Często zadawane pytania dotyczące testowania obciążenia w chmurze

W tych sekcjach zawarto często zadawane pytania dotyczące testowania obciążenia w chmurze, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów lub znajdowaniu odpowiedzi na pytania.

Konfiguracja aplikacji

Odp. Za pomocą usługi Visual Studio Team Services można testować obciążenie dowolnej aplikacji dostępnej w Internecie. Rozpocznij tutaj.

Nawet jeśli aplikacja znajduje się za zaporą, ponieważ jest aplikacją wewnętrzną, lub nie została jeszcze wydana, to można testować jej obciążenie w chmurze. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Testowanie obciążenia aplikacji za zaporą za pomocą zaufanego adresu IP.

Ogólne

Odp. Uzyskanie uprawnień umożliwiających uruchomienie testu obciążenia w chmurze może trwać od 5 sekund do 3 godzin. Jeśli masz już utworzone konto usługi Visual Studio Team Services, możesz od razu uruchomić test obciążenia.
Odp. Nie. Obecnie uruchamianie testów obciążenia za pomocą narzędzia mstest nie jest możliwe.
Odp. Domyślnie są one przechowywane w lokalnej bazie danych programu SQL Express. Program SQL Express nadaje się do przechowywania wyników testów z uruchomienia próbnego. Jeśli zaczniesz pobierać więcej wyników testów obciążenia, lepszą wydajność zapewni program SQL Server. Aby korzystać z programu SQL Server, wykonaj te instrukcje.
Odp. W programach Visual Studio 2013 Update 5 i Visual Studio 2015 wprowadzono możliwość wybrania lokalizacji agenta testowego podczas konfigurowania uruchamiania testu obciążenia. Można wybrać dowolną lokalizację spośród dostępnych centrów danych platformy Azure na całym świecie. Co zrobić, jeśli używam starszej wersji programu Visual Studio?

After your run finishes, your results are stored in the same location as your Visual Studio Team Services account.

If you’re using an earlier version of Visual Studio, the agent location is based on the location that you chose when you created your Visual Studio Team Services account.

Region konta usługi Visual Studio Team Services
Południowo-środkowe Stany Zjednoczone
Europa Zachodnia

Agenci testowi — centrum danych platformy Azure
Wschodnie Stany Zjednoczone 2
Europa Zachodnia

Nawet jeśli aplikacja znajduje się za zaporą, można testować jej obciążenie, konfigurując zaporę za pomocą zaufanego adresu IP. Aby dowiedzieć się, jak uzyskać zaufane adresy IP i jak za ich pomocą testować obciążenie aplikacji wewnętrznych, zobacz Testowanie obciążenia aplikacji za zaporą za pomocą zaufanego adresu IP.

Odp. Nie. Na zestawie maszyn wirtualnych hostujących agentów dla danego uruchomienia jest hostowane tylko to jedno uruchomienie testu obciążenia.
Odp. Maksymalna liczba rdzeni dla agentów testu obciążenia w ramach każdego uruchomienia wynosi 100. Jeśli dany test wymaga więcej rdzeni, można uruchomić 10 testów obciążenia jednocześnie.

Minimalna liczba użytkowników wirtualnych przypadających na rdzeń agenta wynosi 1. Jeśli dany test obciążenia wymaga więcej rdzeni agentów LUB mniej użytkowników wirtualnych na rdzeń agenta, napisz na adres vsoloadtest@microsoft.com.

Odp. Jeśli w teście jest używanych co najmniej 25 użytkowników wirtualnych na rdzeń, to minuty zużyte przez użytkowników wirtualnych = (maksymalne obciążenie użytkownikami w ramach uruchomienia testu) * (czas trwania uruchomienia testu liczony w minutach).

Jeśli w teście jest używanych mniej niż 25 użytkowników wirtualnych na rdzeń, to minuty zużyte przez użytkowników wirtualnych = (liczba rdzeni) * (25 użytkowników wirtualnych na rdzeń) * (czas trwania uruchomienia testu liczony w minutach).

Wartości minimalne używane do obliczenia liczby minut zużytych przez użytkowników wirtualnych to 25 użytkowników wirtualnych i 1 minuta. Jeśli rzeczywiste wartości uruchomienia testu są mniejsze niż wartości minimalne, zostają one zaokrąglone do wartości minimalnych. Jeśli na przykład uruchomienie testu wymaga 20 użytkowników wirtualnych i trwa 30 sekund, wówczas test zostanie uruchomiony z 25 użytkownikami wirtualnymi i będzie trwał 1 minutę = 25 minut zużytych przez użytkowników wirtualnych (a nie 15).

