Visual Studio 2017 w wersji 15.3 — znane problemy

Last Update: 2017-09-01

Odwiedź stronę z bieżącymi informacjami o wersji, aby dowiedzieć się więcej o programie Visual Studio 2017. Możesz również odwiedzić stronę Pliki do pobrania, aby uzyskać inne produkty Visual Studio.

Uwaga

Bardzo uważnie wysłuchujemy opinii użytkowników. Odwiedź witrynę Społeczność deweloperów, aby wyszukać najnowsze problemy, zarejestrować nowe problemy i ocenić te, które już wystąpiły.


Problemy z instalacją

Nie można uruchomić Eksploratora chmury

 • Problem:

  Jeśli zainstalowano Eksplorator chmury z pakietem roboczym tworzenia aplikacji internetowych, uruchomienie Eksploratora chmury może zakończyć się niepowodzeniem z następującym komunikatem o błędzie: „Instalator nie może kontynuować działania, gdy program Visual Studio jest uruchomiony. Zamknij program Visual Studio i ponów próbę”. Błąd jest spowodowany brakującymi zależnościami.

 • Obejście problemu:

  Zainstaluj obciążenie programistyczne platformy Azure, a następnie uruchom Eksplorator chmury ponownie.

Użycie folderu instalacji w trybie offline przy braku połączenia z Internetem powoduje niezainstalowanie emulatora systemu Windows

 • Problem:

  Jeśli do zainstalowania programu Visual Studio jest używany folder instalacji w trybie offline, który zawiera emulator systemu Windows 10 Mobile (aktualizacja dla twórców), w przypadku braku połączenia z Internetem instalator programu Visual Studio zakończy pracę, wyświetlając komunikat „Setup Completed with Warning” (Instalacja zakończona z ostrzeżeniem), a emulator systemu Windows nie zostanie zainstalowany.

 • Obejście problemu:

  Zainstaluj emulator systemu Windows 10 Mobile niezależnie od programu Visual Studio.

  1. Otwórz folder instalacji w trybie offline programu Visual Studio i przejdź do folderu „Win10_Emulator_10.0.15063,version=10.0.15063.12,chip=x64”.
  2. Uruchom program EmulatorSetup.exe, aby zainstalować emulator systemu Windows.

   Jeśli nie zainstalowano jeszcze programu Visual Studio, można zainstalować najpierw emulator systemu Windows.

   1. Zainstaluj emulator systemu Windows, korzystając z powyższych instrukcji.
   2. Uruchom instalator programu Visual Studio, aby zainstalować program Visual Studio. Instalator nie pokaże ostrzeżenia.

Działanie narzędzia DISM zakończyło się niepowodzeniem lub spowodowało zawieszenie instalatora

 • Problem:

  Program Visual Studio może zgłaszać błędy w przypadku włączania określonych funkcji systemu operacyjnego za pomocą narzędzia DISM, na przykład NetFx4Extended-ASPNET45. Może to być spowodowane uszkodzonymi manifestami.

 • Obejście problemu:

 • Otwórz wiersz polecenia jako administrator i napraw manifesty narzędzia DISM, uruchamiając polecenie dism /online /cleanup-image /restorehealth
 • Ponownie uruchom komputer
 • Napraw program Visual Studio

Problemy dotyczące edytora i środowiska IDE

W przypadku używania kompilacji niejawnego programu testów systemu Windows w Eksploratorze rozwiązań dla zmienionych plików wyświetlane są znaki wstrzymania/ostrzeżeń.

 • Problem:

  W przypadku niektórych kompilacji niejawnego programu testów systemu Windows zapisywanie plików w projektach .NET Core, platformy uniwersalnej systemu Windows i udostępnionych może powodować wyświetlanie obok zmienionych plików znaków wstrzymania/ostrzeżeń.

 • Obejście problemu:

  Te znaki wstrzymania/ostrzeżeń nie sygnalizują poważnych problemów i można je bezpiecznie zignorować. Ponowne załadowanie rozwiązania spowoduje usunięcie znaków wstrzymania/ostrzeżeń.

Jeśli funkcja Przejdź do jest aktywna, otwieranie projektu powoduje awarię programu Visual Studio.

 • Problem:

  Jeśli funkcja Przejdź do jest aktywna, otwieranie projektu powoduje awarię programu Visual Studio.

 • Obejście problemu:

  Przed podjęciem próby otwarcia nowego projektu upewnij się, że funkcja Przejdź do jest zamknięta.

Funkcja JavaScript IntelliSense przestaje działać

 • Problem:

  Otworzenie projektu zawierającego więcej niż 25 MB kodu JavaScript powoduje wyświetlenie błędu „Usługa języka jest wyłączona dla projektu, ponieważ dołączył on dużą liczbę plików js. Należy rozważyć wykluczenie plików, korzystając z sekcji „exclude” pliku „tsconfig.json”.

 • Obejście problemu:

  Dodaj plik tsconfig.json do katalogu głównego projektu za pomocą następującego kodu:

  {
    "compilerOptions": {
      "allowJs": true,      // These settings apply to .js files as well as .ts files
      "noEmit": true       // Do not compile the JS (or TS) files in this project on build
    },
    "exclude": [
      "node_modules",       // Don't include any JavaScript found under "node_modules" or "bower_components"
      "bower_components"
    ]
  }
  

  Add additional folders with JavaScript code libraries. Another common one is Scripts/Office/1 if you're using office-js.

Język TypeScript nie został rozpoznany w projektach programu ASP.NET Core

 • Problem:

  Pliki TypeScript w projektach programu ASP.NET Core nie mają żadnej funkcji IntelliSense i nie są kompilowane podczas kompilacji.

 • Obejście problemu:

  Dodaj pusty plik tsconfig.json do katalogu głównego projektu.

