install Visual Studio Team Foundation Server.
 • Program .NET Framework 4.6.1 (zostanie zainstalowany podczas instalacji)..NET Framework 4.6.1, which will be installed during setup
 • Microsoft SQL Server 2014 lub Microsoft SQL Server 2016.Microsoft SQL Server 2014 or Microsoft SQL Server 2016
 • Klient sieci Web serwera Team Foundation Server wymaga programu Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Apple SafariTeam Foundation Server Web Client requires Microsoft Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari
 • Program Team Foundation Server Office Integration wymaga pakietu Office 2016, Office 2013 lub Office 2010Team Foundation Server Office Integration requires Office 2016, Office 2013, or Office 2010

Microsoft Visual Studio 2017 for MacMicrosoft Visual Studio 2017 for Mac

Pobierz program Visual Studio 2017 for Mac.Download Visual Studio 2017 for Mac. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 for Mac, Wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017 for Mac oraz Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2017 for Mac.For more information, see Visual Studio 2017 for Mac release notes, Visual Studio 2017 for Mac Product Family System Requirements, and Visual Studio 2017 for Mac Platform Targeting and Compatibility.

Microsoft Visual Studio CodeMicrosoft Visual Studio Code

Pobierz program Visual Studio Code.Download Visual Studio Code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Requirements for Visual Studio Code (Wymagania dotyczące programu Visual Studio Code), informacje o wersji i Visual Studio Code FAQ (Visual Studio Code — często zadawane pytania).For more information, see Requirements for Visual Studio Code, the release notes, and Visual Studio Code FAQ.

Remote Tools, Performance Tools i IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017Remote Tools, Performance Tools, and IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017

Narzędzia Remote Tools, Performance Tools i IntelliTrace Standalone Collector mają te same wymagania systemowe co program Visual Studio z następującymi zmianami:The Remote Tools, Performance Tools, and IntelliTrace Standalone Collector support the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Można je również instalować w systemie Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1Also installs on Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 SP1
 • Wymagają procesora 1,6 GHz lub szybszegoRequires a 1.6 GHz or faster processor
 • Wymagają 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)Requires 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • Wymagają 1 GB dostępnego miejsca na dysku twardymRequires 1 GB of available hard disk space
 • Wymagają rozdzielczości ekranu 1024 x 768 lub wyższejRequires 1024 by 768 or higher display resolution
 • Aby uzyskiwać najlepsze wyniki, należy korzystać z najnowszej aktualizacji tych narzędzi diagnostycznych dla używanej wersji programu Visual Studio.For the best experience, use the most recent update of these diagnostic tools for your version of Visual Studio

Microsoft Visual Studio Build Tools 2017Microsoft Visual Studio Build Tools 2017

Narzędzia Build Tools obsługują te same wymagania systemowe co program Visual Studio z następującymi zmianami:The Build Tools support the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Można je również instalować w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1Also installs on Windows Server 2008 R2 SP1
 • Wymagają od 250 MB do 2,1 GB dostępnego miejsca na dysku twardymRequires 250 MB to 2.1 GB of available hard disk space

Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ dla Visual Studio 2017Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017

Aby pobrać pakiet redystrybucyjny programu Visual C++, zobacz visualstudio.com/downloads.To download the Visual C++ Redistributable, see visualstudio.com/downloads.

Pakiet redystrybucyjny Visual C++ obsługuje te same wymagania systemowe co program Visual Studio z następującymi zmianami:The Visual C++ Redistributable supports the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Można go również zainstalować w następujących systemach: Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3Also installs on Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 SP2, and Windows XP SP3
 • Wymagają 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)Requires 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • Wymaga 50 MB dostępnego miejsca na dysku twardym.Requires 50 MB of available hard disk space

Początek strony
Top of Page