Czas uruchomienia testu jest liczony w minutach. Jeśli zatem czas uruchomienia testu wynosi 5 minut i 15 sekund, zostanie on zaokrąglony do 6 minut.

Co najmniej 250 minut zużytych przez użytkowników wirtualnych (z uwzględnieniem okresu przygotowania testu) zostanie odjętych z Twojego konta w przypadku następujących uruchomień:

 • Ukończone uruchomienia — na podstawie łącznego czasu trwania uruchomienia
 • Przerwane uruchomienia — na podstawie czasu uruchomienia, który upłynął

W przypadku uruchomień, które kończą się wystąpieniem błędu, minuty zużyte przez użytkowników wirtualnych nie są odejmowane od salda Twojego konta.

Aby sprawdzić, ile minut zużytych przez użytkowników wirtualnych zostało już wykorzystanych na Twoim koncie usługi Visual Studio Team Services lub ile ich pozostało, przejdź na stronę główną konta tej usługi (https://{Twoje_konto}.visualstudio.com).

Odp. Ograniczenia zasobów obowiązują w przypadku poszczególnych kont usługi Visual Studio Team Services. Każde konto otrzymuje w każdym miesiącu 20 000 bezpłatnych minut użytkowników wirtualnych miesięcznie na testowanie obciążenia. Jeśli do testowania obciążenia potrzebujesz więcej minut użytkowników wirtualnych, poproś właściciela konta o uzyskanie dodatkowych zasobów dla Twojego konta usługi Visual Studio Team Services.

If your free resource limits run out and you have not purchased additional resources, you will get a status message like this:

This run exceeds the maximum allowed usage for this month.

Bieżące użycie tego konta w tym miesiącu (z uwzględnieniem trwających uruchomień) wynosi 8000, a maksymalna dozwolona wartość użycia to 20 000. Aby uzyskać więcej informacji na temat limitów użycia oraz ich modyfikowania, przejdź na stronę https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303976.

Konfigurowanie testów

Odp. Aby wprowadzić różne wartości w ramach testowania obciążenia w chmurze, należy użyć pliku csv lub arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Korzystanie z programu SQL Server nie jest obecnie obsługiwane. Aby dowiedzieć się, jak przekazać te wartości do testu, przejdź tutaj.
Odp. Liczba agentów używanych w uruchomieniu zależy od testów. Jeśli po uruchomieniu testu występują błędy, może być konieczne zwiększenie liczby rdzeni agentów. Liczbę rdzeni agentów można zmienić podczas ładowania testu w usłudze Visual Studio Team Services za pomocą środowiska Visual Studio IDE.

IC666801

Agent Count (Total Cores)

Co oznaczają te wartości?

 • 0: (Wartość domyślna). Liczba rdzeni zależy od liczby użytkowników wirtualnych określonych dla testu.
 • 1: W teście zostanie użyty 1 agent z 1 rdzeniem.
 • 2 lub więcej: Każdy agent zawsze będzie używał 2 rdzeni. Na przykład jeśli wartość wynosi 4, wówczas masz do dyspozycji 2 agentów, a każdy z nich ma po 2 rdzenie. Jeśli wartość wynosi 3, również masz do dyspozycji 2 agentów, a każdy z nich ma po 2 rdzenie. Nie można mieć 1 agenta z 2 rdzeniami i 1 agenta z tylko 1 rdzeniem.

Liczba agentów zależy także od testu mieszanego (testu wydajności sieci Web lub testu jednostkowego). W przypadku samych testów wydajności sieci Web sugerujemy użycie od 250 do 1000 użytkowników wirtualnych na każde 2 rdzenie. W przypadku testów jednostkowych liczba agentów zależy od tego, co robią testy jednostkowe. To znaczy, że trzeba sprawdzić, czy liczba agentów jest wystarczająca, korzystając z krótszego uruchomienia testu obciążenia lub z testowania obciążenia opartego na celach.

Odp. Aby to zrobić, można skorzystać z opcji wdrażania i ze skryptu instalacyjnego w ustawieniach testu.

You can add the .exe or other files to the Deployment window which you want to deploy on the Agent and using the Setup script you can install them on agents.