Problemy z NuGet

Podczas korzystania z konsoli Menedżera pakietów może nie działać klawisz „Enter”

 • Problem:

  Czasami klawisz Enter nie działa w konsoli Menedżera pakietów. Jeśli tak się dzieje, sprawdź postęp poprawki i podaj wszystkie przydatne informacje dodatkowe dotyczące kroków odtwarzania (NuGet#4204 i NuGet#4570).

 • Obejście problemu:

  Uruchom ponownie program Visual Studio, a następnie otwórz konsolę Menedżera pakietów przed otwarciem rozwiązania. Alternatywnie możesz usunąć plik project.lock.json i przywrócić go.

Pakiet w projekcie .NET Core, który zawiera zestaw z nieprawidłowym podpisem, może spowodować pętlę nieskończoną przywracania

 • Problem:

  W przypadku użycia pakietu zawierającego zestaw z nieprawidłowym podpisem lub gdy wersja pakietu została ustawiona za pomocą znacznika „DateTime”, automatyczne przywracanie pakietu będzie czasem uruchamiane w pętli nieskończonej (dotnet/project-system#1457).

 • Obejście problemu:

  Obecnie nie istnieje obejście tego problemu.

Nie można wyświetlić, dodać ani zaktualizować składnika DotNetCLITools przy użyciu Menedżera pakietów Nuget

 • Problem:

  Menedżer pakietów NuGet nie wyświetla składnika DotNetCLITools ani nie zezwala na jego dodawanie/aktualizowanie (NuGet#4256).

 • Obejście problemu:

  Należy ręcznie edytować składnik DotNetCLIToolReferences w pliku projektu.

Przekierowanie wersji platformy docelowej może prowadzić do niekompletnej funkcji IntelliSense

 • Problem:

  Przekierowanie wersji platformy docelowej może prowadzić do niekompletnej funkcji IntelliSense w programie Visual Studio. Dzieje się tak w przypadku używania składnika PackageReferences jako formatu Menedżera pakietów (NuGet#4216).

 • Obejście problemu:

  Wykonaj przywracanie ręczne.

Znane problemy dotyczące narzędzi sieci Web

Projekty MVC4 nie nawiązują połączenia z SQL Server LocalDB w środowisku uruchomieniowym

 • Problem:

  W przypadku uruchamiania projektu MVC4 w programie Visual Studio uzyskanie dostępu do bazy danych przez aplikację może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli jest używany program SQL Server Express LocalDB 2012. Dzieje się tak, ponieważ projekty MVC4 są domyślnie zależne od programu SQL Server Express LocalDB 2012, który nie jest instalowany z programem Visual Studio 2017.

 • Obejście problemu:

  Uaktualnij projekt do korzystania z programu SQL Server Express LocalDB 2016 lub ręcznie pobierz i zainstaluj program SQL Server Express LocalDB 2012 na komputerze.

Problemy dotyczące narzędzi programu .NET Core

Bieżąca lista problemów z programami Visual Studio 2017 15.3, .NET Core i ASP.NET Core 2.0 wraz z ich obejściami znajduje się na naszej stronie w witrynie GitHub.

Problemy z otwieraniem folderów

Funkcja IntelliSense nie jest dostępna podczas edytowania plików launch.vs.json lub tasks.vs.json

 • Problem:

  Podczas edytowania pliku launch.vs.json lub tasks.vs.json funkcja IntelliSense nie jest dostępna.

 • Obejście problemu:

  Zainstaluj obciążenie „Opracowywanie zawartości dla platformy ASP.NET i sieci Web”.

Refaktoryzacja języka C# może dawać niespójne wyniki

 • Problem:

  W trybie folderu refaktoryzacja kodu w języku C# lub VB może dawać niespójne wyniki.

 • Obejście problemu:

  Załaduj projekty w języku C# i VB w trybie rozwiązania.

Niezapisane zmiany w pliku launch.vs.json mogły zostać utracone

 • Problem:

  Niezapisane zmiany w pliku launch.vs.json zostaną utracone w przypadku wybrania pozycji „Debuguj i uruchom ustawienia” z menu kontekstowego.

 • Obejście problemu:

  Zapisz zmiany wprowadzone w tym pliku przed wybraniem pozycji „Debuguj i uruchom ustawienia” z menu kontekstowego.

Ponowne załadowanie projektu, który został zmodyfikowany w trybie folderu, może nie powieść się i może zostać wyświetlone okno dialogowe

 • Problem:

  Po zakończeniu edycji pliku projektu z trybu folderu jego ponowne załadowanie z trybu rozwiązania może później zakończyć się niepowodzeniem.

 • Obejście problemu:

  Ponownie załaduj projekt. Jeśli nadal nie można go załadować, załaduj ponownie rozwiązanie.

Problemy z narzędziami do testowania

Natywne pokrycie kodu testowania jednostkowego w języku C++

 • Problem:

  Natywne pokrycie kodu testowania jednostkowego w języku C++ kończy się niepowodzeniem z komunikatem o błędzie informującym, że nie zostały załadowane żadne moduły.

 • Obejście problemu:

  Ponownie skompiluj kod, korzystając z informacji o debugowaniu wygenerowanych za pomocą opcji /DEBUG:FULL. Ustawienie to znajduje się w obszarze „Właściwości projektu | Właściwości konfiguracji | Konsolidator | Debugowanie”.

Natywne profilowanie testowania jednostek w języku C++

 • Problem:

  Natywne profilowanie testowania jednostek w języku C++ kończy się niepowodzeniem z komunikatem o błędzie informującym, że nie zostały załadowane żadne moduły.

 • Obejście problemu:

  Ponownie skompiluj kod, korzystając z informacji o debugowaniu wygenerowanych za pomocą opcji /DEBUG:FULL. Ustawienie to znajduje się w obszarze „Właściwości projektu | Właściwości konfiguracji | Konsolidator | Debugowanie”.

Natywne pokrycie kodu testowania jednostkowego w programie .NET Core

 • Problem:

  Uruchamianie analizy pokrycia kodu z poziomu Eksploratora testów nie działa w przypadku projektów testów jednostkowych programu .NET Core.

