Feedback

/Application Insights | Visual Studio
Application Insights | Visual Studio 2018-01-10T08:16:29+00:00

Application Insights

Wykrywaj, klasyfikuj i diagnozuj problemy z aplikacjami oraz usługami sieci Web, korzystając z interakcyjnej analizy danych aplikacji i gotowych do użycia szczegółowych informacji uzyskiwanych na podstawie danych aplikacji.
Rozpocznij za darmo

exceptions

Diagnoza wyjątków i wydajności

Monitorowanie wydajności aplikacji

Analizuj czas ładowania żądań, czas liczników wydajności serwera i czas odpowiedzi między zależnościami przy użyciu metryk w czasie rzeczywistym.Możesz uzyskiwać analizy wielowymiarowe korzystające ze standardowych metryk lub definiować własne metryki.Diagnozuj wyjątki i żądania zakończone niepowodzeniem oraz koreluj je ze zdarzeniami i śladami.Te dane pozwalają optymalnie inwestować w aplikację, dzięki czemu możesz zapewnić największe korzyści użytkownikom i Twojemu zespołowi.

Interakcyjna analiza danych

Zapytania ad hoc i szczegółowa diagnoza

Zapytania ad hoc dotyczące danych aplikacji pozwalają zadawać pytania sondujące związane z wydajnością i zachowaniem aplikacji oraz błyskawicznie uzyskiwać wyniki, dzięki którym można wykryć główną przyczynę problemów i wnikliwie poznać zachowania użytkowników.Zapytania interakcyjne oraz wyszukiwanie pełnotekstowe umożliwiają szybkie i łatwe znajdowanie potrzebnych informacji.
Już teraz wypróbuj analizę
Screenshot of Application Insights data analytics

fabricam

Proaktywne wykrywanie

Wykrywanie anomalii oparte na uczeniu maszynowym

Uczenie maszynowe pozwala w pełni wykorzystać możliwości rozwiązania do monitorowania wydajności aplikacji (APM), dzięki czemu można ciągle analizować dane telemetryczne aplikacji.Dzięki informacjom o normalnym zachowaniu aplikacji usługa Application Insights może automatycznie wykrywać obniżenie wydajności lub przerw w działaniu usługi.Możesz otrzymywać powiadomienia i alerty ułatwiające reagowanie na problemy w czasie wymaganym przez klientów.

Diagnostyka Azure

Diagnozowanie problemów z aplikacjami

Możesz proaktywnie wykrywać i diagnozować problemy dotyczące cyklu życia ról (ponowne uruchamianie cyklu, zawieszanie się lub nieuruchamianie), które mają wpływ na usługi w chmurze i aplikacje.W przypadku aplikacji uruchamianych na maszynach wirtualnych (z systemem Windows lub Linux) możesz śledzić problemy z wydajnością, które mogą mieć wpływ na aplikację , na tym samym ekranie co dane wydajności aplikacji.

azure

Graphic of the DevOps Lifecyle

DevOps — cykl życia

Używanie danych wydajności aplikacji w istniejących przepływach pracy

Diagnozuj problemy bezpośrednio z poziomu środowiska deweloperskiego i wdrażaj monitorowanie w istniejących procesach ALM/DevOps.W programie Visual Studio 2015 możesz wyszukiwać zdarzenia z poziomu środowiska IDE, wykrywać problemy produkcyjne i śledzić alerty proaktywne.W eksploratorze żądań i wyjątków możesz przechodzić do szczegółów problemów i używać danych telemetrycznych jako elementów ułatwiających nawigowanie po kodzie.Usługa Visual Studio Team Services umożliwia wyświetlanie adnotacji dotyczących wdrażania z programu Release Management w usłudze Application Insights i korelować zmiany wydajności z kompilacjami.Możesz analizować zmiany wydajności przy użyciu obciążeń syntetycznych w funkcji testowania obciążenia chmury oraz integrować wykryte usterki i elementy robocze z funkcją śledzenia elementów roboczych.

Wprowadzenie do usługi Application Insights

Dowolny język.Dowolna platforma sieci Web.

Usługa Application Insights jest częścią programu Visual Studio i oferuje funkcję automatycznej instrumentacji dla deweloperów platformy ASP.NET.Możesz od razu uzyskiwać bieżące dane telemetryczne aplikacji, w tym dane użycia, wyjątków, żądań, wydajności i dzienników.Włącz monitorowanie dla usług aplikacji i maszyn wirtualnych platformy Azure bezpośrednio z poziomu Portalu Azure lub zainstaluj monitor stanu na serwerze sieci Web platformy ASP.NET, aby monitorować wydajność bez konieczności aktualizowania kodu i ponownego wdrażania aplikacji.
Monitoruj aplikacje sieci Web napisane w takich językach jak Java, Ruby, Python, PHP, Node.JS itd.przy użyciu zestawów SDK typu open source dostępnych w witrynie GitHub.

getstarted