Wszystkie elementy wdrożone na agentach są kopiowane do katalogu na agencie. Lokalizację katalogu można otworzyć, używając pozycji %DeploymentDirectory% w skrypcie instalacji i czyszczenia. Na przykład w celu zainstalowania aplikacji WebDeploy na komputerze agenta należy dodać plik WebDeploy_x64_en-US.msi w oknie wdrażania. Plik Setup.cmd będzie miał następującą postać: %DeploymentDirectory%WebDeploy_x64_en-US.msi /passive

Uruchamiania i monitorowanie testów obciążenia

Odp. Stan usługi można wyświetlić w portalu pomocy technicznej dotyczącej usługi Visual Studio Team Services (u góry strony) i na naszym blogu poświęconym tej usłudze. Możesz także zasubskrybować alerty dotyczące stanu usługi, korzystając z tego wpisu na naszym forum pomocy technicznej.
Odp. Uruchomienie testu obciążenia w usłudze Visual Studio Team Services może mieć następujące stany:

 • W toku: Uruchomienie testu w chmurze jest obecnie w toku.
 • Ukończono: Uruchomienie testu zakończyło się pomyślnie.
 • Przerwano: Uruchomienie testu zostało zatrzymane przez użytkownika, który kliknął przycisk Zatrzymaj. Ten stan może także oznaczać, że wystąpiły problemy dotyczące testu obciążenia. Stan Przerwano może na przykład wystąpić, jeśli w skryptach testowych występują błędy.
 • Błąd: Uruchomienie testu zostało zatrzymane na skutek błędu usługi. Mógł na przykład wystąpić problem dotyczący infrastruktury usługi, przez co nie może ona kontynuować obsługi testu. Przyczyną problemów tego typu nie jest test obciążenia ani skrypty testowe.
Odp. Ze względu na występowanie znanego problemu należy obecnie skorzystać z następującego obejścia:

 1. Uruchom Notatnik z uprawnieniami administratora.
 2. Otwórz plik devenv.exe.config (ten plik zwykle znajduje się w katalogu: „C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 12.0Common7IDE”).
 3. Zmień wartość elementu bindingRedirect na „8.0.0.0-14.0.0.0”.
  <dependentAssembly>
      <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.LoadTest" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
      <bindingRedirect oldVersion="8.0.0.0-14.0.0.0" newVersion="12.0.0.0"/>
  </dependentAssembly>

Rozwiązywanie problemów

Odp. Jeśli rejestrator testów sieci Web nie jest włączony, kiedy sprawdzasz i rejestrujesz swój test sieci Web w programie Internet Explorer 11, przejdź tutaj, aby rozwiązać ten problem.
Odp. Komunikaty o stanie i błędy testu są zgłaszane w czasie trwania testu obciążenia. Komunikaty o stanie zawierają szczegółowe informacje o uruchomieniu testu obciążenia, takie jak godzina utracenia połączenia z bazą danych wyników. Błędy dotyczą testu. Oba rodzaje komunikatów można wyświetlić z poziomu karty Szczegóły w wykresach postępu.

IC696061

Odp. Jeśli z opisu błędu wynika, że bieżący stan połączenia to Zamknięte, możesz ustawić limit czasu połączenia. W tym celu w parametrach połączenia ustaw słowa kluczowe ConnectTimeout lub Connection Timeout. Dla limitu czasu w elemencie ConnectionString nie należy ustawiać wartości 0, ponieważ spowoduje to ponawianie w nieskończoność próby nawiązania połączenia.
Odp. W takiej sytuacji należy uzyskać klucz produktu programu Visual Studio Ultimate z subskrypcji MSDN i użyć opcji „Zmień licencję produktu” na stronie Informacje o produkcie. Trzeba to zrobić na każdym komputerze, na którym mają być uruchamiane testy obciążenia za pomocą usługi Visual Studio Team Services. Odwiedź tę witrynę, aby uzyskać klucz produktu.
Odp. Od dnia 26 listopada 2014 r. do wywołań interfejsu API protokołu REST trzeba dodawać informacje na temat wersji. Jeśli wywołanie zakończy się wystąpieniem wyjątku VssVersionNotSpecifiedException, w wywołaniach interfejsu API protokołu REST musisz uwzględnić element ?api-version=1.0-preview.1. Tutaj można znaleźć odpowiednie instrukcje.
Odp. W nazwach testów obciążenia uruchomionych za pomocą usługi Visual Studio Team Services wielkie litery zostają przekonwertowane na małe. Szukając za pomocą kodu użytkownika ciągów pasujących do nazw testów, należy zatem zignorować wielkość liter lub zmienić wielkie litery w nazwach testów na małe.
Odp. Poddaj edycji plik devenv.exe.config za pomocą edytora tekstów. Plik ten znajduje się zwykle w następującej lokalizacji: „C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 12.0Common7IDE”.