 • Obejście problemu:

  Zobacz dokument „Praca z pokryciem kodu”.

Interakcja uproszczonego ładowania rozwiązań

 • Problem:

  Jeśli uproszczone ładowanie rozwiązań jest włączone, na liście rozwijanej „Projekty testowe” w oknie dialogowym Tworzenie funkcji IntelliTest mogą nie być wyświetlane wszystkie dostępne projekty testowe.

 • Obejście problemu:

  Projekty, które nie zostały jeszcze załadowane, nie będą wyświetlane. Załaduj odpowiednie projekty z poziomu Eksploratora rozwiązań, aby zapewnić, że będą one w tym miejscu wyświetlane.

 • Problem:

  W przypadku rozwiązań z włączoną opcją uproszczonego ładowania rozwiązań testy mogą nie zostać odnalezione z poziomu opóźnionych projektów (projekty, które nie są załadowane w trybie uproszczonego ładowania rozwiązania).

 • Obejście problemu:

  Wyłącz uproszczone ładowanie rozwiązań dla tego rozwiązania lub załaduj projekty testowe (rozwijając węzeł projektu w Eksploratorze rozwiązań) i przeprowadź ponowną kompilację, aby odnaleźć testy.

Debugowanie i diagnostyka

Aktualizacja zmiennej w oknie lokalnym nie jest od razu poprawnie odzwierciedlana w interfejsie użytkownika w przypadku projektu środowiska Node.js

 • Problem:

  Próba zaktualizowania wartości zmiennej lokalnej w oknie lokalnym dla projektu środowiska Node.js nie jest odzwierciedlana w interfejsie użytkownika. Zmiana zmiennej lokalnej odbywa się w rzeczywistości poprawnie mimo problemu z aktualizacją interfejsu użytkownika. Interfejs użytkownika zostanie poprawnie zaktualizowany po kontynuowaniu wykonywania.

 • Obejście problemu:

  Interfejs użytkownika zostanie poprawnie zaktualizowany po przejściu do następnego wiersza kodu.

Problemy dotyczące uproszczonego ładowania rozwiązań

Niektóre rozszerzenia mogą nie zachowywać się w oczekiwany sposób po włączeniu ładowania rozwiązania wstępnego

 • Problem:

  Niektóre rozszerzenia mogą nie zachowywać się w oczekiwany sposób po włączeniu uproszczonego ładowania rozwiązań.

 • Obejście problemu:

  Wyłącz uproszczone ładowanie rozwiązań i załaduj ponownie rozwiązanie.

Funkcje edytowania i kontynuowania nie działają po włączeniu uproszczonego ładowania rozwiązań

 • Problem:

  Funkcje edytowania i kontynuowania mogą nie działać w oczekiwany sposób, gdy włączone jest uproszczone ładowanie rozwiązań.

 • Obejście problemu:

  Wyłącz uproszczone ładowanie rozwiązań i załaduj ponownie rozwiązanie przed użyciem przycisków Edytuj i Kontynuuj.

Funkcja IntelliSense może nie zostać zaktualizowana po zmianie konfiguracji

 • Problem:

  Funkcja IntelliSense może nie zostać zaktualizowana po zmianie konfiguracji (na przykład z wydania na debugowanie i na odwrót). Wpływ tego problemu będzie zależeć od różnic kodu z powodu zmiany konfiguracji.

 • Obejście problemu:

  Załaduj ponownie rozwiązanie po zmianie konfiguracji.

Odroczone projekty nie są wyświetlane na liście projektów dla kreatorów „Tworzenie testów funkcji IntelliTest” oraz „Tworzenie testu jednostkowego”

 • Problem:

  Odroczone projekty (projekty, które nie są ładowane w trybie uproszczonego rozwiązania) nie są wyświetlane na liście projektów testowych dla kreatorów „Tworzenie testów funkcji IntelliTest” oraz „Tworzenie testu jednostkowego”. Może to być istotne w przypadku tworzenia testów jednostkowych dla projektów, które nie zostały załadowane.

 • Obejście problemu:

  Rozwiń dodatkowe projekty zgodnie z potrzebami.

Niektóre odwołania nie są wyświetlane w Przeglądarce obiektów po włączeniu uproszczonego ładowania rozwiązań

 • Problem:

  Jeśli uproszczone ładowanie rozwiązań jest włączone, a projekt nie jest rozwinięty w Eksploratorze rozwiązań, w Przeglądarce obiektów nie będą wyświetlane odwołania z takich projektów.

 • Obejście problemu:

  Aby wyświetlić odwołania, rozwiń projekt w Eksploratorze rozwiązań.

Odwiedź stronę Optymalizacja czasu uruchamiania programu Visual Studio, aby dowiedzieć się więcej o uproszczonym ładowaniu rozwiązań i uzyskać porady dotyczące rozwiązywania problemów.

Problemy z usługą Application Insights

Nie można załadować dostawców rozszerzalnych usługi Application Insights po kliknięciu projektu prawym przyciskiem myszy

 • Problem:

  Nie można załadować dostawców rozszerzalnych usługi Application Insights po kliknięciu projektu prawym przyciskiem myszy w programie Visual Studio. Dzieje się tak, ponieważ dostawcy rozszerzalni ładują dane binarne z pakietów NuGet w wątku w tle po załadowaniu rozwiązania. Niektórzy dostawcy rozszerzalni, np. dla języka PHP i usługi Azure Service Fabric, są już zainstalowani, więc ten problem ich nie dotyczy. Poprawka do tego problemu będzie dostępna za pośrednictwem automatycznej aktualizacji wkrótce po wydaniu pierwszej wersji programu Visual Studio 2017.

 • Obejście problemu:

  Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administracyjnymi, a następnie uruchom następujące polecenie w zależności od wersji programu Visual Studio:

  • Visual Studio Enterprise

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled.
  • Visual Studio Professional

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Professional\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Professional" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled.
  • Visual Studio Community

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled.

Niektóre projekty ASP.NET Core nie mogą dodać fragmentu JavaScript Application Insights do zbierania wyświetleń stron

 • Problem:

  Projekty ASP.NET Core skonfigurowane za pomocą Application Insights, które nie zostały utworzone za pomocą programu Visual Studio 2017, nie zostaną uruchomione. Próba uruchomienia takiej aplikacji spowoduje błąd: „InvalidOperationException: nie zarejestrowano usługi typu Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.JavascriptSnippet.”

 • Obejście problemu:

  Po skonfigurowaniu Application Insights fragment JavaScript jest dodawany do pliku Views/Shared/_Layout.cshtml. Istnieją dwa obejścia problemu, w zależności od tego, czy Application Insights ma zbierać wyświetlenia strony z aplikacji:

  1. Zbieraj widoki stron — Dodaj obiekt „.UseApplicationInsights()” do WebHostBuilder w pliku Program.cs.
  2. Nie zbieraj widoków stron — Usuń następujące wiersze z pliku Views/Shared/_Layout.cshtml:
   • @inject Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.JavaScriptSnippet JavaScriptSnippet.
   • @Html.Raw(JavaScriptSnippet.FullScript).

Problemy dotyczące programu Team Explorer

Wykonanie poleceń Git, które zmieniają indeks, może się nie powieść, jeśli istnieje oddzielony plik index.lock

 • Problem:

  Wykonanie polecenia Git zmieniającego indeks nie powiedzie się w przypadku wystąpienia oddzielonego pliku Git index.lock. Usługa Git używa tego pliku do wskazywania innym procesom Git, że repozytorium jest zablokowane do edycji. Jeśli proces edycji przestał odpowiadać lub został zakończony, plik index.lock może nadal istnieć i uniemożliwić innym procesom Git edytowanie repozytorium.

 • Obejście problemu:

  Gdy taki problem wystąpi, przejrzyj folder .git/ w swoim repozytorium i sprawdź, czy znajduje się w nim plik index.lock. Jeśli taki istnieje i nie wykonujesz aktywnie polecenia Git, usuń plik.

Klonowanie za pośrednictwem protokołu SSH kończy się niepowodzeniem

 • Problem:

  Klonowanie za pośrednictwem protokołu SSH kończy się niepowodzeniem w programie Team Explorer. Rozwiązanie tego problemu będzie dostępne w przyszłej aktualizacji.

 • Obejście problemu:

  Jeśli chcesz użyć protokołu SSH, sklonuj z wiersza polecenia, a następnie dodaj repozytorium do listy lokalnych repozytoriów w programie Team Explorer. Można również sklonować za pośrednictwem protokołu HTTP w programie Team Explorer, a następnie ustawić lokalizacje zdalne do korzystania z protokołu SSH, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia repozytorium > Lokalizacje zdalne. Ten problem został rozwiązany w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.3. Jest to wersja zapoznawcza.

Nie działa anulowanie poleceń Git w programie Team Explorer

 • Problem:

  Nie działa anulowanie polecenia Git (np. klonowania) w programie Team Explorer, a zamiast tego operacja zostaje ukończona. Problem ten nie ma wpływu na inne operacje programu Team Explorer.

 • Obejście problemu:

  Obecnie nie istnieje obejście tego problemu.

Problemy z tworzeniem obciążeń zarządzanych

Projekty .NET 2.0/3.0/3.5 generują zestawy z nieprawidłowym elementem docelowym

 • Problem:

  Po zainstalowaniu programu Visual Studio 2017 na nowej maszynie bez wcześniejszego wybrania narzędzi programistycznych programu .NET Framework 3.5 z karty Poszczególne składniki, a następnie przeprowadzeniu kompilacji projektu .NET 2.0 (lub 3.0/3.5), niektóre zestawy (na przykład zasoby) po kompilacji zostaną oznaczone jako zasoby platformy .NET 4.0, nawet jeśli projekt jest przeznaczony dla platformy .NET 2.0. Jest to spowodowane tym, że zestaw SDK dla programu .NET Framework 3.5 w programie Visual Studio 2017 nie jest już domyślnie instalowany, w związku z czym w zestawie SDK brak jest procesu kompilacji domyślnie wykonywanego za pomocą zestawu SDK dla platformy .NET 4.X.

 • Obejście problemu:

  Zestaw SDK dla platformy .NET 3.5 to teraz tylko opcjonalny składnik. Jeśli programowanie dotyczy produktu .NET 3.5 (2.0/3.0/3.5), podczas instalacji należy również wybrać pozycję „Narzędzia programistyczne programu .NET Framework 3.5” na karcie Poszczególne składniki. Spowoduje to zainstalowanie wymaganego zestawu SDK dla platformy .NET 3.5 na maszynie używanej podczas procesu kompilacji.

Problemy z obciążeniem dla programowania na platformie uniwersalnej systemu Windows

Projektant XAML jest niedostępny

 • Problem:

  Projektant XAML jest niedostępny podczas opracowywania aplikacji platformy UWP.

 • Obejście problemu:

  Projektant XAML jest niedostępny, jeśli wersja platformy docelowej aplikacji jest wyższa niż wersja systemu Windows 10, w którym jest uruchomiony program Visual Studio. Przykład: jeśli program Visual Studio jest uruchomiony w systemie Windows 10 z aktualizacją rocznicową (kompilacja 14393), a wersja platformy docelowej aplikacji platformy UWP to system Windows 10 z aktualizacją dla kreatywnych, projektant XAML będzie niedostępny dla tego projektu aplikacji. Aby móc korzystać z projektanta XAML, uaktualnij system Windows 10 do najnowszej wersji.

Podczas otwierania projektu platformy UWP jest wymagane zaktualizowanie programu Visual Studio

 • Problem:

  W przypadku otwierania w programie Visual Studio projektu utworzonego w programie Visual Studio 2017 (wersja zapoznawcza) może zostać wyświetlone okno dialogowe „Wymagana aktualizacja programu Visual Studio” z monitem o zainstalowanie zaktualizowanego zestawu SDK platformy. W witrynie archiwum zestawów SDK systemu Windows, do której link znajduje się w oknie dialogowym, nie ma określonej wersji zestawu SDK systemu Windows.

 • Obejście problemu:

  Jest to oczekiwane zachowanie, ponieważ program Visual Studio 2017 (wersja zapoznawcza) zawiera zestaw SDK systemu Windows w wersji wstępnej. Aby rozwiązać ten problem, w pliku projektu zmień wersję platformy docelowej na wersję zestawu SDK systemu Windows, dla której ma być przeznaczona aplikacja. W przypadku aktualizacji systemu Windows 10 dla kreatywnych jest to wersja „10.0.15063.0”.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy projekt i wybierz pozycję „Edytuj [Nazwa aplikacji].[xx]proj”, gdzie [xx]proj to rozszerzenie csproj, vcxproj itp.
  2. W pliku projektu „TargetPlatformVersion” (w przypadku projektów języków C#, VB i JS) lub „WindowsTargetPlatformVersion” (w przypadku języka C++) przejdź do właściwości projektu i zmień wartość na wersję „10.0.15063.0” lub na wersję innego zainstalowanego zestawu SDK.

Niektóre kontrolki XAML są niedostępne w przyborniku

 • Problem:

  W przypadku korzystania z kontrolek XAML zainstalowanych na podstawie zestawów SDK rozszerzeń niektóre kontrolki z przybornika mogą nie być wyświetlane.

 • Obejście problemu:

  Jeśli chcesz używać tych kontrolek, możesz ręcznie je dodać w edytorze XAML.

Znane problemy z programem Visual C++ na komputerach

Kreator aplikacji MFC nie działa w przypadku niektórych języków

 • Problem:

  W przypadku niektórych języków programu VS: w oknie dialogowym „Plik -> Nowy -> Projekt...” wybranie opcji „Visual C++ -> MFC -> Aplikacja MFC” nie spowoduje utworzenia nowego rozwiązania/projektu.

 • Obejście problemu:

  Użyj polecenia „Visual C++ -> Aplikacja MFC” (tj. kreatora w węźle głównym języka Visual C++) w oknie dialogowym „Plik -> Nowy -> Projekt...”.

Szablon projektu MFCCtlWiz nie działa

 • Problem:

  Wybór szablonu projektu „MFCCtlWiz” w obszarze Plik -> Nowy projekt nie przynosi żadnego efektu. Powodem był brakujący stary i niepoprawny wpis dla kreatora kontrolek ActiveX MFC.

 • Obejście problemu:

  Zignoruj ten wpis. Zamiast tego użyj kreatora kontrolek ActiveX MFC.

Nie można skompilować nowo utworzonego projektu klasycznego C++ Win32 po zainstalowaniu zestawu SDK aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców (10.0.15063.0)

 • Problem:

  Zestaw SDK aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców został zrefaktoryzowany w celu zmniejszenia domyślnych rozmiarów instalacji. Zainstalowanie tego zestawu SDK przy użyciu obciążenia platformy UWP nie spowoduje zainstalowania nagłówków i bibliotek wymaganych dla projektów komputerowych w języku C++ platformy Win32. Jednak projekty klasyczne Visual C++ wykryją zainstalowany zestaw SDK i domyślnie spróbują użyć wersji 10.0.15063.0 jako wersji docelowej w nowo utworzonych projektach.

 • Obejście problemu:

  W instalatorze programu Visual Studio:

  • Wybierz funkcję „Windows 10 SDK (10.0.15063.0) for Desktop C++ x86 and x64” dla obciążenia „Programowanie aplikacji klasycznych w języku C++”.
  • Alternatywnym rozwiązaniem jest wybór w oknie dialogowym właściwości projektu wcześniejszej wersji zestawu SDK, która jest w pełni zainstalowana w systemie (np. 10.0.14393.0).

Uruchomienie programu ResEdit, dla którego zainstalowano jedynie zestaw SDK aktualizacji systemu Windows 10 dla kreatywnych (10.0.15063.0), zakończy się niepowodzeniem z powodu braku pliku rcdll.dll

 • Problem:

  Uruchomienie programu ResEdit, dla którego zainstalowano jedynie zestaw SDK aktualizacji systemu Windows 10 dla kreatywnych (10.0.15063.0), zakończy się niepowodzeniem z powodu braku pliku rcdll.dll. Ten problem jest spowodowany refaktoryzacją układu katalogów zestawu RS2 SDK, co spowodowało umieszczenie pliku rcdll.dll w lokalizacji katalogu objętej kontrolą wersji.

 • Obejście problemu:

  Zainstaluj rocznicową aktualizację zestawu Windows 10 SDK (10.0.14393.0) lub starszą.

Problemy dotyczące platformy Xamarin

Kompilacja anulowana z powodu błędu: „Projekt nazwa_projektu wymaga zainstalowania następujących składników na komputerze”

 • Problem:

  Kompilowanie aplikacji dla systemu Android może wymagać zainstalowania dodatkowych składników. Może to być konieczne w kilku przypadkach. Na przykład jeśli używasz nowego składnika, takiego jak pakiet NuGet, lub jeśli jest to pierwsze rozwiązanie Xamarin.Forms skompilowane na danej maszynie.

 • Obejście problemu:

  • Upewnij się, że błędy funkcji IntelliSense są widoczne na liście. Program Xamarin dla Visual Studio wykryje te brakujące zasoby. Zostanie wyświetlony błąd informujący o zasobach, które należy pobrać i zainstalować. Kliknij dwukrotnie błąd na liście. Spowoduje to rozpoczęcie pobierania, a następnie zainstalowanie brakujących składników. Błędy IntelliSense muszą być widoczne na liście, ponieważ w przeciwnym razie ten błąd nie będzie widoczny. Jeśli brakujące składniki nie zostaną zainstalowane, kompilacja zostanie anulowana podczas próby utworzenia dowolnego projektu w rozwiązaniu.
  • Opcjonalnym sposobem instalacji brakujących składników jest kompilacja z wiersza polecenia.

Problemy dotyczące środowiska Python

Szablon modułu rozszerzenia języka Python nie kompiluje się

 • Problem:

  Gdy wybrano opcjonalny składnik natywny programowania języka Python, instalowany jest szablon projektu C++ w celu kompilowania modułów rozszerzeń. Ten szablon domyślnie korzysta z pakietu Python 3.5, który może nie być zainstalowany na komputerze, jeśli wcześniej wybrano wersję Python 3.6.

 • Obejście problemu:

  Zwolnij projekt i edytuj go. Aby możliwe było kompilowanie za pomocą pakietu Python 3.6, właściwość PythonVersion powinna zawierać wartość „3.6” zamiast „3.5”.

Nie można załadować projektów usługi Azure Cloud Services

 • Problem:

  Podczas tworzenia projektu w usłudze Azure Cloud Services przy użyciu ról języka Python może wystąpić błąd: „Nie można odnaleźć określonego pliku”. Jest to spowodowane obciążeniem dla języka Python, które domyślnie niepoprawnie instaluje wszystkie wymagane pliki.

 • Obejście problemu:

  Otwórz instalator programu Visual Studio i zmodyfikuj instalację. W obciążeniu dla programowania w języku Python zaznacz opcję „Podstawowe narzędzia usługi Azure Cloud Services” i zastosuj zmiany. To spowoduje dodanie brakujących plików.

Nie można uruchomić konsoli zarządzania platformy Django

 • Problem:

  Podczas otwierania konsoli zarządzania dla projektu platformy Django przy użyciu menu kontekstowego projektu występuje błąd z następującą informacją: django.core.exceptions.ImproperlyConfigured. Jest to spowodowane tym, że przed uruchomieniem konsoli zmienna środowiskowa DJANGO_SETTINGS_MODULE nie została prawidłowo skonfigurowana.

 • Obejście problemu:

  Dodaj następujący kod do pliku settings.py, podstawiając rzeczywistą nazwę modułu ustawień do symbolu zastępczego.

import os
os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "<module name placeholder>")

Po otwarciu konsoli zarządzania należy najpierw uruchomić polecenie django.setup(). Teraz konsola powinna działać prawidłowo.

Podczas edytowania plików HTML w projekcie platformy Django wyświetlany jest komunikat o błędzie

 • Problem:

  Po otwarciu pliku HTML, który jest częścią projektu platformy Django, zostanie wyświetlone okno komunikatu informujące, że język JavaScript nie jest obsługiwany. Wynika to z tego, że obsługa języka JavaScript w edytorze zależy od zainstalowanej wersji zestawu SDK języka TypeScript, z kolei domyślne opcje instalacji nie obejmują języka TypeScript.

 • Obejście problemu:

  Otwórz instalator programu Visual Studio i zmodyfikuj instalację. W obszarze Poszczególne składniki znajdź i wybierz dowolną opcję „Zestaw SDK języka TypeScript” i zastosuj modyfikację.

Moduły ścieżek wyszukiwania nie są wyświetlane na liście uzupełniania importów

 • Problem:

  Po dodaniu ścieżki wyszukiwania do projektu pakiety i moduły dostępne w ramach tej ścieżki nie są wyświetlane na liście uzupełniania import ani from ... import.

 • Obejście problemu:

  Nie można obejść tego problemu. Jeśli wprowadzasz nazwę pakietu lub moduł, uzupełnienia w ramach tych modułów powinny być wyświetlane prawidłowo.

Problemy z programem .NET Core

Bieżąca lista problemów z programami .NET Core i ASP.NET Core 2.0 wraz z ich obejściami znajduje się na naszej stronie w witrynie GitHub.

Problemy z narzędziami do testowania

Natywne pokrycie kodu testowania jednostkowego w języku C++

 • Problem:

  Natywne pokrycie kodu testowania jednostkowego w języku C++ kończy się niepowodzeniem z komunikatem o błędzie informującym, że nie zostały załadowane żadne moduły.

 • Obejście problemu:

  Ponownie skompiluj kod, korzystając z informacji o debugowaniu wygenerowanych za pomocą opcji /DEBUG:FULL. Ustawienie to znajduje się w obszarze „Właściwości projektu | Właściwości konfiguracji | Konsolidator | Debugowanie”.

Natywne pokrycie kodu testowania jednostkowego w programie .NET Core

Tworzenie opcji projektu funkcji IntelliTest

 • Problem:

  Jeśli uproszczone ładowanie rozwiązań jest włączone, na liście rozwijanej „Projekty testowe” w oknie dialogowym Tworzenie funkcji IntelliTest mogą nie być wyświetlane wszystkie dostępne projekty testowe.

 • Obejście problemu:

  Projekty, które nie zostały jeszcze załadowane, nie będą wyświetlane. Załaduj odpowiednie projekty z poziomu Eksploratora rozwiązań, aby zapewnić, że będą one w tym miejscu wyświetlane.

Problemy z debugowaniem i diagnostyką

Narzędzia języka F#

 • Problem:

  Klawisze Enter, Backspace i klawisze strzałek czasami nie działają. Ponadto otworzenie rozwiązania przy otwartych dokumentach spowoduje, że nie będą one działały w tych dokumentach.

 • Obejście problemu:

  • Rozwiązanie tego problemu jest zawarte w nocnym wydaniu Visual F#. Poprawka będzie również dostępna w przyszłej aktualizacji. Zamknięcie i ponowne otwarcie pliku, w którym wystąpił problem, również naprawi problem dla tego pliku, chociaż jest to tylko tymczasowe.
  • Istnieje wiele problemów związanych z obsługą języka F# w projektach .NET Core i .NET Standard, których nie uznajemy za w pełni obsługiwane. Obecnie pracujemy nad zapewnieniem pełnej obsługi. Niemniej przywołamy tutaj te problemy na wypadek podjęcia decyzji o załadowaniu tego typu projektów.
 • Problem:

  Nie ma sposobu na utworzenie nowego projektu platformy .NET Core lub .NET Standard w programie Visual Studio.

 • Obejście problemu:

  Obecnie nie istnieje. Wyłączyliśmy tworzenie nowych projektów F# i .NET Core/.NET Standard w programie Visual Studio do momentu zapewnienia pełnej obsługi.

 • Problem:

  Zależności nie są ładowane, a funkcja IntelliSense zgłasza błędy, chociaż można kompilować, uruchamiać i debugować program.

 • Obejście problemu:

  Obecnie nie istnieje.

 • Problem:

  Nowo dodane pliki nie są rozpoznawane przez funkcję IntelliSense, chociaż można kompilować, uruchamiać i debugować program.

 • Obejście problemu:

  Obecnie nie istnieje.

Python

Nie można podłączyć debugera zdalnego

 • Problem:

  Podczas podłączania do maszyny zdalnej używającej serwera ptvsd wyświetlany jest komunikat o błędzie.

 • Obejście problemu:

  W tej wersji wprowadzono znaczące zmiany dotyczące serwera ptvsd. Zaktualizuj wersję serwera ptvsd na maszynie zdalnej.

Debuger zdalny losowo przestaje działać

 • Problem:

  Podczas debugowania kodu zdalnego debuger może przestać działać w taki sam sposób, jak w przypadku zgłoszenia wyjątku, ale bez wyświetlania jakichkolwiek informacji.

 • Obejście problemu:

  Nie ma znanego obejścia tego problemu. Naciśnij klawisz F5 lub pozycję Kontynuuj, aby wznowić proces.

Testy z dekoratorami nie są wyświetlane w oknie testów

 • #### Problem: Jeśli metody testowe również zawierają dekoratora, mogą nie być wyświetlane w oknie testów:
  @patch.object(os.path, 'isfile')
  def test_A(self):
    ''' Doesn't appear in Test Window'''
    self.fail("Not implemented")

  def test_B(self):
    ''' This does appear in Test Window'''
    self.fail("Not implemented")
 • #### Obejście problemu: Aktualnie nie istnieje obejście tego problemu inne niż usunięcie dekoratora. Użyj polecenia unittest lub PyTest z poziomu wiersza polecenia, aby uruchomić te testy.

Inne problemy

Nie można nawiązać połączenia z (LocalDB)\MSSQLLocalDB na komputerze x86

 • Problem:

  Jest to znany, sporadyczny problem z localDB 2014, w wyniku którego nie można podłączyć (LocalDB)\MSSQLLocalDB na komputerze x86.

 • Obejście problemu:

  W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia:

  1. sqllocaldb stop mssqllocaldb.
  2. sqllocaldb delete mssqllocaldb.
  3. sqllocaldb start mssqllocaldb.

Nie można utworzyć punktów przerwania funkcji w przepływach pracy programu SharePoint

 • Problem:

  W poprzednich wersjach programu Visual Studio okienko Punkty przerwania umożliwiało tworzenie punktów przerwania typu „Przepływ pracy”. Funkcja ta została usunięta.

 • Obejście problemu:

  Punkty przerwania można tworzyć w widoku projektanta za pomocą menu wyświetlonego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Działania przepływu pracy programu SharePoint mogą nie zostać załadowane prawidłowo w Projektancie przepływu pracy

 • Problem:

  Podczas tworzenia nowego projektu dodatku programu SharePoint lub rozwiązania za pomocą przepływu pracy i działania programu SharePoint po utworzeniu projektu może zostać wyświetlony następujący błąd w Projektancie przepływu pracy: „Nie można załadować działania z powodu błędów w pliku XAML”. Domyślnie nowy projekt dodatku programu SharePoint jest przeznaczony dla programu .NET Framework 4.5.2. Aby można było skorzystać z działań programu SharePoint w przepływie pracy, projekt musi być przeznaczony dla programu .NET Framework 4.5.

 • Obejście problemu:

  • Przejdź do właściwości projektu z menu kontekstowego w Eksploratorze rozwiązań lub przy użyciu menu Projekt.
  • Na karcie Aplikacja ustaw .NET Framework 4.5 jako platformę docelową.

Kreator projektu dodatku programu SharePoint nie może poprawnie wykryć wersji programu SharePoint będącego celem projektu

 • Problem:

  Podczas tworzenia projektu dodatku programu SharePoint okno dialogowe nowego projektu próbuje wykryć poprawną wersję programu SharePoint w oparciu o podany adres URL witryny. Jednak jeśli jest również zainstalowany program Visual Studio 2015 lub starsza wersja składników klienta programu SharePoint, okno dialogowe nowego projektu może niepoprawnie ustalić, że celem projektu jest program SharePoint 2016, a nie usługa SharePoint Online.

 • Obejście problemu:

  W przypadku nowych projektów dodatków programu SharePoint sprawdź, czy na ostatniej stronie okna dialogowego nowego projektu została wybrana poprawna wersja programu SharePoint będącego celem projektu. W przypadku istniejących projektów można zmienić wersję programu SharePoint będącego celem projektu, wykonując następujące czynności:

  • Przejdź do właściwości projektu z menu kontekstowego w Eksploratorze rozwiązań lub przy użyciu menu Projekt.
  • Na karcie programu SharePoint wybierz wersję docelowego programu SharePoint odpowiadającą prawidłowej wersji programu SharePoint będącego celem projektu.

Pakiety przeznaczone dla platformy .NET nie są uwzględnione w obciążeniu narzędzi do projektowania stron sieci Web w narzędziach do kompilacji SKU programu Visual Studio

 • Problem:

  Obciążenie narzędzi do projektowania stron sieci Web w narzędziach do kompilacji SKU programu Visual Studio nie zawiera żadnych pakietów przeznaczonych dla platformy .NET. Oznacza to, że pliki binarne .NET mogą być tworzone tylko dla wersji 4.6.

 • Obejście problemu:

  Ręcznie pobierz pakiety firmy Microsoft przeznaczone dla platformy .NET i zainstaluj na komputerze kompilacji.

Pliki dołączone w ramie obsługi symboli wieloznacznych nie są wyświetlane w Eksploratorze rozwiązań, jeśli znajdują się poza korzeniem projektu

 • Problem:

  W projektach .NET Core i ASP.NET Core wszystkie pliki dołączone przez wzorce obsługi symboli wieloznacznych będą wyświetlane w Eksploratorze rozwiązań tylko wtedy, gdy pliki zostały dołączone w obszarze katalogu głównego projektu. Wszystkie pliki spoza katalogu głównego projektu nie będą wyświetlane. Włączenie funkcji „Pokaż wszystkie pliki” nie spowoduje rozwiązania tego problemu. Nie będzie można również przejść do tych plików przy użyciu funkcji Wyszukaj, Znajdź w plikach, Przejdź do lub Przejdź do definicji.

 • Obejście problemu:

  Nie ma znanego obejścia problemu pozwalającego wyświetlić brakujące pliki w Eksploratorze rozwiązań lub przejść do nich. Jednak kompilowanie i debugowanie tych projektów powinno działać bez problemów. W większości przypadków powinno być możliwe normalne edytowanie tych plików po ich ręcznym otwarciu. Zalecamy tymczasowe użycie oddzielnie połączonych plików zamiast zewnętrznych wzorców obsługi symboli wieloznacznych.

Produkt VS Test Professional 2017 nie obejmuje narzędzia Team Explorer, przez co ogranicza dostęp do raportów bazujących na programie Excel/usługach SSRS z poziomu magazynu/modułu programu TFS

 • Problem został rozwiązany w wersji 15.1 (26403.00):

  Produkt VS Test Professional 2017 nie obejmuje narzędzia Team Explorer, przez co ogranicza dostęp do raportów bazujących na programie Excel/usługach SSRS z poziomu magazynu/modułu programu TFS. Nie ma to żadnego wpływu na klienta programu Microsoft Test Manager (MTM) — będzie on nadal działać bez żadnych znanych problemów.

 • Problem:

  Po otwarciu folderu z projektem języka VC wyszukiwanie typu Przejdź do nie zwraca plików zewnętrznych.

 • Obejście problemu:

  Otwórz folder z włączonym uproszczonym ładowaniem rozwiązań, zamknij rozwiązanie, a następnie ponownie otwórz folder.

Elementy globalne z ukośnikami (na przykład „*/.cs”) nie są obsługiwane w projektach opartych na systemie CPS (oprogramowanie .NET Core i Cordova).

 • Problem:

  Elementy globalne z ukośnikami nie są obsługiwane w projektach systemu CPS i będą powodować błąd niekrytyczny.

 • Obejście problemu:

  Obecnie nie istnieje obejście tego problemu.

Nie można tworzyć projektów zespołowych ani aktualizować szablonów procesów

 • Problem:

  Klienci nie mogą tworzyć nowych projektów zespołowych, przekazywać szablonów procesów ani ich edytować w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.3. Tworzenie projektu z poziomu funkcji Dostęp w sieci Web nadal działa.

 • Obejście problemu:

  W tej chwili należy użyć programu Visual Studio 2017 w wersji 15.2 lub starszej, jeśli konieczne jest utworzenie projektów zespołowych lub przekazanie szablonów procesów z programu Visual Studio.

Błąd podczas otwierania folderu w przypadku niezainstalowania środowiska C# i składnika środowiska Visual Basic

 • Problem:

  Komunikat o błędzie „Exception thrown by the target of an invocation” („Element docelowy wywołania zgłosił wyjątek”) podczas otwierania folderu w przypadku niezainstalowania środowiska C# i składnika środowiska Visual Basic Component.

 • Obejście problemu:

  Zainstaluj środowisko C# i składnik środowiska Visual Basic.

Klient Microsoft Test Manager (MTM) nie może nawiązać połączenia z serwerem Team Foundation Server lub usługą Visual Studio Team Services

 • Problem:

  Klient MTM nie może nawiązać połączenia z serwerem Team Foundation Server lub usługą Visual Studio Team Services, co uniemożliwia użytkownikom tworzenie i uruchamianie przypadków testowych.

 • Obejście

  W tej chwili należy użyć następującego obejścia:

Znajdź folder, w którym zainstalowano program mtm.exe, wyszukując plik mtm.exe w menu Start, a następnie wybierając pozycję „Otwórz lokalizację pliku” w menu wyświetlanym po kliknięciu prawego przycisku myszy. Edytuj plik „mtm.exe.config” znajdujący się w tym samym folderze w celu dodania następującej sekcji w ramach sekcji configuration (konfiguracja) -> runtime (środowisko uruchomieniowe):

 <dependentAssembly>
  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Threading" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
  <bindingRedirect oldVersion="10.0.0.0-15.0.0.0" newVersion="15.3.0.0"/>
 </dependentAssembly>

Kompilowanie projektu DSL kończy się niepowodzeniem z powodu wystąpienia wyjątku FileNotFoundException

 • Problem:

  Kompilowanie nowo utworzonego projektu DSL kończy się niepowodzeniem z powodu wystąpienia wyjątku FileNotFoundException.

 • Obejście problemu:

  Dodaj następujący fragment kodu do elementu assemblyBinding w pliku MSBuild.exe.config (w katalogu \MSBuild\15.0\Bin):

  <dependentAssembly>
   <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Zip.9.0" culture="neutral" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" />
   <codeBase version="9.0.0.0" href="..\..\..\Common7\IDE\PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.Zip.9.0.dll" />
  </dependentAssembly>
Początek strony