  1. Do sekcji dodaj następujący wiersz:
   <add key="ElsClientLogLevel" value="XXX"/>

   Gdzie XXX może być dowolnym z następujących elementów:

   • all — powoduje rejestrowanie wszystkich komunikatów
   • off — zatrzymuje rejestrowanie wszelkich komunikatów
   • critical — powoduje rejestrowanie tylko komunikatów krytycznych
   • error — powoduje rejestrowanie tylko komunikatów krytycznych i komunikatów o błędach
   • warning — powoduje rejestrowanie komunikatów o błędach, komunikatów krytycznych i ostrzeżeń (ustawienie domyślne)
   • information — powoduje rejestrowanie komunikatów o błędach, komunikatów krytycznych, ostrzeżeń i komunikatów informacyjnych
   • verbose — powoduje rejestrowanie komunikatów o błędach, komunikatów krytycznych, komunikatów informacyjnych i komunikatów pełnych

 

 1. Dodaj poniższą sekcję u dołu pliku devenv.exe.config, tuż nad tagiem zamykającym. Ścieżkę do pliku dziennika możesz podać, zmieniając wartość initializeData.
    <code class="csharp"><system.diagnostics>
   <trace autoflush="true" indentsize="4">
   <listeners>
   <add name="myListener" type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener" initializeData="d:VSTestHost.log"/>
   </listeners>
   </trace>
  
   <switches>
   <!-- You must use integral values for "value": 0 = off, 1 = error, 2 = warn, 3 = info, 4 = verbose.-->
   <add name="EqtTraceLevel" value="4" />
   </switches>
   </system.diagnostics></code>
  

 2. Uruchom ponownie program Visual Studio 2013 i odtwórz błąd. Następnie możesz przejrzeć plik dziennik lub udostępnić go pracownikom pomocy technicznej. Plik dziennika znajduje się tutaj: %Temp%ELSClient.
Odp. W programie Visual Studio 2013 Update 4 i nowszych wersjach wartość domyślna właściwości TimingDetailsStorage została zmieniona z AllIndividualDetails na None. Aby gromadzić poszczególne chronometraże, trzeba dla właściwości TimingDetailsStorage ustawić wartość AllIndividualDetails. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź tutaj.

Błędy

Odp. W przypadku wystąpienia tych błędów:

 • VS1550064
 • VS1550072
 • VS1550078
 • VS1550081
 • VS1550082
 • VS1550083

Skontaktuj się z pomocą techniczną dotyczącą usługi Visual Studio Team Services. Trzeba będzie podać identyfikator uruchomienia testu.

Odp. Ręczna edycja pliku xml loadtest może spowodować wystąpienie następującego błędu:

 • VS1550084

Otwórz plik i cofnij wprowadzone zmiany. Uruchom ponownie test obciążenia — powinno się to odbyć bez problemów.

Odp. Ręczna edycja pliku xml loadtest może spowodować wystąpienie następujących błędów:

 • VS1550026
 • VS1550027

Otwórz plik i cofnij wprowadzone zmiany. Uruchom ponownie test obciążenia — powinno się to odbyć bez problemów.

Odp. Zamknięcie kreatora testu obciążenia bez jego ukończenia może spowodować wystąpienie tego błędu:

 • VS1550030

Aby rozwiązać ten problem, utwórz kolejny test obciążenia i usuń ten, którego uruchomienie nie powiodło się.

Odp. Takie błędy występują zwykle z powodu problemów z usługą testowania obciążenia w chmurze. W takiej sytuacji najlepiej ponownie uruchomić test obciążenia. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną dotyczącą usługi Visual Studio Team Services. Trzeba będzie podać identyfikator uruchomienia testu.
Odp. Przejdź tutaj, aby znaleźć informacje o innych błędach oraz o dostępnych rozwiązaniach poszczególnych problemów.

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną